hamburger-icon

Kliker.info

Ambasada SAD : Ko sve u BiH može liječiti Amerikance

Ambasada SAD : Ko sve u BiH može liječiti Amerikance

22 Aprila
11:07 2008
Po na­lo­gu Stejt De­par­tmen­ta, ame­ri­čka Am­ba­sa­da u Sa­ra­je­vu sas­ta­vi­la je spi­sak naj­bo­ljih bh. lje­ka­ra, sto­ma­to­lo­ga i dru­gih spe­ci­ja­lis­ta, či­je uslu­ge pre­po­ru­ču­ju ame­ri­čkim držav­lja­ni­ma to­kom bo­rav­ka u BiH.Pre­ma na­vo­di­ma iz uput­stva ko­je je ame­ri­čkim držav­lja­ni­ma da­to o lje­ka­ri­ma, ne­ke od kli­ni­ka sa spis­ka u odre­đe­nim slu­ča­je­vi­ma mo­gu pru­ži­ti i uslu­ge ko­je ni­su dos­tu­pne u bh. bol­ni­ci­ma. Spisak, inače, sadrži sve informacije koje mogu zatrebati potencijalnom bolesniku.Na spis­ku kli­ni­ka i lje­ka­ra ko­je ame­ri­čka Am­ba­sa­de u BiH pre­po­ru­ču­je držav­lja­ni­ma SAD kad su u BiH, na­la­ze se Kli­ni­ka opće pra­kse u Sa­ra­je­vu "Me­di­kus", te do­ktor Aida Vo­lić. Po­red ove, na spis­ku pro­vje­re­nih us­ta­no­va na­la­ze se i po­li­kli­ni­ke "Bo­sa­nes" i " Sa­na­sa", odno­sno do­ktor Idris Abu­zer El Ha­di, uz či­je ime se na­vo­di objaš­nje­nje da unu­tar kli­ni­ka fun­kci­oni­ra­ju of­ta­mo­lo­ška i sto­ma­to­lo­ška po­li­kli­ni­ka, te me­di­cin­ska la­ba­ra­to­ri­ja. Na spis­ku su ime­na i do­kto­ra Ize­ta Čus­to­vi­ća i Ner­mi­ne Fe­ta­ho­vić iz "Bor­mu­sa" u Sa­ra­je­vu.Ame­ri­čkim držav­lja­ni­ma ko­ji­ma u Sa­ra­je­vu za­tre­ba pe­di­ja­tar, pre­po­ru­če­ni su do­ktor Fa­ti­ma Baj­ra­mo­vić, Kli­ni­ka za dje­či­je bo­les­ti do­kto­ra Mer­si­je Der­vi­še­vić, te do­ktor Aida Omer­ča­hić.Naj­bo­lji in­ter­nis­ti u Sa­ra­je­vu po ocje­ni Am­ba­sa­de SAD su do­ktor Mir­sad Đu­gum, te pro­fe­sor do­ktor Ha­sna Me­si­ho­vić, do­ktor Sen­ka Di­na­re­vić-Me­si­ho­vić i do­ktor Ru­smir Me­si­ho­vić. Me­đu do­kto­ri­ma in­ter­nis­ti­čke pra­kse u Sa­ra­je­vu, na spis­ku ame­ri­čke Am­ba­sa­de na­la­ze se ime­na do­kto­ra Aze­ma Pi­nje, Av­di­je Ba­ši­ća, Na­ide Zja­jo, Ha­ru­na Bi­la­lo­vi­ća i do­kto­ri­ce Na­de Či­vić.Što se ti­če gi­ne­ko­lo­šlih me­di­cin­skih uslu­ga, a Ame­ri­kan­ci­ma se u Sa­ra­je­vu pre­po­ru­ču­ju ime­na do­kto­ra Ha­dži­ome­ro­vi­ća, Sa­bi­ne Čen­gić, Nu­ru­di­na Aš­če­ri­ća, Nej­re Pa­šić, Ver­ne­sa Be­ga­no­vić, Ami­re Frljak i Ne­dža­ti­na Ma­vri­ća.Ka­da je ri­ječ o fi­zi­ote­ra­pe­uti­ma u Sa­ra­je­vu, ame­ri­čkim držav­lja­ni­ma su­ge­ri­ra­ju se me­di­cin­ske uslu­ge Po­li­kli­ni­ke za fi­zi­ote­ra­pi­ju u Sa­ra­je­vu. Po­red to­ga na spis­ku su i ime­na do­kto­ra Pe­ca­ra, do­kto­ra Kel­le M. Fa­uzi, El­di­ne Osma­na­gić, te me­di­cin­ska la­ba­ra­to­ri­ja do­kto­ri­ce Lej­le Ha­san­be­go­vić.Ame­ri­čkim držav­lja­ni­ma ko­ji bi mo­gli ima­ti pro­ble­ma sa bo­les­ti­ma uha, grla i no­sa pre­po­ru­ču­ju se do­kto­ri Ali­ja Ge­džo i Dža­na Ša­ba­no­vić.

Imamo i psihijatre
Na spis­ku pre­po­ru­če­nih me­di­ci­na­ra u Sa­ra­je­vu su i psi­hi­ja­ta­ri i ne­uro­lo­zi Al­ma Džu­bur i pro­fe­sor do­ktor Za­im Bi­lal­be­go­vić. Za of­ta­mo­lo­ške uslu­ge u Sa­ra­je­vu ame­ri­čki držav­lja­ni to­kom bo­rav­ka u BiH mo­gu se obra­ti­ti do­kto­ri­ma Mus­ta­fi i Sa­nji Se­fić, dok za uslu­ge ku­ćne nje­ge u Sa­ra­je­vu pre­po­ru­ču­ju SOS Me­di­cin­ski tre­tman i Ku­ćna nje­ga "Vi­ta­lis".Na po­dru­čju Mos­ta­ra, me­di­cin­ske uslu­ge Ame­ri­kan­ci mo­gu za­tra­ži­ti u Or­di­na­ci­ji spe­ci­ja­lis­ti­čke pra­kse "Mo -Med".Ka­da je ri­ječ o kva­li­te­te­tnoj me­di­cin­skoj uslu­zi na po­dru­čju Re­pu­bli­ke Srpske, ame­ri­čkim držav­lja­ni­ma pre­po­ru­ču­je se po­li­kli­ni­ka "No­va me­di­ci­na" u Ba­nja­lu­ci, te gi­ne­ko­lo­zi do­ktor Ris­tić i or­di­na­ci­ja gi­ne­ko­lo­ške pra­kse "Je­le­na".Po­zna­to je da Ame­ri­kan­ci ima­ju izra­zi­to ra­zvi­je­nu svi­jest o oral­noj hi­gi­je­ni, ta­ko da im se nu­di du­ga­čak spi­sak ime­na do­kto­ra sto­ma­to­lo­ga u BiH.To­kom bo­rav­ka u Sa­ra­je­vu ame­ri­čkim držav­lja­ni­ma se pre­po­ru­ču­je da sto­ma­to­lo­ške uslu­ge tra­že kod do­kto­ra Sel­ma­na Ra­ma­da­no­vi­ća, Mu­ha­re­ma Ta­no­vi­ća i do­kto­ra Azre Ta­no­vić. Tu su i do­kto­ri Edin Be­gić, Ibra­him Be­ge­ta, Me­ri­ma Hra­po­vić-Me­mić, Al­ma Bu­ša­tlić, San­dra Bi­zo­vić, Ne­džad Ha­dži­ha­sa­no­vić, Zo­ran Ra­guž, Dže­mal Muf­tić, Dže­nan Čen­gić, Sa­mra Isla­mo­vić, Ame­la K. Mrzić, Fa­hru­din Fer­ha­tbe­go­vić, Aj­ša i Ha­lid Su­lej­ma­na­gić, Šem­sa Aja­no­vić, Ha­mid Ta­hmiš­či­ja, te Sa­da i Se­nad Oru­če­vić.Držav­lja­ni SAD-a u Tu­zli kva­li­te­tne sto­ma­to­lo­ške uslu­ge mo­gu do­bi­ti kod do­kto­ra sto­ma­to­lo­gi­je Asi­ma Ka­le­ši­ća, En­ve­ra Treš­nje i Mir­ze Mu­ra­tbe­go­vić.Na po­dru­čju Ze­ni­ce, pre­po­ru­če­ni sto­ma­tol­zi su Edi­na Ga­fu­ro­vić, Fi­kre­ta Ho­džić, Ne­džad Kra­ti­na i Se­ad Ma­snik, a u Mos­ta­ru is­to vri­je­di za Mir­zu Us­taj­mu­ji­ća i To­ni­ja Ci­pru.

Koje bolnice izabrati    
Bol­ni­ce či­je uslu­ge ame­ri­čka Am­ba­sa­da u Sa­ra­je­vu pre­po­ru­ču­je držav­lja­ni­ma svo­je ze­mlje to­kom bo­rav­ka u BiH su Bi­ha­ćka kan­to­nal­na bol­ni­ca, Bu­go­jan­ska bol­ni­ca, Cen­tar u Foj­ni­ci, Opća bol­ni­ca u Li­vnu, Kli­ni­čka bol­ni­ca Mos­tar, Mos­tar­ska bol­ni­ca "Vel­mos", Kli­ni­čki cen­tar Uni­ver­zi­te­ta u Sa­ra­je­vu, Drža­vna bol­ni­ca u Sa­ra­je­vu, sa­ra­jev­ska Hi­tna me­di­cin­ska po­moć i In­sti­tut za tran­sfu­zi­olo­gi­ju Sa­ra­je­vo, Kan­to­nal­na bol­ni­ca Tra­vnik, Bol­ni­ca plu­ćnih bo­les­ti Tra­vnik, Kli­ni­čki cen­tar Tu­zla, Re­gi­onal­na kan­to­nal­na bol­ni­ca Ze­ni­ca, Re­gi­onal­ni zdrav­stve­ni In­sti­tut Ze­ni­ca, te op­šte bol­ni­ce u Bi­je­lji­ni, Brčkom, Ka­sin­do­lu, Mi­li­ći­ma, Srbi­nju i Tre­bi­nju, kao i Op­šta i psi­hi­ja­trij­ska bol­ni­ca na So­ko­cu.

Preporučeni advokati  
Am­ba­sa­da SAD u Sa­ra­je­vu svo­jim držav­lja­ni­ma to­kom bo­rav­ka u BiH pre­po­ru­ču­je čak i advo­kat­ske uslu­ge odre­đe­nih bh. advo­ka­ta.Na lis­ti pre­po­ru­če­nih se na­la­ze pra­vne uslu­ge sa­ra­jev­skih advo­ka­ta Pra­vna kan­ce­la­ri­ja Aš­će­rić i Za­hi­ro­vić, Bo­ja­na Tkal­čić-Đu­lić, Sen­ka No­ži­ca, Se­ad Mi­ljko­vić, Ame­la Fi­li­po­vić, pra­vna kan­ce­la­ri­ja Pa­ša­lić &Pa­ša­lić, Bran­ko Ma­rić, Emir i Ne­dža­da Ka­pi­džić, Pla­men­ko Ćus­to­vić, Bran­ko Sa­la­tić, Je­le­na To­ma­še­vić, Ba­kir Ga­vran­ka­pe­ta­no­vić i Da­mir Kol­džo, Go­ran Ge­rin, Ni­ki­ca Gržić i Amra Gur­da, Na­si­ha Alić, Ja­dran­ka Ar­na­uto­vić, Se­nad Bi­lić, Mus­ta­fa Bra­čko­vić, Žar­ko Bu­lić, Lej­la Si­jer­čić, Osman Ge­rin, Ešref Gra­cić, Emi­na Ha­sa­no­vić, Emir Ho­džić-Alić, Ismet Me­hić, Me­li­ha Mi­haj­lo­vić, Ja­kša Mi­tro­vić, Da­ni­je­la Sal­ler-Osenk, Mir­sad Si­po­vić, Ve­sna Ta­ta­ra­gić i Dra­go­mir Trba­rić.U Tu­zli se pre­po­ru­ču­ju uslu­ge advo­ka­ta Al­me Prnja­vo­rac, Nu­sret Me­sih, Pra­vne kan­ce­la­ri­je Ter­zić i Ška­ri­ca, Zla­ta­na Ibri­ši­mo­vi­ća i Ve­sne Ju­go­vić, u Ze­ni­ci Ner­mi­ne Pi­vić, a u Mos­ta­ru Jo­si­pa Mu­se­li­mo­vi­ća, Me­hme­da Pe­ze, Men­su­da Đon­ke, Ma­ri­ja Bo­gda­no­vi­ća, Mi­ro­sla­va Boš­nja­ka, Bra­ni­mi­ra Bun­ti­ća, Ni­ki­ce Vu­či­ne, Iva­na Ču­tu­re, Obra­da N. Ra­du­lo­vi­ća Dan­ke Vu­či­ne.Na po­dru­čju RS, držav­lja­ni­ma SAD su­ge­ri­ra­ju se advo­kat­ske uslu­ge Pra­vne kan­ce­la­ri­je "Ba­bić" u Bi­je­lji­ni, Pra­vne kan­ce­la­ri­je "Sa­jić" u Ba­nja­lu­ci kao i advo­ka­ta Si­ni­še Ma­ri­ća, Mil­ke Ma­glov, Če­de Nis­ka­no­vi­ća, Ran­ka Du­ki­ća, Go­ra­na Maj­sto­ro­vi­ća, Mi­lo­va­na F. Ja­ni­či­ća, Mi­ljka­na Pu­ca­ra, Mi­la­na Pe­ji­ća, Dra­go­mi­ra Pre­ra­da, Dar­ka Vi­do­vi­ća, te Ra­dmi­le i Ma­rin­ka Plav­ši­ća. U Do­bo­ju se Ame­ri­kan­ci­ma pre­po­ru­ču­ju advo­ka­ti Bran­ko D. i Du­šan. T. Lu­kić, te Bra­ni­slav Uro­še­vić, a u Brčkom Slo­bo­dan Ze­ljić, Jo­van Vu­ko­vić i Mi­loš Gli­go­re­vić. (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku