hamburger-icon

Kliker.info

Željko Komšić : Situacija u BiH nije sjajna i to ljudima treba reći, a ne lagati

Željko Komšić : Situacija u BiH nije sjajna i to ljudima treba reći, a ne lagati

09 Januara
13:13 2008
 Je­di­ni čo­vjek u BiH za ko­jeg se sa si­gur­noš­ću mo­že re­ći da re­al­no sa­gle­da­va pro­ble­me u drža­vi, ne da­ju­ći la­žna obe­ća­nja gra­đa­ni­ma i is­kre­no ra­di za nji­ho­ve i in­te­re­se drža­ve je pred­sje­da­va­ju­ći Pred­sje­dniš­tva BiH Že­ljko Ko­mšić. U in­ter­vjuu za "San" Ko­mšić otvo­re­no go­vo­ri o to­me za­što smo u 2008. go­di­nu ušli bez usvo­je­nog bu­dže­ta, rje­ša­va­nju pi­ta­nja drža­vne imo­vi­ne, pro­ble­mi­ma u bh. di­plo­ma­ti­ji, za­što ni­je dao glas ni ­je­dnom od pre­dlo­že­nih kan­di­da­ta za man­da­ta­ra za sas­tav Vi­je­ća mi­nis­ta­ra BiH Ni­ko­li Špi­ri­ću i Mla­de­nu Ivan­ko­vi­ću-Li­ja­no­vi­ću…

U no­vu go­di­nu ušli smo bez bu­dže­ta za ovu go­di­nu. Ka­da se mo­že oče­ki­va­ti rje­ša­va­nje ovog pi­ta­nja i šta je, za­pra­vo, po Va­šem miš­lje­nju cilj pro­tiv­lje­nja po­li­ti­ča­ra iz RS?

– Za 10. ja­nu­ar za­ka­za­na je sje­dni­ca Pred­sje­dniš­tva BiH kao Us­ta­vom odre­đe­nog or­ga­na na­dle­žnog za pre­dla­ga­nje bu­dže­ta in­sti­tu­ci­ja BiH. Ka­ko sa­da stva­ri sto­je, vrlo je vje­ro­va­tno da na­crt bu­džet ne­će bi­ti usa­gla­šen na Pred­sje­dniš­tvu i ne­će bi­ti mo­gu­će is­ti upu­ti­ti na izjaš­nja­va­nje Par­la­men­tu BiH. Ra­zlog ovo­me je, pri­je sve­ga, pro­tiv­lje­nje po­li­ti­ča­ra iz RS, kon­kre­tno Mi­lo­ra­da Do­di­ka i SNSD-a, ko­je će, kao nje­gov ek­spo­nent, izni­je­ti Ne­boj­ša Ra­dma­no­vić, sa pri­mje­dbom da ovo­go­diš­nji bu­džet ne mo­že bi­ti usvo­jen u ovom izno­su, ta­čni­je da ne mo­že ras­ti za ne­kih 18 pro­ce­na­ta u odno­su na pro­šlo­go­diš­nji. Tom pri­li­kom bi­će ko­ri­šte­na ra­zna ar­gu­men­ta­ci­ja ko­ja baš i ne­ma ve­ze sa bi­lo ka­kvom eko­nom­skom i fi­nan­sij­skom lo­gi­kom. Go­spo­din Ra­dma­no­vić, na pri­mjer, već ima pri­mje­dbu da bu­džet ne mo­že ras­ti za 18 pro­ce­na­ta, a rast GDP-a BiH u pro­šloj go­di­ni je bio oko osam pro­ce­na­ta. To su i u eko­nom­skoj te­ori­ji i pra­ksi dvi­je stva­ri ko­je se ne ve­žu i to vam je kao da sa­bi­ra­te kru­ške i ja­bu­ke. Da­kle, ni­su u pi­ta­nju ni­ka­kvi ra­ci­onal­ni eko­nom­sko-fi­na­sij­ski ar­gu­men­ti u ras­pra­vi o bu­dže­tu BiH. Mi­slim da je u po­za­di­ni kla­si­čni po­ku­šaj op­stru­kci­je i po­li­ti­čke ucje­ne od stra­ne Mi­lo­ra­da Do­di­ka i nje­go­vih ek­spo­ne­na­ta, ko­jim se nas­to­ji one­mo­gu­ći­ti ja­ča­nje in­sti­tu­ci­ja BiH i nji­ho­vo fun­kci­oni­sa­nje. Da je ta­ko, go­vo­ri i či­nje­ni­ca da su bu­dže­ti en­ti­te­ta već usvo­je­ni i da nji­hov rast da­le­ko pre­va­zi­la­zi rast GDP-a, a da ta­da ni­su po­te­za­ni ta­kvi be­smi­sle­ni ar­gu­men­ti. Ta­ko­đer, vrlo je in­te­re­san­tno da je Pred­sje­dniš­tvu BiH iz Vi­je­ća mi­nis­tra­ra dos­tav­ljen ova­kav na­crt bu­dže­ta ko­jeg je je­dno­gla­sno pri­hva­ti­lo to is­to Vi­je­će mi­nis­ta­ra, da­kle i Do­di­ko­vi mi­nis­tri su ta­da gla­sa­li za nje­ga. Oči­gle­dno je, u me­đu­vre­me­nu, Mi­lo­rad pro­mi­je­nio plo­ču i sa­da svi­ra ne­ka dru­ga mu­zi­ka! Ali, da se ra­zu­mi­je­mo, ni­ko ne spo­ri ni­ko­me pra­vo da ima svo­je miš­lje­nje i stav ve­za­no za bi­lo ko­je pi­ta­nje, pa i bu­džet. Na­ra­vo ima stva­ri u bu­dže­tu ko­je po me­ni ni­su do­bre. Na pri­mjer, mo­ja klju­čna pri­mje­dba bi­t će ne­pos­to­ja­nje stav­ke ko­ja pre­dvi­đa ula­ga­nje u na­uku, te­hno­lo­gi­ju i ra­zvoj, kao i po­ljo­pri­vre­du. Bez uvrša­tav­nja te stav­ke, ja ni­sam spre­man da­ti po­dršku ta­kvom bu­dže­tu. Ovo je pri­mje­dba ko­ja ide u ko­rist općeg ra­zvo­ja drža­ve, a ne jef­ti­no ucje­nji­va­čko po­li­ti­kan­stvo bez ika­kve eko­nom­sko-fi­nan­sij­ske po­dlo­ge ko­je ima za cilj op­stru­kci­ju BiH i nje­nih in­sti­tu­ci­ja.

Da li je ta­čno da ste Vi je­di­ni u Pred­sje­dniš­tvu to­kom kon­sul­ta­ci­ja di­gli glas za drža­vnu imovinu BiH i da ste naja­vi­li da će­te do­go­vor en­ti­tet­skih pre­mi­je­ra Mi­lo­ra­da Do­di­ka i Ne­dža­da Bran­ko­vi­ća ko­ji su pos­ti­gli na Ja­ho­ri­ni o ovom pi­ta­nju, upu­ti­ti Us­ta­vnom su­du BiH?

– Ri­ječ je, za­pra­vo, o spo­ra­zu­mu, ka­ko su ga na­zva­li "o prin­ci­pi­ma", ova dva en­ti­tet­ska pre­mi­je­ra i Ni­ko­le Špi­ri­ća ko­jim oni, pro­tu­us­ta­vno i pro­tu­za­ko­ni­to po­ku­ša­va­ju ra­spo­la­ga­ti imo­vi­nom drža­ve BiH. Ta­da sam re­kao da ću od Us­ta­vnog su­da BiH tra­ži­ti ocje­nu us­ta­vnos­ti ta­kvog do­go­vo­ra, spo­ra­zu­ma, če­ga li već, i da ću po­dni­je­ti kri­vi­čnu pri­ja­vu pro­tiv njih za zlo­upo­tre­bu po­lo­ža­ja i fun­kci­je. Ako je u pi­ta­nju imo­vi­na drža­ve BiH, šta o njoj ima­ju ras­prav­lja­ti en­ti­tet­ski pre­mi­je­ri, a ako je to imo­vi­na en­ti­te­ta, sa ko­jim on­da mi pra­vom u Pred­sje­dniš­tvu odlu­ču­je­mo o ugo­vo­ri­ma ko­jim se ta imo­vi­na pro­da­je, po­kla­nja ili ra­spo­la­že njo­me na bi­lo ko­ji na­čin. Za­kon je u ovom slu­ča­ju vrlo ja­san. Ova imo­vi­na je drža­vna i njo­me ra­spo­la­žu or­ga­ni drža­ve BiH na na­čin pro­pi­san Us­ta­vom BiH i za­ko­ni­ma i en­ti­tes­ki pre­mi­je­ri tu ne­ma­ju šta tra­ži­ti. Da po­je­dnos­ta­vim, to vam je kao da se ova tro­ji­ca pre­mi­je­ra do­go­vo­re šta će ura­di­ti sa stva­ri­ma u va­šem sta­nu, kre­ve­tom, fri­ži­de­rom, te­le­vi­zo­rom, te­pi­hom, ko­mo­dom, čet­ki­com za zu­be… Oni je­dnos­ta­vno ka­žu da oni mo­gu o to­me odlu­či­va­ti i odlu­če da vam sve to pro­da­ju i po­di­je­le no­vac iako je to va­še. Vi se ne pi­ta­te i ima da bu­de­te sre­tni ako vam da­ju ko­ju mar­ku. To se zo­ve kra­đa, lo­po­vluk i za to se ide u za­tvor u sva­koj iole nor­mal­noj drža­vi.

Ka­ko je mo­gu­će da pi­ta­nje drža­vne imo­vi­ne do­go­va­ra­ju pre­mi­je­ri en­ti­te­ta i ka­kva je to po­ru­ka gra­đa­ni­ma ove ze­mlje?

– Po­ru­ka je "Mi smo to­li­ko mo­ćni da mo­že­mo sve. Za nas ne va­že us­ta­vi, za­ko­ni, su­do­vi. Mi smo to­li­ko mo­ćni da mo­že­mo da vam ga skro­ji­mo ka­ko mi ho­će­mo i mi­sli­mo". Svi os­ta­li su tu sa­mo da slu­ša­ju "na­še" vo­đe i pro­vo­de ono što oni do­go­vo­re.

Da li Vam je Mi­nis­tar­stvo vanj­skih po­slo­va BiH dos­ta­vi­lo kom­ple­tnu ana­li­zu sta­nja u diplomatiji, koju je za­tra­ži­lo Pred­sje­dniš­tvo na je­dnoj od pret­ho­dnih sje­dni­ca i ka­d ćete je ra­zma­tra­ti?

– Da, Mi­nis­tar­stvo je dos­ta­vi­lo tu ana­li­zu, ali ona ni­je ra­zma­tra­na. Bi­lo je pla­ni­ra­no da se pre­li­mi­na­ra­na ras­pra­va, u vi­du kon­sul­ta­ci­ja, oba­vi pri­je No­ve go­di­ne, ali sve je, zbog ime­no­va­nja no­vog man­da­ta­ra od­go­đe­no za pe­ri­od na­kon pra­zni­ka. S ob­zi­rom da je za 10. januar za­ka­za­na sje­dni­ca Pred­sje­dniš­tva, ali po­sve­će­na sa­mo bu­dže­tu, imam na­mje­ru da do kra­ja ovog mje­se­ca održi­mo i kon­sul­ta­ci­je sa mi­nis­trom, za­mje­ni­kom i se­kre­ta­rom MVP BiH i zva­ni­čno na sje­dni­ci Pred­sje­dniš­tva ras­prav­lja­mo o ovom aktu. Ne­moj­te mi za­mje­ri­ti, ali ja pri­je kon­sul­ta­ci­ja ne bih ko­men­ta­ri­sao ovu ana­li­zu ko­ju je MVP već dos­ta­vi­o Pred­sje­dniš­tvu. Mi­slim da ni­je ko­rek­tno ni­ti pre­ma MVP ni­ti pre­ma ja­vnos­ti izno­si­ti de­ta­lje iz te ana­li­ze dok se o njoj još ni­je ni­ti ras­prav­lja­lo, ma­da u to­me ne­ma ni­šta taj­no. Is­ti­na, ka­ko sam in­for­mi­san, di­je­lo­vi te ana­li­ze su se već po­ja­vi­li u štam­pi. Na ža­lost, to ni­je prvi slu­čaj da do­ku­men­ti ko­ji ni­su go­to­vi, za­vrše­ni, o ko­ji­ma se ni­su izjaš­nja­va­li or­ga­ni BiH odre­đe­ni Us­ta­vom i za­ko­ni­ma, je­dnos­ta­vno "cu­re" iz MVP BiH!

Ge­ne­ral­no, ka­kvo je sta­nje bh. di­plo­ma­ti­je i da li se ove go­di­ne mo­gu oče­ki­va­ti smje­ne am­ba­sa­do­ra i even­tu­al­no ko­jih?

– Je­dnos­ta­vno re­če­no, sta­nje u na­šoj di­plo­ma­ti­ji ni­je do­vo­ljno do­bro! Pa­zi­te, či­ni mi se da sva­ki put se po­me­ne sta­nje u di­plo­ma­ti­ji, pre­vas­ho­dno se mi­sli na am­ba­sa­do­re i še­fo­ve mi­si­ja. Ali, ni­su sa­mo am­ba­sa­do­ri i še­fo­vi mi­si­ja di­plo­ma­ti­ja. Di­plo­ma­ti­ja je i sta­nje u MVP, odno­si ko­ji vla­da­ju u nje­mu, kva­li­fi­ka­ci­ona stru­ktu­ra oso­blja ko­je ra­di i kva­li­tet ra­da u sa­moj "ku­ći", da ta­ko ka­žem. Mi­slim, na­ra­vno na Mi­nis­tar­stvo. Čini mi se da i tu, su­de­ći po ono­me što znam i po ono­me što "cu­ri" u me­di­je, si­tu­aci­ja ni­je sjaj­na! Bar me­đu čel­nim lju­di­ma MVP-a.Ta­ko­đer, di­plo­ma­ti­ja je i di­plo­mat­sko oso­blje u mi­si­ja­ma ko­je ni­je u ran­gu am­ba­sa­do­ra i še­fa mi­si­je. Me­ne sa dru­ge stra­ne naj­vi­še za­ni­ma ka­kvi su pro­fe­si­onal­ni odno­si i u MVP i u mre­ži, da li tu ima pro­ble­ma, da li su etni­čke vrste po­dje­la pre­va­zi­đe­ne? Da li na­še di­plo­ma­te zas­tu­pa­ju in­te­re­se drža­ve BiH ili in­te­re­se svo­je etni­čke ili po­li­ti­čke gru­pe? Ka­kav je, i ima li ga uo­pće, sis­tem ško­lo­va­nja i obu­ke ka­ri­jer­nih di­plo­ma­ta. Da li ra­spo­red na­ših am­ba­sa­da i mi­si­ja u svi­je­tu od­go­va­ra in­te­re­si­ma BiH, nje­nih gra­đa­na i di­ja­spo­re ili par­ci­jal­nim etni­čkim i po­li­ti­čkim in­te­re­si­ma. Da po­ja­snim, ne­mam ja ni­šta pro­tiv ni­ti tih par­ci­jal­nih in­te­re­sa ako oni is­to­vre­me­no do­no­se ko­rist i drža­vi BiH i na­šim gra­đa­ni­ma, fir­ma­ma ili bi­lo ko­jem su­bje­ktu. Ali, imam pro­tiv ako DKP-i ili dio DKP-a ili po­je­din­ci ra­de mi­mo in­te­re­sa BiH, mi­mo zna­nja Pred­sje­dniš­tva kao Us­ta­vom odre­đe­nog or­ga­na na­dle­žnog za vanj­sku po­li­ti­ku ze­mlje, ne iz­vje­šta­va­ju, ne­go za­vrša­va­ju ne­ke "svo­je" po­slo­ve, otpo­či­nju pri­va­tne bi­zni­se ko­ris­te­ći fun­kci­ju di­plo­ma­te BiH. E to ne­će mo­ći! To će bi­ti san­kci­oni­sa­no na sva­ki, Us­ta­vom i za­ko­ni­ma, pre­dvi­đen na­čin! Već sam to i ura­dio i spre­man sam to i ubu­du­će ura­di­ti! Što se ti­če ne­kih no­vih smje­na u DKP-ima, tre­nu­tno ni­su pla­ni­ra­ne, sem re­do­vnih za­mje­na zbog is­te­ka man­da­ta am­ba­sa­do­ra i še­fo­va mi­si­ja. Ali, ne ovi­si o to­li­ko o Pred­sje­dniš­tvu da li će ih bi­ti, ko­li­ko o ra­du sa­mih am­ba­sa­do­ra. Uko­li­ko bu­de gre­ški, bar u onom di­je­lu gdje ja mo­gu odlu­či­va­ti, bi­će i smje­na!

Još uvi­jek ni­je ri­je­še­no pi­ta­nje gra­ni­ce sa su­sjen­dnom Hrvat­skom. Ka­da će ko­na­čno bi­ti ri­je­šen i ovaj pro­blem?

– Oče­ku­jem da će no­va Vla­da Hrvat­ske, ka­da je ri­ječ o odno­si­ma na­še dvi­je ze­mlje, ko­na­čno pris­tu­pi­ti rje­ša­va­nju svih otvo­re­nih pi­ta­nja, me­đu ko­ji­ma je sva­ka­ko i pi­ta­nje gra­ni­ce. Na­dam se, sa­da ka­da su pro­šli izbo­ri u Hrvat­skoj, da će­mo mo­ći raz­go­va­ra­ti u smi­re­ni­joj atmo­sfe­ri u ko­joj će se uva­ža­va­ti ar­gu­men­ti i tra­ži­ti rje­še­nja. Sa na­še stra­ne, BiH stra­ne, pos­to­ji i že­lja i do­bra vo­lja da se sva ner­je­še­nja pi­ta­nja sa Hrvat­skom, ali i os­ta­lim su­sje­di­ma, ri­je­še na za­do­vo­lja­va­ju­ći na­čin po sve ze­mlje. Na kra­ju kra­je­va, BiH ne­ma pre­ma dru­gim drža­va­ma ni­ka­kve ne­re­al­ne, ne­obi­čne ili ne­oče­ki­va­ne zah­tje­ve. Ka­da je gra­ni­ca u pi­ta­nju, mi tra­ži­mo po­šti­va­nje takozvanih AVNOJ-ev­skih gra­ni­ca i nji­ho­vo zva­ni­čno pot­vrđi­va­nje, ka­da je u pi­ta­nju imo­vi­na, mi tra­ži­mo ono što je ne­spor­no na­še. Is­to to nu­di­mo i su­sje­dnim ze­mlja­ma i ne ospo­ra­va­mo im pra­vo na to. Da­kle, u BiH pos­to­ji do­bra vo­lja da se te stva­ri rje­ša­va­ju i oče­ku­je­mo tu do­bro vo­lju i sa stra­ne dru­gih su­sje­dnih drža­va, uklju­ču­ju­ći i Hrvat­sku. Da li će je bi­ti, vi­dje­će­mo. Ali na­ša po­zi­ci­ja i že­lja da se do­đe do rje­še­nja ni­je spor­na.

Most ko­pno – Pe­lje­šac iza­zvao je pro­šle go­di­ne bur­ne ras­pra­ve. No, pri­ča na ovu te­mu je za­sa­da pri­li­čno uti­hnu­la. Na ko­ji na­čin će BiH sa Hrvat­skom ri­je­ši­ti ovo pi­ta­nje i ho­će li ono even­tu­al­no do­da­tno ote­ža­ti odno­se dvi­je ze­mlje?

– Pod­sje­ćam vas da sam uvi­jek tvrdio, u tre­nut­ku ka­da je ta pri­ča dos­ti­gla svoj vrhu­nac, a i sa­da to is­to tvrdim, da Hrvat­ska je­dnos­ta­vno ni­je spre­mna za gra­dnju tog mos­ta. Mo­ja je pro­cje­na da još ne­ko vri­je­me ne­će ni bi­ti. Čak su i ko­ali­ci­oni par­tne­ri pre­mi­je­ra Hrvat­ske Ive Sa­na­de­ra tra­ži­li, a iz­gle­da i do­bi­li, ga­ran­ci­je da se taj most u na­re­dnom pe­ri­odu ne­će pra­vi­ti. Ci­je­la pri­ča oko gra­dnje mos­ta je bi­la dos­ta isfor­si­ra­na i HDZ Hrvat­ske je ko­ris­tio kao ja­ko pro­pa­gan­dno sred­stvo me­đu gla­sa­či­ma na ju­gu Hrvat­ske. Mi u BiH smo ta­da ra­znim izja­va­ma ko­je su kru­ži­le kroz hrvat­sku štam­pu i ko­je su da­va­ne u ci­lju pri­ku­plja­nja gla­so­va za HDZ, je­dnos­ta­vno bi­li uvu­če­ni u ko­men­ta­ri­sa­nje tih izja­va i mo­ra­li smo po­ka­za­ti da ta­kvi je­dnos­tra­ni po­te­zi na­ših su­sje­da ni­su do­bro­do­šli i da ta­kvo igno­ri­sa­nje sta­va i in­te­re­sa BiH je­dnos­ta­vno ne­će bi­ti to­le­ri­sa­no. Sa­da, na­kon izbo­ra u Hrvat­skoj, sli­čno kao i sa os­ta­lim otvo­re­nim pi­ta­nji­ma, do­la­zi vri­je­me da se smi­re­no i ozbi­ljno raz­go­va­ra i o ovom mos­tu. Ako Vla­da Hrvat­ske ni­je odus­ta­la od ovog pro­je­kta. Mi­sim da je naj­bo­lje za BiH da se o gra­ni­ci, mos­tu i lu­ci Plo­če raz­go­va­ra u pa­ke­tu.

Vje­ru­je­te li da se u drža­vi mo­že ne­što pro­mi­je­ni­ti na bo­lje, na po­li­ti­čkoj sce­ni, re­ci­mo na na­čin ka­ko ste Vi to ne­da­vno ura­di­li ta­ko što nis­te gla­sa­li ni za Ni­ko­lu Špi­ri­ća ni za Mla­de­na Ivan­ko­vi­ća Li­ja­no­vi­ća, potencijalne man­da­ta­ra Vi­je­ća mi­nis­tra BiH?

– Po­jaš­nje­nja ra­di, za njih dvo­ji­cu je­dnos­ta­vno ni­sam gla­sao jer ne vje­ru­jem da oni mo­gu bi­ti drža­vni pre­mi­je­ri. Mo­žda mo­gu bi­ti ne­što dru­go, ali drža­vni pre­mi­je­ri ne mo­gu. Po mom miš­lje­nju, na­ra­vno, sa ko­jim se Ha­ris Si­laj­džić i Ra­dma­no­vić, oči­gle­dno ne sla­žu. Da sa­da ne objaš­nja­vam za­što, odu­ze­lo bi pu­no pros­to­ra, ma­da bi bi­lo za­ni­mlji­vo! Osim to­ga, vi­di­te da ja ni­šta ni­sam pro­mje­nio ne gla­sa­ju­ći ni­ti za je­dnog. Opet je Špi­rić man­da­tar jer su za nje­ga gla­sa­li Si­laj­džić i Ra­dma­no­vić. U to­me se kri­je od­go­vor na su­šti­nu va­šeg pi­ta­nja. Te­ško da je­dan čo­vjek mo­že ne­što pro­mje­ni­ti. Pos­to­je u is­to­ri­ji i ta­kvi pri­mje­ri, ali to su izu­ze­ci ko­ji pot­vrđu­ju pra­vi­lo. Klju­čne pro­mje­ne na bo­lje ili lo­ši­je, u sva­koj drža­vi, de­ša­va­ju se na izbo­ri­ma, ka­da gra­đa­ni, na­rod, na­ro­di, bi­ra­ju se­bi vlast, odno­sno one ko­ji će ih vo­di­ti u man­da­tu pre­dvi­đe­nom us­ta­vom ze­mlje. U ovom slu­ča­ju ti ko­ji će vo­di­ti ovu ze­mlju su oda­bra­ni da to ra­de do 2010. go­di­ne. Da­kle, ja mi­slim da ne­će bi­ti pro­mje­na na­bo­lje do 2010. go­di­ne. Bar su ovi do sa­da do­ka­za­li da ih ne mo­gu do­ni­je­ti, obez­bje­di­ti i sli­čno. Odno­sno, sve nam je lo­ši­je, kom­pli­ko­va­ni­je, te­že, sku­plje, ne zna­mo da li ko­ris­ti­mo ulje od sun­co­kre­ta ili ulja­ne re­pi­ce, za­mi­sli­te, čak ni u to ni­smo si­gur­ni…! Ja ne vi­dim ni­ti je­dnu okol­nost ko­ja po­ka­zu­je zna­čaj­nu pro­mje­nu u vlas­ti na osno­vu ko­je bi obi­čan čo­vjek mo­gao re­ći da će bi­ti bo­lje! Za­pra­vo, mi­slim da će ova go­di­na bi­ti te­ža od pret­ho­dne! Pa sam po­če­tak go­di­ne to po­ka­zu­je, sve je već sku­plje i bi­će još sku­plje, a ni­ti je­dna vla­da ne re­agu­je da to za­us­ta­vi! U če­mu on­da vi­dje­ti zna­ko­ve ne­čeg bo­ljeg? Mi­sli­te da će se do­go­vo­ri­ti oko pro­mje­ne Us­ta­va BiH pa će nam bi­ti bo­lje? Za­bo­ra­vi­te slo­bo­dno do­go­vor oko pro­mje­ne Us­ta­va! Ova vlast ga ne mo­že pos­ti­ći. Svi­ma ko­ji iole pra­te po­li­ti­ku, ja­sno je da smo i pa­ra­fi­ra­nje Spo­ra­zu­ma o sta­bi­li­za­ci­ji i pri­dru­ži­va­nju do­bi­li za­to što nam je Evro­pa po­pus­ti­la i "pro­gle­da­la kroz prste". A ve­li­ko je pi­ta­nje da li će to is­to, da­kle po­pus­ti­ti i "pro­gle­da­ti kroz prste", po­no­vi­ti sa po­tpi­si­va­njem tog Spo­ra­zu­ma. Si­tu­aci­ja u BiH ni­je sjaj­na i to tre­ba re­ći lju­di­ma. Ka­ko god bi­lo, ne tre­ba im la­ga­ti. Na kra­ju kra­je­va, ne go­vo­rim ja ni­šta što vi ili gra­đa­ni ove ze­mlje već ne zna­te. Ja sa­mo, s obi­rom na po­zi­ci­ju na ko­joj se na­la­zim, ne­ću stva­ri da pred­stav­ljam ona­kvi­ma ka­kve ni­su, jer se to zo­ve laž i la­ga­nje! Ni­je do­bro, a mo­že se pre­va­zi­ći sa pu­no ozbi­ljnog ra­da, i u to­me je izlaz. A ni­šta se ne­će pro­mje­ni­ti ga­la­mom, ha­la­bu­kom, dre­kom, ti­pa "uki­nu­ću ti RS" ili "ra­spi­sa­ću re­fe­ren­dum za ot­cje­plje­nje". Ni­ti je­dno ni­ti dru­go se ne­će de­si­ti. A oni ko­ji su na ta­kvim pa­ro­la­ma do­bi­li gla­so­ve, ne­ka na­ro­du obja­sne za­što ni­su to ura­di­li i za­što ne zna­mo da li je ulje ko­je ko­ris­ti­mo od sun­co­kre­ta ili ulja­ne re­pi­ce! Vrlo je­dnos­ta­vno!

Da li se po Va­šem miš­lje­nju Pred­sje­dniš­tvo BiH sve vi­še pretvara u ike­ba­nu u si­tu­aci­ji ka­da se šest stra­na­čkih li­de­ra do­go­va­ra­ju sko­ro o sve­mu? Oče­ku­je­te li da se stva­ri vra­te u in­sti­tu­ci­je sis­te­ma?

– Ve­li­ko je pi­ta­nje da li su se stva­ri ika­da u BiH, ot­ka­ko je ne­za­vi­sna drža­va, de­ša­va­le i rje­ša­va­le u in­sti­tu­ci­ja­ma sis­te­ma. Ja mi­slim da ni­su! Uvi­jek je u pi­ta­nju bi­la ne­ka vrsta do­go­vo­ra li­de­ra po­li­ti­čkih stra­na­ka ko­je su u tom tre­nut­ku drža­li vlast. Ta­čno je to da se pra­va moć za rje­ša­va­nje svih pro­ble­ma u BiH ne na­la­zi u in­sti­tu­ci­ja­ma sis­te­ma ne­go u ru­ka­ma li­de­ra po­li­ti­čkih stra­na­ka ko­je drže vlast. To je su­ro­va is­ti­na sa ko­jom ži­vi­mo. In­sti­tu­ci­je sis­te­ma, ako ih on­da ta­ko mo­že­mo zva­ti, uvi­jek su bi­le tran­smi­si­ja ne­op­ho­dna za pro­vo­đe­nje do­go­vo­ra po­li­ti­čkih li­de­ra na vlas­ti ili je­dnog od njih ako je imao ta­kvu moć. Šta vi mi­sli­te, da Ra­dma­no­vić sa­mos­tal­no do­no­si odlu­ke u Pred­sje­dniš­tvu? Bu­di­te si­gur­ni da sve pra­ve odlu­ke, u slu­ča­ju Ra­dma­no­vi­ća, do­no­si Mi­lo­rad Do­dik! Kod Si­laj­dži­ća je sa­svim dru­ga si­tu­aci­ja, on je is­to­vre­me­no i šef stran­ke pa ima slo­bo­du do­no­še­nja odlu­ka! Ja do­la­zim iz opo­zi­ci­onog SDP-a i sa­mim tim ne­mam sva­ko­dne­vni te­ret do­no­še­nja odlu­ka ko­je su proi­zvo­di tru­log i ne­prin­ci­pjel­nog kom­pro­mi­sa! Ola­kša­va­ju­ća či­nje­ni­ca za me­ne je što ni­ti moj SDP, ni­ti ja li­čno, ni­smo dio ove i ova­kve takozvane ko­ali­ci­je za vlast! Sa­svim je dru­ga stvar, a tu se i ra­zli­ku­je­mo od njih, što ni­ka­da ne bi­smo ni pris­ta­li da bu­de­mo vlast sa­mo zbog vlas­ti. Vje­ro­va­li vi ili ne vje­ro­va­li u ovo što vam ka­žem, mo­že­te mi­sli­ti da pre­tje­ru­jem, is­kriv­lju­jem stva­ri na­mjer­no ili ne­na­mjer­no, ali, na ža­lost to vam je go­la is­ti­na! Ta­ko fun­kci­oni­šu stva­ri u BiH! Ja sa­mo znam da ću sva­ki do­go­vor šest po­li­ti­čkih li­de­ra, ko­ji je po mom li­čnom miš­lje­nju i po­li­ti­čkom SDP-ov­skom uvje­re­nju, do­bar za BiH, poz­dra­vi­ti i uči­ni­ti sve da on bu­de pro­ve­den. Ali is­to ta­ko da ću sva­ki do­go­vor njih šest ko­ji je loš po BiH, i u ko­na­čni­ci loš po mo­je di­je­te, po­ro­di­cu, nas­to­ja­ti za­us­ta­vi­ti svim, Us­ta­vom i za­ko­ni­ma pre­dvi­đe­nim sred­stvi­ma ko­ja mi sto­je na ra­spo­la­ga­nju kao čla­nu Pred­sje­dniš­tva! To ću ura­di­ti­ti i sa takozvanim "Ja­ho­rin­skim do­go­vo­rom" ili bi­lo ko­jim dru­gim ko­ja se even­tu­al­no mo­že po­ja­vi­ti ubu­du­će, uvi­jek vo­de­ći ra­ču­na da to sa­mo i is­klju­či­vo bu­de sa aspe­kta mo­jih na­dle­žnos­ti kao čla­na Pred­sje­dniš­tva BiH i Us­ta­vom i za­ko­nom do­zvo­lje­nim sred­stvi­ma i me­to­da­ma!

Oče­ku­je­te li u ovoj go­di­ni za­oš­tra­va­nje odno­sa unu­tar Pred­sje­dniš­tva BiH, ali i u drža­vi, s ob­zi­rom da se bli­že lo­kal­ni izbo­ri ili oče­ku­je­te da atmo­sfe­ra ipak bu­de kon­stru­kti­vni­ja nego prošle godine?

– Oče­ku­jem za­oš­tra­va­nje, a in­ti­mno že­lim da gri­je­šim u toj pro­gno­zi!

Šta bi po Vašem mišljenu trebali bi­li pri­ori­te­ti u ovoj go­di­ni?

– Po­če­ti, na­po­kon, pra­vi­ti drža­vu u ko­joj znam da li ko­ris­tim ulje od sun­co­kre­ta ili ulja­ne re­pi­ce! Opros­ti­te, i va­ši či­ta­oci i vi, što ta­ko čes­to ko­ris­tim ovo sa uljem! Ali za me­ne je to vrhu­nac, pa­ra­di­gma, ko­ja po­ka­zu­je ka­kva za­pra­vo drža­va, bi­lo ko­ja pa i na­ša BiH, ne tre­ba bi­ti!

Pre­mi­jer Slo­ve­ni­je, ze­mlje ko­ja tre­nu­tno pred­sje­da­va EU, Ja­nez Jan­ša izja­vio je da, BiH zbog svo­jih ne­sre­đe­nih unu­traš­njih pi­ta­nja pred­stav­lja ozbi­ljni­ju pri­je­tnju po sta­bil­nost Bal­ka­na ve­ću od Ko­so­va. Mo­že­mo li se i na ko­ji na­čin bra­ni­ti od ova­kvih i sli­čnih op­tu­žbi?

– Na ne­ki izo­kre­nu­ti na­čin, Jan­ša je i u pra­vu! U pra­vu je da sva­ko ugro­ža­va­nje te­ri­to­ri­jal­nog in­te­gri­te­ta i su­ve­re­ni­te­ta BiH, sva­ko iza­zi­va­nje ta­kve si­tu­aci­je, jes­te za­pa­vo opa­sni­je ne sa­mo po Bal­kan ne­go i po Evro­pu od ko­sov­skog pro­ble­ma! Po to po­ka­zu­je i na­ša ne­da­vna is­to­ri­ja i krva­vi rat! Ka­da BiH ni­je mir­na, ci­je­li svi­jet se ba­vi njo­me! Ka­da BiH ni­je mir­na, ni­je mir­na ni Evro­pa, a ka­da Evro­pa ima ve­li­ki pro­blem, on­da je to pro­blem i za ve­ći dio svi­je­ta! Već smo vi­dje­li to! Me­đu­tim, BiH je pre­ži­vje­la pu­no to­ga, a mno­ge ja­če drža­ve ni­su. Ja ne­mam di­le­ma da li će BiH pre­ži­vje­ti. Ho­će si­gur­no, jer su je i ja­či od Do­di­ka i do­di­ki­ća, po­put Slo­bo­da­na Mi­lo­še­vi­ća i Fra­nje Tu­đma­na, po­ku­ša­li ras­ko­ma­da­ti, ali ni­su us­pje­li. BiH mo­gu uki­nu­ti sa­mo Bo­san­ci i Her­ce­gov­ci ako odus­ta­nu od nje! A za ­sa­da ne­ma zna­ko­va da Bo­san­ci i Her­ce­gov­ci odus­ta­ju od svo­je BiH! I na kra­ju, ne bra­nim Jan­šu, po­go­to­vo nje­ga, ali mi­slim da on za­pra­vo ni­je mi­slio ni­šta lo­še po BiH. Slo­ve­ni­ja i Slo­ven­ci su nam uvi­jek bi­li pri­ja­te­lji. Po­ma­ga­li su nas, i na­dam se da će nas i da­lje po­ma­ga­ti na na­šem evrop­skom pu­tu. Mo­žda je pri­li­ka i da nam   sa­da vrlo kon­kre­tno po­mo­gnu? Ne­ka vra­te pa­re Lju­bljan­ske ban­ke na­šim šte­di­ša­ma! Mir­na Bo­sna i Her­ce­go­vi­na i svi za­do­vo­ljni i mir­ni!   A. Žigo (San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku