hamburger-icon

Kliker.info

Veliki gubitak za BiH : Preminuo akademik Ljubomir Berberović

Veliki gubitak za BiH : Preminuo akademik Ljubomir Berberović

12 Februara
15:15 2019

Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine obavještava bosanskohercegovačku javnost i medije da je 12. februara 2019. godine preminuo akademik Ljubomir Berberović.

Ljubomir Berberović, professor emeritus Sarajevskog univerziteta, rođen je 1933. godine u Sarajevu. Studirao je medicinu, biologiju i filozofiju na univerzitetima u Ljubljani i Sarajevu. Diplomirao je biologiju na Filozofskom fakultetu u Sarajevu (Prirodno-matematički odsjek, grupa biologija, 1958). Izabran je za asistenta na istom odsjeku 1959. godine Od 1961. stalno je zaposlen na Odsjeku za biologiju Prirodno matematičkog fakulteta u Sarajevu. Februara 1964. godine odbranio je doktorsku disertaciju Mikroevolucija vrste Eobania vermiculata na srednjejadranskom primorju i ostrvima, na istom Fakultetu. Za docenta na predmetu Organska evolucija sa genetikom izabran je juna 1964, za vanrednog profesora januara 1970, a za redovnog profesora juna 1975. godine. Predavao je genetiku, evoluciju, antropologiju i druge predmete na više fakulteta Sarajevskog univerziteta, kao i na drugim univerzitetima u zemlji i inostranstvu.

Akademik Berberović autor je velikog broja naučnih, stručnih i naučnopopularnih publikacija. Naučni radovi akademika Berberovića grupišu se u tri osnovna tematska kruga: (1) genetika populacija, s naglaskom na proučavanju ljudskih populacija, (2) kariologija i citotaksonomija, s naglaskom na proučavanju slatkovodnih riba i (3) istorija i filozofija prirodnih nauka. Radovi o genetičkim osobinama stanovništva Bosne i Hercegovine, u kojima je proučeno više fenotipskih sistema morfološke i biohemijske varijacije ljudskih jedinki i grupa, predstavljaju značajan doprinos rasvjetljavanju nekih opštih pitanja savremene genetike recentnih ljudskih populacija (kao što je, naprimjer, problem odnosa između stupnja reproduktivne izolovanosti i evolucijske diversifikacije stanovništva). Posebnu pažnju u svojim radovima Berberović posvećuje i proučavanju karaktera i aktiviteta nekih evolucionih faktora, kao što su slučajne genetičke fluktuacije (genetički drift). Jedan dio radova iz oblasti humane genetike posvećen je medicinsko-genetičkim problemima.

Originalni nalazi iz područja genetike ljudskih populacija naišli su na povoljan prijem i znatno zanimanje u naučnoj javnosti i često se citiraju u literaturi. Istraživanja u oblasti populacijske genetike stanovništva BiH pod rukovodstvom prof. Berberovića izrasla su u organizovanu i kontinuiranu timsku djelatnost i dosegla zavidan naučni nivo. Radovi iz oblasti kariologije i citotaksonomije slatkovodnih riba imaju također pionirski karakter. Proučavajući endemične riblje vrste sa stanovišta kariologije, prof. Berberović je zajedno sa svojim saradnicima prikupio veliki broj značajnih podataka novih za svjetsku nauku. Svojim radom pružio je bitan doprinos afirmaciji kompleksnog pristupa problemima biosistematike riba i biosistematike živog svijeta uopšte. Na tom području je ostvario zapaženu međunarodnu saradnju. Naučna i šira kulturna javnost veoma povoljno je ocijenila radove akademika Berberovića na području istorije i filozofije prirodnih nauka. Knjiga njegovih eseja Nauka i svijet dobila je uglednu nagradu fondacije Soros – otvoreno društvo, 1996. godine.

Akademik Berberović bio je prvi predsjednik Društva genetičara BiH (1979–1990), potpredsjednik (1979–1980) i predsjednik Saveza genetičkih društava Jugoslavije (1980–1982). Predsjedavao je Drugom kongresu genetičara Jugoslavije (Vrnjačka Banja, 1981), kao i mnogim drugim naučnim skupovima. Bio je rektor Univerziteta u Sarajevu (1985–1988).

Za dopisnog člana ANUBiH izabran je 1978, a za redovnog 1984. godine. Vršio je dužnost sekretara Odjeljenja prirodnih i matematičkih nauka ANUBiH (1990–1995), predsjednika Odbora za međunarodne odnose ANUBiH (1984–1985) i potpredsjednika Akademije (1999–2008). Izabran je za dopisnog člana Crnogorske akademije nauka i umjetnosti (2006) i za aktivnog člana Academia Scientiarum et Artium Europaea (2007). Počasni je doktor Grand Valley State University (USA, 1989) i počasni član PEN Centra Sarajevo. Akademik Berberović je nosilac brojnih visokih priznanja za naučni, stručni i društveni rad.

Datum i vrijeme sahrane i komemorativne sjednice biće naknadno objavljeni.

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku