hamburger-icon

Kliker.info

Zbog ” Hećinih elektrana” tuča u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine

Zbog ” Hećinih elektrana” tuča u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine

31 Januara
12:45 2008

Iako o to­me sa go­vor­ni­ce sko­ro ni­ko ni­je pro­go­vo­rio ni­ti ri­je­či, ju­če­raš­nju sje­dni­cu Pred­sta­vni­čkog do­ma Par­la­men­ta FBiH bez ika­kve su­mnje obi­lje­ži­lo je sve ono što se de­ša­va­lo u iš­če­ki­va­nju ras­pra­ve o pot­vrđi­va­nju Vla­di­ne odlu­ke o izbo­ru stra­te­ških par­tne­ra za gra­dnju ener­get­skih obje­ka­ta. A de­si­lo se pu­no to­ga, ma­da je sje­dni­ca pre­ki­nu­ta pri­je ne­go je ova ta­čka uo­pće do­šla na dne­vni red. Sve je kre­nu­lo pri­je po­čet­ka sa­me sje­dni­ce, na ju­tar­njem sas­tan­ku pred­sta­vni­ka vla­da­ju­ćih stra­na­ka i pre­mi­je­ra FBiH ka­da je, na­vo­dno, za­ma­lo do­šlo do fi­zi­čkog obra­ču­na Ibra­hi­ma Na­da­re­vi­ća i Mu­ni­ba Ju­su­fo­vi­ća, še­fo­va Klu­bo­va po­sla­ni­ka SDA i SBiH. Ka­ko nam je pot­vrdi­lo ne­ko­li­ko uče­sni­ka ovog sku­pa, Na­da­re­vić je tra­žio da se pot­vrđi­va­nje odlu­ke o stra­te­škim par­tne­ri­ma, za sa­da, pro­lon­gi­ra. Na ovo je bur­no re­agi­rao Ju­su­fo­vić ko­ji je op­tu­žio Na­da­re­vi­ća da na ovaj na­čin di­rek­tno ru­ši Vla­du i pre­mi­je­ra Bran­ko­vi­ća, te da za­pra­vo že­li uni­šti­ti ko­ali­ci­ju SDA i SBiH. Pre­ma tvrdnja­ma na­ših izvo­ra Ju­su­fo­vić mu je čak za­pri­je­tio i da će "uni­šti­ti sve ono što je ura­dio u ve­zi sa si­tu­aci­jom u SDA Ca­zin". Na­da­re­vić je, na­kon ovo­ga, tvrde na­ši izvo­ri, vi­dno ljut kre­nuo da se obra­ču­na sa Ju­su­fo­vi­ćem, ali je ve­ći in­ci­dent spri­je­čio pre­mi­jer Ne­džad Bran­ko­vić, ko­ji ih je us­pje­šno  raz­dvo­jio. Svi akte­ri ove "ma­le dra­me", ne­gi­ra­ju me­đu­tim da se sve ovo de­si­lo na ovaj na­čin. Na­da­re­vić ka­že da ni­je bi­lo ni­ka­kve tu­če, već da je do­šlo do "žu­čne ras­pra­ve". Sli­čno objaš­nje­nje po­nu­dio je i Ju­su­fo­vić, dok pre­mi­jer Bran­ko­vić ta­ko­đer ne­gi­ra svo­ju ulo­gu mi­ro­tvor­ca u ci­je­loj pri­či. Šta god da je is­ti­na o ju­tar­njem sas­tan­ku, to­kom ci­je­log da­na bi­lo je evi­den­tno da na re­la­ci­ji SBiH – SDA sve i ne fun­kci­oni­ra, kad je u pi­ta­nju pot­vrđi­va­nje spor­ne odlu­ke. To je na kon­cu zva­ni­čno pot­vrdio i Va­hid He­ćo, mi­nis­tar ener­ge­ti­ke, in­dus­tri­je i ru­dar­stva FBiH, ko­ji je re­kao da će pot­vrđi­va­nje odlu­ke u Par­la­men­tu sa­če­ka­ti na po­vra­tak Su­lej­ma­na Ti­hi­ća, pred­sje­dni­ka SDA sa li­je­če­nja iz inos­tran­stva! He­ćo ka­že da u SDA još uvi­jek ne­ma­ju de­fi­ni­ran stav oko ovog pro­je­kta, te da če­ka­ju po­vra­tak pred­sje­dni­ka ka­ko bi oba­vi­li ko­na­čne kon­sul­ta­ci­je. Na­da­re­vić, me­đu­tim, tvrdi da je smi­je­šno ci­je­lu pri­ču svo­di­ti na li­čnu ra­van, te da SDA po­drža­va iz­gra­dnju no­vih hi­dro i ter­mo elek­tra­na. Po nje­go­vim ri­je­či­ma, spor­no je što je Vla­da u Par­la­ment po­sla­la odlu­ku o oda­bi­ru par­tne­ra za pri­pre­mu i iz­gra­dnju obje­ka­ta, te da u SDA sma­tra­ju da je ri­ječ iz­gra­dnja u ovoj odlu­ci, vi­šak. – To su nam re­kli i pre­mi­jer i mi­nis­tar. Do­go­vo­ri­li smo se sa pred­sta­vni­ci­ma sin­di­ka­ta ru­da­ra da će odlu­ka os­ta­ti na dne­vnom re­du sje­dni­ce, a da će­mo se o sve­mu izja­sni­ti kad de­fi­ni­ra­mo i ovo pi­ta­nje oko vi­ška ri­je­či. A po na­ma, vi­šak je "iz­gra­dnja" – ka­že Na­da­re­vić.Da od bi­lo ka­kve ras­pra­ve na sje­dni­ci ne­će bi­ti ni­šta, pos­ta­lo je ja­sno kad su na ta­čka­ma dne­vnog re­da ko­je su pret­ho­di­le ovoj, po­če­le da se vo­de neuobi­ča­je­no du­ge ras­pra­ve da bi se sje­dni­ca ote­gla i na kra­ju pre­ki­nu­la. Ovo je po­ku­šao pre­ki­nu­ti po­sla­nik HSP "Đa­pić-dr. Ju­ri­šić" Stan­ko Pri­mo­rac Ća­ne, ko­ji je za­tra­žio da se kre­ne u ras­pra­vu o pot­vrđi­va­nju odlu­ke, a da se se ra­ni­je ta­čke je­dnos­ta­vno pres­ko­če. Pred­sje­da­va­ju­ći do­ma Sa­fet Sof­tić, me­đu­tim ovaj pri­je­dlog ni­je pri­hva­tio uz obra­zlo­že­nje da ni­je u skla­du sa po­slo­vni­kom te je nas­ta­vio rad pre­ma dne­vnom re­du. Sje­dni­ca je pre­ki­nu­ta i ni­je pre­ci­zi­ra­no kad će bi­ti nas­tav­lje­na, ta­ko da će po­sao oko gra­dnje no­vih elek­tra­na vri­je­dan se­dam mi­li­jar­di KM još sa­če­ka­ti.        Ab­dul­ka­dir Sma­jić, pred­sje­dnik Sin­di­ka­ta ru­da­ra BiH, za "San" ka­že da od­ga­đa­njem ras­pra­ve u Par­la­men­tu, ru­da­ri ni­su pre­va­re­ni jer je i taj mo­gu­ći ras­plet do­go­vo­ren na sas­tan­ku ko­jeg su u uto­rak ru­da­ri ima­li sa čel­ni­ci­ma vlas­ti FBiH. Sma­jić ka­že da im je ta­da re­če­no da pos­to­je odre­đe­ne po­li­ti­čke ne­do­umi­ce ko­je tre­ba ri­je­ši­ti, ali da pro­jekt ni­je ugro­žen. – Mi pra­ti­mo šta se de­ša­va i znat će­mo da re­agi­ra­mo. Mi ima­mo is­kus­tva sa tim da nas vlast va­ra i znat će­mo to pre­po­zna­ti. Sa­da svi ho­će da nas uvu­ku u po­li­ti­ku, a mi ne že­li­mo da se to de­si. Mi smo je­dnos­ta­vno pre­po­zna­li da ovaj pro­jekt, prvi put na­kon 15 go­di­na, ne­što nu­di ru­da­ri­ma i za­in­te­re­si­ra­ni smo da se to re­ali­zi­ra, a po­li­ti­ka i in­te­re­si lo­bi­ja nas ne za­ni­ma­ju – ka­že Sma­jić. On ka­že da je pre­kju­čer ru­da­ri­ma obe­ća­no i da će na da­naš­njoj sje­dni­ci Vla­de bi­ti ut­vrđen pri­je­dlog za­ko­na o fi­nan­sij­skoj kon­so­li­da­ci­ji ru­dni­ka te­žak 320 mi­li­ona ma­ra­ka. A taj za­kon, obja­vi­li su ju­čer pred­sta­vni­ci sin­di­ka­ta ru­dni­ka uglja Đur­đe­vik, Kre­ka i Ba­no­vi­ći, oni u po­tpu­nos­ti po­drža­va­ju. – On bi pra­kti­čki ri­je­šio sve ru­dni­ke u Fe­de­ra­ci­ji BiH, ta­ko da bi ru­dni­ci mo­gli trži­šno i efi­ka­sno dje­lo­va­ti – ka­zao je Sa­fet Mu­ša­no­vić, pred­sje­dnik Sin­di­ka­ta ru­dni­ka "Ba­no­vi­ći". Ru­dni­ci se već de­ce­ni­ja­ma na­la­ze u te­škoj ma­te­ri­jal­noj si­tu­aci­ji i vi­de spas u po­ve­zi­va­nju s elek­tro­pri­vre­dom. – Mi smo u Sa­ra­je­vu bi­li sa šest auto­bu­sa, a u pi­ta­nju su sin­di­kal­ci i ru­da­ri iz sre­dnje Bo­sne i Tu­zlan­skog kan­to­na. Po­ve­ćat će­mo broj lju­di i ići pred Par­la­ment da tra­ži­mo svo­ja pra­va – po­ru­čio je Ne­vres Me­šić, pred­sje­dnik Sin­di­ka­ta ru­dni­ka Đur­đe­vik.                    Pred­sta­vni­čki dom od­go­dio je i izjaš­nja­va­nje o iz­mje­na­ma za­ko­na o pri­va­ti­za­ci­ji te za­klju­čci­ma SDP-a i BPS-a ko­ji se odno­se na bu­du­ći tok pri­va­ti­za­ci­je u FBiH. Od­go­da je usli­je­di­la ka­ko bi se Vla­da izja­sni­la o aman­dma­ni­ma po­dne­se­nim na za­kon kao i o za­klju­čci­ma. Par­la­men­tar­ci su od­go­di­li i izjaš­nja­va­nje o iz­mje­na­ma za­ko­na o ra­du, a pri­hva­ćen je na­crt za­ko­na o po­ti­ca­ji­ma za ra­zvoj po­dru­čja po­se­bne za­šti­te u FBiH. Po­držan je i na­crt stra­te­gi­je re­for­me pen­zi­onog sis­te­ma u FBiH. (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku