hamburger-icon

Kliker.info

Transparency International : Bliske su veze vlasti i kriminala u Bosni i Hercegovini

Transparency International : Bliske su veze vlasti i kriminala u Bosni i Hercegovini

11 Decembra
12:16 2007

Pre­ma po­slje­dnjem is­tra­ži­va­nju Transparency Internacional BiH, pa­ra­me­tri ko­rup­ci­je u na­šoj ze­mlji su to­li­ko vi­so­ki da nas stav­lja­ju za­je­dno sa Al­ba­ni­jom na ze­če­lje spis­ka svih ze­mlja Evro­pe na­prav­lje­nom prema ste­pe­nu ko­rum­pi­ra­nos­ti u nji­ma. A gra­đa­ni, 69 pos­to njih, smatraju da je ko­rup­ci­je naj­vi­še u bh. po­li­ti­èkim par­ti­ja­ma i u na­re­dnoj go­di­ni oèe­ku­ju po­rast in­de­ksa ko­rum­pi­ra­nos­ti umjes­to nje­go­vog sma­nji­va­nja. Pre­ma ri­je­èi­ma Bo­ri­sa Di­vja­ka, pred­sje­dni­ka Tran­spa­rency In­ter­national  BiH, me­đu bh. gra­đa­ni­ma vla­da ogro­mno ne­za­do­volj­stvo zbog ne­dos­tat­ka vo­lje i že­lje vlas­ti da se su­oče sa ko­rup­ci­jom. – Mi smo za­is­ta uka­zi­va­li u na­šim is­tra­ži­va­nji­ma i sta­vo­vi gra­đa­na su pot­vrdi­li da su ve­ze izme­ðu or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la i vlas­ti ja­ko blis­ke. Iza­šli smo iz vre­me­na ka­da se ma­fi­ja obra­ču­na­va­la pi­što­lji­ma na uli­ci sa ne­is­to­miš­lje­ni­ci­ma, da­nas ma­fi­ja ku­pu­je ne­is­to­miš­lje­ni­ke i to se de­ša­va u naj­vi­šim or­ga­ni­ma vlas­ti. Mi u BiH na sce­ni ima­mo lju­de ko­ji su zbog svojih pri­va­tnih in­te­re­sa u sta­nju da ku­pe za­ko­ne, pos­tup­ke i odlu­ke iz­vršnih vlas­ti na svim ni­vo­ima – kaže Di­vjak za "San". U BiH po­li­ti­čke stran­ke, kaže on, za­pra­vo pos­ta­ju or­ga­ni­za­ci­je upravo ovih po­je­di­na­ca ko­ji že­le da os­tva­re ta­kvu vrstu ko­ris­ti i njihova organizacije sve vi­še li­če na ma­fi­ja­ške stru­ktu­re.- Za­to je ogro­man neizla­zak na izbo­re, po­go­to­vo mla­dih, ko­ji se sve vi­še ba­vi bje­ža­njem iz ze­mlje, ne­go bi­lo ka­kvim uklju­či­va­njem u po­li­tit­čki ži­vot ili ži­vot po­li­ti­čkih stra­na­ka. U ovoj ze­mlji vla­da pre­zir pre­ma tim po­li­ti­èkim stran­ka­ma jer su sve bi­le na vlas­ti i ka­ko bi ko­ja do­šla na vlast, ta­ko je i po­ka­zi­va­la ko­ji su stvar­ni in­te­re­si tih gru­pa ili po­je­di­na­ca – kaže Di­vjak.Mo­mči­lo No­va­ko­viæ, pred­sje­dnik Klu­ba po­sla­ni­ka SDS-a u Pred­sta­vni­čkom do­mu Prla­men­tar­ne skup­šti­ne BiH, za "San" priznaje da ima in­di­ci­ja o pos­to­ja­nju ko­rum­pi­ra­nos­ti u po­li­ti­èkim par­ti­ja­ma, ali sma­tra da je ovakvo miš­lje­nje gra­đa­na uzro­ko­va­no du­go­go­diš­njim stva­ra­njem lo­šeg imi­dža po­li­ti­ča­ra. – Oči­to je da u ovoj ze­mlji pos­to­ji mo­gu­ćnost kri­mi­nal­nih ve­za, ali izme­đu po­je­di­na­ca, jer ne mo­gu pos­to­ja­ti kri­mi­ni­li­zo­va­ne par­ti­je ili vlast ali mo­gu pos­to­ja­ti po­je­din­ci u par­ti­ja­ma ili vlas­ti ko­ji tu pra­ti­ju ili vlast ko­ris­te za vlas­ti­te in­te­re­se. Međðu­tim, moj stav je da je miš­lje­nje gra­đa­na za­pra­vo re­zul­tat du­go­gor­diš­njeg stva­ra­nja lo­šeg imi­dža po­li­ti­èa­ra. Naj­ve­æi ste­pen ko­rup­ci­je si­gur­no ni­je u par­ti­ja­ma, već u dru­gim in­sti­tu­ci­ja­ma i us­ta­no­va­ma ove drža­ve – kaže No­va­ko­vić. Sve­to­zar Pu­da­riæ, de­le­gat SDP-a, u Do­mu na­ro­da Par­la­men­ta FBiH, pak, mi­sli da je ve­za izme­đu po­li­ti­čkih par­ti­ja i kri­mi­na­la u na­šoj ze­mlji vi­še ne­go oči­gle­dna. – Kod nas stran­ke na vlas­ti ko­ris­te iz­vršnu vlast da os­tva­re što ve­ći pro­fit s lju­di­ma s ko­ji­ma su di­rek­tno po­ve­za­ni. Po­li­ti­èke par­ti­je ko­je pri­pa­da­ju takozvanim ra­tnim vla­da­jućæim stran­ka­ma, a to su SDA, Stran­ka za BiH, SDS, SNSD i oba HDZ-a, su kroz ra­zne obli­ke dis­kri­mi­na­ci­je i si­vog trži­šta os­tva­ri­va­li vi­so­ke pro­fi­te i po­ve­za­ni su sa kri­mi­nal­nim gru­pa­ma, ko­je su za njih odra­đi­va­li taj po­sao. Ta krvna, ra­tna ve­za je izu­ze­tno ja­ka, tra­je do da­nas i traj­će sve dok ova ge­ne­ra­ci­je ži­vi i ru­ko­vo­di tim kri­mi­nal­nim mi­lje­om – kaže Pu­da­rić.Osno­vni pro­blem ka­da je u pi­ta­nju ko­rup­ci­ja, pre­ma ri­je­èi­ma Borisa Di­vja­ka, ve­za je pri­vre­de sa fi­nan­si­ra­njem po­li­ti­èkih stra­na­ka.- Pos­tav­lja­ju se ka­dro­vi po­li­ti­čkih par­ti­ja u pre­du­ze­ća, lo­jal­nih lju­di ko­ji on­da ima­ju na­re­đe­nje da fi­na­si­ra­ju rad par­ti­ja iz po­slo­va­nja fir­me. Nji­ma, kao i dru­gim su­di­oni­ci­ma u to­me, do­zvo­lja­va se da ima­ju di­rek­tne ko­ris­ti od to­ga, opet na šte­tu gra­ða­na, jer pre­du­ze­ća ne po­slu­ju pro­fi­ta­bil­no već ih se sub­ven­ci­oni­še iz bu­dže­ta, što po­no­vo gra­đa­ni plaćća­ju iz svog dže­pa. Is­to je i sa pro­ce­som pri­va­ti­za­ci­je jer opet is­ti lju­di ko­ji kon­tro­li­šu rad pre­du­zeća, pro­vo­de pri­va­ti­za­ci­ju i pa­ze da bu­de za­do­vo­lja­va­ju­ća, opet, po nji­ho­ve in­te­re­se – kaže Di­vjak.Dok li­jek za ovaj vi­so­ki ste­pen ko­rum­pi­ra­nos­ti TI BiH vi­di u za­kon­skim ri­je­še­nji­ma i ade­kva­tnoj stra­te­gi­ji za bor­bu pro­tiv ko­rup­ci­je na drža­vnom ni­vou, u SDP-u ka­žu da je je­di­ni li­jek pri­mje­na kom­ple­tne stru­ktu­re vlas­ti. – Je­di­ni li­jek za spri­je­èa­va­nje ve­za izme­ðu po­li­ti­čkih par­ti­ja i ma­fi­je jes­te smje­na ra­tnih i sa­da vla­da­ju­ćih par­ti­ja – SDA, SBiH, SDS, SNSD i oba HDZ-a – kaže Svetozar Pu­da­rić. (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku