hamburger-icon

Kliker.info

Zufer Dervišević : Kriminalci oteli dvije i po milijarde maraka

Zufer Dervišević : Kriminalci oteli dvije i po milijarde maraka

10 Marta
06:43 2009
 

Da je od kri­mi­na­la­ca odu­ze­ta po­lo­vi­na nov­ca za či­ju ih je oti­ma­či­nu od drža­ve pri­ja­vi­la Fi­nan­sij­ska po­li­ci­ja FBiH, bu­džet ovog bh. en­ti­te­ta da­nas ne bi bio u du­bi­ozi već vje­ro­va­tno u de­be­lom su­fi­ci­tu. Na­ ža­lost ve­li­ka ve­ći­na kri­vi­čnih pri­ja­va ko­je su po­dni­je­li fe­de­ral­ni fi­nan­sij­ski po­li­caj­ci, ku­pe pra­ši­nu u tu­ži­laš­tvi­ma i to­nu pre­ma sve iz­vje­sni­joj zas­ta­ri.

Slu­čaj "Ener­go­pe­trol"

U raz­go­vo­ru za "San" prvi čo­vjek Fi­nan­sij­ske po­li­ci­je Zu­fer Der­vi­še­vić ipak na­jav­lju­je da us­ko­ro oče­ku­je zna­čaj­ne vi­jes­ti ka­da su u pi­ta­nju ne­ke od ovih pri­ja­va, go­vo­ri o kon­tro­la­ma ko­je su tre­nu­tno u to­ku, op­stru­kci­ja­ma ko­je umjes­to po­drške trpe od vlas­ti, te ot­kri­va da se is­tra­ga vo­di i pro­tiv gra­đe­vin­ske ma­fi­je.

Da li je pra­vna drža­va do­ži­vje­la no­vi po­raz na­kon što je, po uzo­ru na Mi­ju Braj­ko­vi­ća, Ra­miz Dža­fe­ro­vić otje­rao in­spe­kto­re Fi­nan­sij­ske po­li­ci­je iz Ra­zvoj­ne ban­ke, a ni­ka­kve rea­kci­je vlas­ti ni­je bi­lo, sli­čno kao svo­je­do­bno sa Braj­ko­vi­ćem i po­ku­ša­jem kon­tro­le u "Alu­mi­ni­ju"?

– Ni­smo htje­li da do­zvo­li­mo ba­ha­to po­na­ša­nje pred­sje­dni­ka upra­ve Ra­zvoj­ne ban­ke Dža­fe­ro­vi­ća i bi­li smo pri­nu­đe­ni pri­vre­me­no pre­ki­nu­ti kon­tro­lu dok se ne stvo­re uslo­vi za nor­ma­lan rad. Mi­slim da će pra­vna drža­va ov­dje ipak po­ka­za­ti pra­vo li­ce i ovaj pre­dmet će se do­ves­ti do kra­ja, bez ob­zi­ra ko ka­ko mi­slio i pos­tu­pao, jer mi ra­di­mo u skla­du sa zah­tje­vom Tu­ži­laš­tva Kan­to­na Sa­ra­je­vo i u po­ne­dje­ljak smo se vra­ti­li u Ra­zvoj­nu ban­ku uz po­moć spe­ci­jal­ne je­di­ni­ce MUP-a FBiH. Ne­ki lju­di, na­ ža­lost, mi­sle da mo­gu da ra­de ka­ko oni ho­će, a mo­ja po­ru­ka je da se ta­ko u bu­du­ćnos­ti ne­će mo­ći ra­di­ti.

Ko­li­ko is­tra­ga tre­nu­tno vo­di­te i ko­je od njih su u za­vršnoj fa­zi?

– Tre­nu­tno smo po­red Ra­zvoj­ne ban­ke an­ga­ži­ra­ni u BH Te­le­ko­mu, "Bor­cu" Tra­vnik, "Sa­ra­je­vo-osi­gu­ra­nju", "Agro­ko­mer­cu", ra­di­mo odre­đe­ne akti­vnos­ti oko gra­đe­vin­ske ma­fi­je oko če­ga ne mo­gu ot­kri­va­ti ime­na, te još ne­ke po­slo­ve.

Šta je sa is­tra­gom u "Ener­go­pe­tro­lu"?

– Što se ti­če "Ener­go­pe­tro­la", mi smo već po­dni­je­li kri­vi­čnu pri­ja­vu pro­tiv čla­no­va Ko­mi­si­je ko­ja je vo­di­la do­ka­pi­ta­li­za­ci­ju i odre­đe­nih čla­no­va ta­daš­nje Vla­de FBiH me­đu ko­ji­ma je i Dra­gan Vran­kić, ta­daš­nji mi­nis­tar fi­nan­si­ja. Pri­je odre­đe­nog vre­me­na po­no­vo smo do­bi­li na­log Tu­ži­laš­tva Kan­to­na Sa­ra­je­vo da ispi­ta­mo odre­đe­ne de­ta­lje oko pro­da­je, ali su lju­di sa tog pre­dme­ta po­vu­če­ni da ra­de u BH Te­le­ko­mu i tek ka­da to za­vrše, vra­tit će se u "Ener­go­pe­trol".

Či­ja je drža­va

Ko­li­ko su, pre­ma re­zul­ta­ti­ma is­tra­ga ko­je ste vo­di­li, a još ni­su do­ži­vje­le sud­ski epi­log, ošte­će­ni drža­va i nje­ni bu­dže­ti i ko­li­ko oso­ba je pri­jav­lje­no za ta dje­la?

– Od po­čet­ka 1997. do kra­ja 2008. go­di­ne ra­zli­či­tim tu­ži­laš­tvi­ma u BiH po­dni­je­to je 489 kri­vi­čnih pri­ja­va pro­tiv 1.109 oso­ba. Te­re­ti­mo ih da su ste­kli li­čnu ko­rist, a drža­vi na­ni­je­li šte­tu za naj­ma­nje 1,47 mi­li­jar­di KM, 589,4 mi­li­ona do­la­ra i 5,6 mi­li­ona eura.

Pos­to­ji li ne­ki slu­čaj za ko­ji ste uvje­re­ni da ima i vi­še ne­go do­vo­ljno do­ka­za, ali se ipak svje­sno ne pro­ce­su­ira?

– Sva­ka pri­ja­va ko­ju smo po­dni­je­li, pre­ma na­šim sa­zna­nji­ma ima ele­men­te kri­vi­čnog dje­la, ja­sno su ut­vrđe­ni ra­dnja i po­či­ni­oci i svi slu­ča­je­vi ima­ju do­vo­ljno osno­va da tu­ži­laš­tva nas­ta­ve ra­di­ti da­lje.

Či­nje­ni­ca je da se to ne de­ša­va ve­oma čes­to. Ko­ja tu­ži­laš­tva su ura­di­la naj­ma­nje u nas­tav­lja­nju slu­ča­je­va ko­je je za­po­če­la Fi­nan­sij­ska po­li­ci­ja?

– Ima dos­ta slu­ča­je­va u kan­to­nal­nim tu­ži­laš­tvi­ma Her­ce­go­va­čko-ne­re­tvan­skog, Sre­dnje­bo­san­skog i Un­sko-san­skog kan­to­na. Mi sva­kih šest mje­se­ci tra­ži­mo da vi­di­mo do­kle se do­šlo i uvi­jek do­bi­je­mo is­ti od­go­vor "is­tra­ga u to­ku".

Po­vu­kli ste se ne­da­vno iz ra­dne gru­pe za pri­pre­mu an­ti­ma­fi­ja­ških za­ko­na u FBiH jer ste ocje­ni­li njen rad be­smi­sle­nim. Vla­da FBiH već go­di­na­ma ne do­zvo­lja­va da se za­po­sle no­vi lju­di u Fi­nan­sij­skoj po­li­ci­ji. Ko­ga to po­drža­va aktu­el­na vlast, po­li­ci­ju ili kri­mi­nal­ce?

– Fi­nan­sij­ska po­li­ci­ja uvi­jek je bi­la pod pri­tis­kom i ni­ka­da ni­je bi­la ade­kva­tno na­gra­đe­na. Od pro­šle go­di­ne tra­žim da mi se do­zvo­li da pri­mim de­set pri­pra­vni­ka, ali mi se ne do­zvo­lja­va. Mi smo ne­ka­da ima­li 180 iz­vrši­oca, sa­da ima­mo pra­vil­nik o sis­te­ma­ti­za­ci­ji sa 50 iz­vrši­oca, a ni taj broj ni­je po­pu­njen. Što se ti­če te gru­pe za pri­la­go­dbu pro­pi­sa, oče­ki­vao sam brže pre­dla­ga­nje ne­kih no­vih za­ko­na ko­ji nam tre­ba­ju u bor­bi pro­tiv kri­mi­na­la, ali sam vi­dio da ne­ma efe­kta i ne­ću da učes­tvu­jem ne­gdje gdje ne­ma efe­kta od tog ra­da. Tra­žio sam no­vi za­kon o fi­nan­sij­skoj po­li­ci­ji, o odu­zi­ma­nju ne­le­gal­no ste­če­ne imo­vi­ne i uspos­tav­lja­nju Agen­ci­je za uprav­lja­nje tom imo­vi­nom, ali sam vi­dio da ne­ma vo­lje za tim i za­to sam oti­šao.

Je li i to po­ka­za­telj ko­ga za­pra­vo vlast po­drža­va?

– Ne­ka či­ta­oci pro­cje­ne šta to zna­či.

Bi­ča­kčić, Čo­vić, Bran­ko­vić…

Ima­te li in­for­ma­ci­ja u ko­joj su fa­zi is­tra­ge pro­tiv biv­ših i aktu­el­nih fe­de­ral­nih zva­ni­čni­ka po­put Ed­he­ma Bi­ča­kći­ća, Dra­ga­na Čo­vi­ća, Ne­dža­da Bran­ko­vi­ća… Ho­će li do­ći do po­di­za­nja op­tu­žni­ca i ka­ko ko­men­ti­ra­te po­na­ša­nje tu­ži­te­lja u ovim slu­ča­je­vi­ma gdje pri­ja­ve ku­pe pra­ši­nu či­ni se ta­čno do gra­ni­ca zas­ta­re?

– Mi­slim da bi tu­ži­laš­tva tre­ba­la akti­vni­je i agre­si­vni­je rje­ša­va­ti iz­vje­šta­je ko­je smo im po­dni­je­li. Pro­šlo je dos­ta vre­me­na od po­dno­še­nja pri­ja­va pro­tiv po­je­di­nih biv­ših, ali i aktu­el­nih fe­de­ral­nih i kan­to­nal­nih du­žno­sni­ka i pre­vi­še ma­lo to­ga je ura­đe­no. Me­đu­tim imam in­for­ma­ci­je da Tu­ži­laš­tvo BiH i Tu­ži­laš­tvo Kan­to­na Sa­ra­je­vo akti­vno ra­de na ne­kim slu­ča­je­vi­ma i vrlo brzo tu oče­ku­jem zna­čaj­ne no­vi­ne. Ali ne­ki na­ši pre­dme­ti pro­tiv Bi­ča­kći­ća, Čo­vi­ća i, re­ci­mo, broj­nih i da­nas akti­vnih zva­ni­čni­ka iz ne­ka­daš­nje vlas­ti Sre­dnje­bo­san­skog kan­to­na, idu ka zas­ta­ri. Mi­slim da je to ne­do­pus­ti­vo. (Klikr.info-San)

 

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku