hamburger-icon

Kliker.info

Velika Kladuša : Igre bez granica sa kriminalnim posljedicama oko Agrokomerca se nastavljaju

Velika Kladuša : Igre bez granica sa kriminalnim posljedicama oko Agrokomerca se nastavljaju

07 Januara
14:18 2008

Pro­šlo­se­dmi­èno ime­no­va­nje Še­fi­ka Štu­la­no­vi­ć za  pred­sje­dni­ka pri­vre­me­nog Nad­zor­nog odbo­ra "Agro­ko­mer­ca", pod­gri­ja­lo je iona­ko vru­ću  atmo­sfe­ru u Ve­li­koj Kla­du­ši. Na­ime, po miš­lje­nji­ma mno­gih, opet je u pi­ta­nju ne­ka mu­tna igra s ob­zi­rom da je Štu­la­no­vić već ra­ni­je bio di­rec­tor "Agro­ko­mer­ca" i ka­da je mo­rao na­pus­ti­ti fun­kci­ju, odbio je pri­mo­pre­da­ju du­žnos­ti pa je mo­ra­la in­ter­ve­ni­sa­ti i po­li­ci­ja. Ka­sni­je je Štu­la­no­viæ je­dno vri­je­me bio i mi­nis­ter pri­vre­de Un­sko-san­skog kan­to­na, a bio je čak i ne­pra­vo­mo­ænom pre­su­dom osu­đen na tri go­di­ne za­tvo­ra pod op­tu­žbom da je ne­za­ko­ni­to do­di­je­lio 23 sta­na "Agro­ko­mer­ca". No­vi, pri­vre­me­ni Nad­zor­ni odbor na či­jem je če­lu Štu­la­no­vić, a čla­no­vi su Mu­ha­rem Du­pa­no­viæ, Me­ho Sa­di­ko­vić, Ame­la Ha­džić i Ejub Ke­se­ro­vić, tre­ba u na­re­dna dva mje­se­ca da iza­be­re di­re­kto­ra "Agro­ko­mer­ca" i stal­ni nad­zor­ni odbor. Štu­la­no­viæ i os­ta­li su odmah smi­je­ni­li sa fun­kci­je di­re­kto­ra "Agro­ko­mer­ca" Mu­ju Mi­la­ka zbog te­ških mal­ver­za­ci­ja i zlo­upo­tre­ba, a on je po­ručèio da će du­žnost pre­da­ti tek ka­da Vla­da Un­sko-san­skog kan­to­na pot­vrdi ime­no­va­nje Sa­du Na­su­ha za vrši­oca du­žnos­ti di­re­kto­ra. U Ve­li­koj Kla­du­ši se to ko­men­ta­ri­še u sti­lu da je vrlo mo­gu­će da po­li­ci­ja opet in­ter­ve­ni­še ka­ko bi no­vi di­rec­tor pre­uzeo du­žnost. Na­ime, po­zna­to je da je po­li­ci­ja na­tje­ra­la Štu­la­no­vi­ća da di­re­ktor­sku du­žnost pre­da Šem­su­di­nu Hu­si­æu. Po­sli­je je po­li­ci­ja na­tje­ra­la Hu­si­æa da na­pus­ti fo­te­lju u ko­ju je za­sjeo Ali­ja Ale­še­viæ, a mo­ra­la je in­ter­ve­ni­sa­ti i ka­da je ovaj ptre­bao pre­da­te du­žnost Mu­ji Mi­la­ku.Pre­ma ne­kim in­for­ma­ci­ja­ma iz Ve­li­ke Kla­du­še, Mu­jo Mi­lak je u de­cem­bru pro­šle go­di­ne Tu­ži­laš­tvu FBiH i Tu­ži­laš­tvu Un­sko-san­skog kan­to­na po­dnio pri­ja­vu pro­tiv Še­fi­ka Štu­la­no­vi­ća, a oba­vi­jest o to­me upu­tio je i OHR-u.U toj pri­ja­vi, on na­vo­di da je Štu­la­no­vić za­je­dno sa Ome­rom Čauše­vi­ćem, di­re­kto­rom Tržnog cen­tra "Agro­ko­mer­ca" u Sa­ra­je­vu "otu­đio mil­li­on i 522 hi­lja­de ma­ra­ka pa su tu fir­mu uga­si­li, a do­kaz je fi­nan­sij­ska kar­ti­ca ovje­re­na i po­tpi­sa­na od stra­ne še­fa račèu­no­vod­stva Asi­me Be­ga­no­vić". Na­da­lje se u pri­ja­vi ka­že da je Štu­la­no­vić "svom pri­ja­te­lju Ke­se­ro­vi­æu dao "Agro­ko­mer­co­vih" 101.000 ma­ra­ka".Mi­lak ga op­tu­žu­je i da je pri­li­kom pro­da­je po­slo­vnog pros­to­ra u zgra­di "du­plex" svom bra­tu Ari­fu Štu­la­no­vi­ću, na­mjer­no uma­njio ve­ličèi­nu pros­to­ra za 90 kva­dra­ta i ta­ko mu omo­gu­ćio pro­tu­pra­vnu ko­rist, a na šte­tu "Agro­ko­mer­ca". Štu­la­no­vić je op­tu­žen I za pro­da­ju be­to­na­re "Agro­ko­mer­ca" bez ten­de­ra i na ne­za­ko­nit na­èin fir­mi "Hu­re­ma­giæ" iz Ca­zi­na. Na te­ret mu se stav­lja i da je otu­đio je­dan "Agro­ko­mer­cov" ka­mi­on i dao ga Ra­mi­zu Baj­ra­mo­vi­ću iz Ca­zi­na "da bi u av­gus­tu pro­šle go­di­ne Enes Se­li­mo­vić, di­re­ktor "FP Mar­ke­ting" taj is­ti ka­mi­on pro­dao za 500 ma­ra­ka.Šta su na­dle­žni po­du­ze­li po­vo­dom ovih pri­ja­va, ma­kar ja­vno ni­je sao­pće­no. Ka­ko ne­zva­ni­čno sa­zna­je­mo, pri­ja­vu pro­tiv Štu­la­no­vi­ća po­tpu­no is­te sa­drži­ne i na is­te adre­se pre­kju­čer je upu­ti­lo i Udru­že­nje di­oni­ča­ra "Agro­ko­mer­ca".Pre­ma na­šim izvo­ri­ma, li­čni in­te­re­si onih ko­ji su se do sa­da smje­nji­va­li na di­re­ktor­skoj du­žnos­ti u "Agro­ko­mer­cu" i nji­ho­vih lo­bi­ja su ogro­mni i ugla­vnom se svo­de na za­ta­ška­va­nje kri­mi­na­la. Ne tre­ba za­bo­ra­vi­ti da je je­dan od gla­vnih kri­va­ca za pro­past ovog kom­bi­na­ta i Ahmed Ha­dži­pa­šić, biv­ši fe­de­ral­ni pre­mi­jer ko­ji je pos­ta­vio Mi­la­ka za di­re­kto­ra bez ob­zi­ra na ne­ko­li­ko kri­vi­čnih pri­ja­va pro­tiv nje­ga. Ha­dži­pa­šić ni­je do­zvo­lio ni ula­zak za­in­te­re­si­ra­nih in­ves­ti­to­ra u tu fir­mu ko­ji su bi­li spre­mni odmah obno­vi­ti proi­zvo­dnju i ta­ko za­po­sli­ti hi­lja­du ra­dni­ka. U Ve­li­koj Kla­du­ši oče­ku­ju da i on bu­de zbog to­ga pro­ce­su­iran na­gla­ša­va­ju­ći da je na po­te­zu Tu­ži­laš­tvo FBiH i Un­sko-san­skog kan­to­na i da pos­to­je svi do­ka­zi. (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku