hamburger-icon

Kliker.info

Agenti FBI-a dolaze u Banja Luku : Vukelića ubili po narudžbi građevinskih lobija?

Agenti FBI-a dolaze u Banja Luku : Vukelića ubili po narudžbi građevinskih lobija?

13 Februara
14:55 2008
Ubi­ce ba­nja­lu­čkog gra­đe­vin­skog in­ži­nje­ra, 47-god­šnjeg Mi­la­na Vu­ke­li­ća, ko­ji je po­dme­ta­njem bom­be pod auto­mo­bil, li­kvi­di­ran 6. no­vem­bra pro­šle go­di­ne, još uvi­jek ni­su ot­kri­ve­ne. Pri­je dva da­na na­jav­lje­no je da će u is­tra­gu bi­ti uklju­če­ni i agen­ti ame­ri­čkog FBI.Ne­ma ni­ka­kve su­mnje da je Vu­ke­lić sma­knut po na­ru­džbi i to onih ko­je ni­je htio da slu­ša i be­spo­go­vor­no iz­vrša­va nji­ho­ve na­lo­ge. On je bio za­po­slen u Za­vo­du za iz­gra­dnju Ba­nja­lu­ke i mje­se­ci­ma pri­je ne­go što je ubi­jen pri­mao je pri­je­te­će po­ru­ke, za­pra­vo od tre­nut­ka ka­da je ra­zot­krio te­ški kri­mi­nal i o to­me oba­vi­jes­tio po­li­ci­ju, tu­ži­laš­tva i Agen­ci­ju za is­tra­ge i za­šti­tu (SI­PA).Ina­če, u Za­vo­du za iz­gra­dnju Ba­nja­lu­ke bio je di­rek­tno an­ga­žo­van na nad­zo­ru gra­đe­vin­skih ra­do­va i iz­da­va­nju upo­tre­bnih do­zvo­la.Vu­ke­li­ća su u svo­ju mre­žu htje­li upe­ca­ti mo­ćni gra­đe­vin­ski lo­bi­ji ko­ji vrte ogro­man no­vac. On se ni­je dao, pri­drža­vao se za­ko­na i zbog to­ga se na­šao na me­ti tih lo­bi­ja, jer je ugro­zio nji­ho­ve in­te­re­se. A ka­da su nji­ho­vi in­te­re­si u pi­ta­nju, on­da ljud­ski ži­vot vri­je­di ma­nje od je­dne ci­gle – ka­žu upu­će­ni­ji u ci­je­li slu­čaj.Pre­ma do­sa­daš­njim re­zul­ta­ti­ma is­tra­ge, pod sje­di­šte Vu­ke­li­će­vog auto­mo­bi­la „ford fi­es­ta" pos­tav­lje­no je oko po­la ki­lo­gra­ma plas­ti­čnog ek­splo­zi­va ko­ji je akti­vi­ran ka­da je vo­zi­lo bi­lo u po­kre­tu. „Ford" je odle­tio u zrak u bli­zi­ni zgra­de MUP-a RS i to se sma­tra di­rek­tnom po­ru­kom na­ru­či­la­ca ubis­tva.I da­lje os­ta­je ne­ra­svi­je­tlje­no zbog če­ga po­li­ci­ja i tu­ži­laš­tva ni­su re­ago­va­la na pi­sma ko­ja je Vu­ke­lić slao i u ko­ji­ma je po­tan­ko opi­si­vao kri­mi­nal u Za­vo­du za iz­gra­dnju Ba­nja­lu­ke. U po­li­ci­ju je po­zvan sa­mo ka­da ga je za pri­je­tnju oru­žjem pri­ja­vio Čedo Sa­vić, di­re­ktor Za­vo­da za ko­jeg je Vu­ke­lić ta­ko­đer tvrdio da je u kri­mi­na­lu do grla.Za­ni­mlji­vo je da po­li­ti­čke vlas­ti RS već du­go lan­si­ra­ju pri­ču da je Vu­ke­lić is­ko­ri­šten od ne­kih kru­go­va iz Fe­de­ra­ci­je BiH i me­đu­na­ro­dne za­je­dni­ce ka­ko bi se ra­zot­krio kri­mi­nal Mi­lo­ra­da Do­di­ka, pre­mi­je­ra Re­pu­bli­ke Srpske.  (Kliker.info-San)
Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku