hamburger-icon

Kliker.info

Aluminij : Zbog čega se Branković plaši Brajkovića?

Aluminij : Zbog čega se Branković plaši Brajkovića?

03 Novembra
11:44 2007

Fe­de­ral­ni pre­mi­jer Ne­džad Bran­ko­vić igra na no­vu kar­tu ka­da je ri­ječ o pro­da­ji drža­vnog ka­pi­ta­la u mos­tar­skom „Alu­mi­ni­ju". Ni na mos­tar­skoj sje­dni­ci Vla­de, održa­ne u sri­je­du, ni­je do­ne­se­na odlu­ka o pro­da­ji „Alu­mi­ni­ja". Pre­mi­jer je no­vi­na­ri­ma ka­zao da je me­na­džmen­tu „Alu­mi­ni­ja" bi­lo je­dnos­ta­vno is­ka­za­ti svoj stav o po­ten­ci­jal­nom kup­cu, ali da Vla­da to ne mo­že uči­ni­ti.  Kao što je po­zna­to iz „Alu­mi­ni­ja" je pri­je dva­de­se­tak da­na sao­pće­no da će ova fir­ma bi­ti pro­da­ta kon­zor­ci­ju u ko­jem su švi­car­ski „Glen­co­re", „Fe­al" iz Ši­ro­kog Bri­je­ga i „Da­le­ko­vod" iz Za­gre­ba. Vla­da to tre­ba da pot­vrdi, a po­što se di­gla me­dij­ska bu­ka, Bran­ko­vić sa­da igra na ku­po­vi­nu vre­me­na ra­ču­na­jućæi da će se paž­nja ja­vnos­ti okre­nu­ti na po­li­ti­čku kri­zu u drža­vi i da u „po­go­dnom tre­nut­ku tre­ba pro­vu­ći odlu­ku o pro­da­ji „Alu­mi­ni­ja" tom kon­zor­ci­ju". Ina­če, po­nu­da ko­ju je taj kon­zor­cij dao ni­je naj­bo­lja i izno­si 110 mi­li­ona eura. Sma­tra se da iza sve­ga sto­ji lanj­ski taj­ni do­go­vor biv­šeg pre­mi­je­ra Ahme­ta Ha­dži­pa­šićæa i Mi­je Braj­ko­vi­ća, di­re­kto­ra „Alu­mi­ni­ja", a u ko­ji je do u de­ta­lje upu­ćen i Bran­ko­vić i on ci­je­li sce­na­rij po­drža­va. Ko­li­ko u sve­mu to­me ima li­ènih in­te­re­sa te troj­ke, ni­je te­ško do­ku­či­ti.Upu­će­ni­ji u ci­je­li slu­čaj ka­žu da se Braj­ko­vi­æu sa­da ja­ko žu­ri, a da je ta­ko pot­vrđu­je i pi­smo Sin­di­ka­ta „Alu­mi­ni­ja" upu­æe­no ja­vnos­ti u sri­je­du, na dan za­sje­da­nja Vla­de FBiH u Mos­ta­ru. U pi­smu se in­sis­ti­ra na što hi­tni­joj pot­vrdi Vla­de ka­ko bi kon­zor­cij pre­uzeo „Alu­mi­nij". Svo­jim ne­mu­štim objaš­nje­njem zbog èe­ga Vla­da još ni­je do­ni­je­la odlu­ku, Bran­ko­vić je u su­šti­ni ja­vno po­slao po­ru­ku Braj­ko­vi­ću. Oni ko­ji zna­ju si­tu­aci­ju iznu­tra ka­žu da se i Bran­ko­vić i Ha­dži­pa­šiæ pla­še Braj­ko­vi­æa i nje­go­ve odmaz­de uko­li­ko izi­gra­ju ra­ni­ji do­go­vor. Zbog to­ga im ne pa­da na pa­met da po­ni­šte ten­der ili da za po­bje­dni­ka na ten­de­ru pro­gla­se fir­mu ko­ja je po­nu­di­la naj­vi­še nov­ca i da­ljih ul­ga­nja u „Alu­mi­nij".Kra­jem pro­šlog mje­se­ca bh. odjel or­ga­ni­za­ci­je „Tran­spa­rency In­ter­na­ti­onal" u Va­šin­gto­nu je upo­zo­rio na ra­ši­re­nu ko­rup­ci­ju u BiH i kao pri­mjer na­veo pri­va­ti­za­ci­ju „Alu­mi­ni­ja". Pre­mi­je­ru Bran­ko­vi­æu upu­æe­no je i pi­smo u ko­jem ova svjet­ska or­ga­ni­za­ci­ja, či­je je gla­vno sje­di­šte u Ber­li­nu, is­ti­če da se ne mo­že ote­ti utis­ku da se „pos­tu­pak pri­va­ti­za­ci­je „Alu­mi­ni­ja" vo­di sa­mo ra­di pos­tup­ka jer je po­bje­dnik, iz­gle­da, una­pri­jed po­znat". Od nje­ga su za­tra­že­na i de­ta­ljna objaš­nje­nja, pa Bran­ko­vić ni­je mo­gao iz­bje­ći od­go­vor. – Uz po­tpu­no ra­zu­mi­je­va­nje va­šeg lo­gi­ènog pi­ta­nja za­što u sluča­ju „Alu­mi­ni­ja" ni­je pri­mje­njen is­ti me­tod pri­va­ti­za­ci­je kao kod dru­gih pre­du­zećæa u FBiH, že­lim na­gla­si­ti da se sla­žem s va­ma da bi to za FBiH si­gur­no bio naj­je­dnos­ta­vni­ji me­tod. Me­đu­tim, mo­ram na­gla­si­ti i da je slu­èaj „Alu­mi­nij" sa­mo je­dan od kom­pro­mi­sa ko­ji je u ovoj ze­mlji na­prav­ljen u in­te­re­su mi­ra i da­ljeg na­pret­ka. U sve­mu to­me ra­du­je èi­nje­ni­ca da je u kon­kre­tnom slu­èa­ju u pi­ta­nju us­pje­šna kom­pa­ni­ja i je­dan od naj­ve­æih izvo­zni­ka u BiH – na­pi­sao je Bran­ko­vić i to nje­go­vo pi­smo iza­zva­lo je ogro­èe­nje jer je iz­bje­gao di­re­ktan od­go­vor. (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku