hamburger-icon

Kliker.info

Sven Alkalaj : Nisam ministar Harisa Silajdžića

Sven Alkalaj : Nisam ministar Harisa Silajdžića

26 Jula
04:00 2008

Da u Mi­nis­tar­stvu vanj­skih po­slo­va oda­vno ne­što škri­pi, ni­je ni­ka­kva taj­na. Čak su i drža­vni re­vi­zo­ri u svom za­dnjem iz­vje­šta­ju o po­slo­va­nju MVP-a na­ve­li da je naj­ve­ći dio ne­pra­vil­nos­ti ko­je su ut­vrdi­li, po­slje­di­ca lo­še ko­mu­ni­ka­ci­je me­đu čel­nim lju­di­ma. I "San" je objav­lji­vao pri­če o su­ko­bi­ma prvih lju­di MVP-a mi­nis­tra Sve­na Al­ka­la­ja i nje­go­ve za­mje­ni­ce Ane Tri­šić-Ba­bić. 

– Da se odmah ra­zu­mi­je­mo, ja ni­sam u su­ko­bu sa go­spo­đom za­mje­ni­com, to je da­le­ko od ne­kog li­čnog su­ko­ba jer se mi, izme­đu os­ta­log, ja­ko du­go po­zna­je­mo. Tu se vi­še ra­di o ra­zli­ci kon­ce­pa­ta. Ja kao mi­nis­tar ko­ji je od­go­vo­ran za fun­kci­oni­ra­nje Mi­nis­tar­stva imam dru­ga­či­ji po­gled na rad i kon­cept ove in­sti­tu­ci­je i oče­ku­jem da mi pred­stav­lja­mo cje­lo­vi­tu BiH, dok je kon­cept ko­ji do­la­zi iz RS dru­ga­či­ji. Tu se mi ugla­vnom ra­zi­la­zi­mo i ra­zli­ku­je­mo i to je ono što do­vo­di do ne­kih ne­su­gla­si­ca. Me­đu­tim, ja se uvi­jek tru­dim da to rje­ša­vam na ko­le­gi­ji­ma, ali je te­ško uspos­ta­vi­ti ko­mu­ni­ka­ci­ju s mo­jom za­mje­ni­com jer od 16 ko­le­gi­ja u za­dnjih go­di­nu da­na, nje ni­je bi­lo na 11. Zbog nje­nog od­sus­tva ja ni­sam u sta­nju da uvi­jek uspos­ta­vim ko­mu­ni­ka­ci­ju i na­ ža­lost mo­gu se jav­lja­ti ne­spo­ra­zu­mi, ali li­čnog su­ko­ba, po­nav­ljam, ja s njom ne­mam – re­kao je u pe­tak za "San" mi­nis­tar Sven Al­ka­laj.

Ona opet op­tu­žu­je Vas da ne pi­sus­tvu­je­te sas­tan­ci­ma, a ka­že i da ni­je Vaš re­zer­vni igrač.

– Slu­šaj­te, pi­ta­nje "re­zer­vnog igra­ča" je vrlo ja­sno de­fi­ni­sa­no Za­ko­nom o Vi­je­ću mi­nis­ta­ra. Tu su ja­sno do­go­vo­re­ne ulo­ge. Za­mje­nik mi­nis­tra, kao što sam na­ziv ka­že, za­mje­nju­je mi­nis­tra. Mi­nis­tar­stvo je ci­je­li me­na­džment sa mi­nis­trom, za­mje­ni­ci­ma i os­ta­lim čla­no­vi­ma i ne mo­že ne­ko u Mi­nis­tar­stvu pred­stav­lja­ti sa­mo one iz re­da srpskog na­ro­da ili ne­kog dru­gog, ne­go pred­stav­lja BiH. Ja sa­mo že­lim da MVP fun­kci­oni­ra po mo­der­nom evrop­skom stan­dar­du i da pred­stav­lja sve gra­đa­ne ze­mlje.

Čes­to Vam spo­či­ta­va­ju i to da ste mi­nis­tar Ha­ri­sa Si­laj­dži­ća, a ne BiH, a da su su­ko­bi u MVP-u za­pra­vo su­ko­bi SBiH i SNSD. Da li je to ta­čno?

– Ja je­sam član SBiH i kao ta­kav sam do­bio mjes­to mi­nis­tra, ali u Mi­nis­tar­stvu ne pro­vo­dim stra­na­čki kon­cept. Ov­dje sam pos­tav­ljen pri­je sve­ga na osno­vu mo­jih stru­čnih kva­li­fi­ka­ci­ja, na osno­vu mo­g po­zna­va­nja je­zi­ka, te di­plo­mat­skih ve­za. Pre­ma to­me, ja ovaj po­sao ra­dim sa­mo stru­čno i, po­nav­ljam, ne­ma stra­na­čke po­li­ti­ke. Po­li­ti­ka ko­ju ja pro­vo­dim je po­li­ti­ka BiH i to što sam za cje­lo­vi­tu BiH, mo­žda sme­ta odre­đe­nim stru­ktu­ra­ma iz RS, zbog če­ga i tra­že mo­ju smje­nu. Do sa­da su tri pu­ta po­ku­ša­li da me smi­je­ne ali im ne uspi­je­va jer re­zul­ta­ti u Mi­nis­tar­stvu po­ka­zu­ju kva­li­tet ra­da.

Ko­li­ko Vam pred­stav­lja te­ret to što je pred­sje­da­va­ju­ći Vi­je­ća mi­nis­ta­ra Ni­ko­la Špi­rić i for­mal­no za­tra­žio Va­šu smje­nu?

Ne tan­gi­ra me pu­no jer ne­ma ni osno­va ni me­sa da me pro­zi­va­ju. Imam pu­nu po­dršku broj­nih in­sti­tu­ci­ja u BiH, a imam i re­zul­ta­te iza se­be. Ni­kad ni je­dan po­ku­šaj mo­je smje­ne ni­je išao zbog mog lo­šeg ra­da kao mi­nis­tra, ne­go čis­to zbog ne­kih po­li­ti­čkih, za­vje­re­ni­čkih i ma­ni­pu­la­ti­vnih mo­ti­va. Onog tre­nut­ka kad mi ka­žu da ne ra­dim do­bro, ja ću se po­če­ti bri­nu­ti. A po­što su to po­li­ti­kan­stke igre u ci­lju pro­vo­đe­nja odre­đe­nih pro­je­ka­ta ko­ji do­la­ze iz RS, ali i iz dru­gih pra­va­ca, ne­mam ra­zlo­ga za bri­gu. 

Za­što že­le Va­šu smje­nu?

– Ne­ko­me ne od­go­va­ra da se BiH pred­sta­vi kao drža­va ko­ja mo­že da fun­kci­oni­ra, kao drža­va gdje na­ro­di mo­gu da ži­ve za­je­dno kao što je to uvi­jek i bi­lo. Pred­stav­lja­nje BiH kao fun­kci­onal­ne drža­ve sme­ta oni­ma ko­ji že­le da je po­di­je­le i ko­ji ho­će da se en­ti­te­ti odvo­je. A ja sa­mo že­lim da Mi­nis­tar­stvo fun­kci­oni­še kao sis­tem i da BiH do­bi­je onaj rep­sekt u svi­je­tu ko­ji za­slu­žu­je.

U za­dnje vri­je­me su­sre­će­mo sa pri­mje­ri­ma di­plo­ma­ta pro­tiv ko­jih su po­di­gnu­te op­tu­žni­ce ili se vo­de is­tra­ge? Mo­gu li nas ta­kve di­plo­ma­te pred­stav­lja­ti izvan BiH i da li je to loš odraz za nas?

– Ime­no­va­nje i ra­zri­je­ša­va­nje am­ba­sa­do­ra je na­dle­žnost Pred­sje­dniš­tva BiH, a na­dle­žnos­ti MVP je da te am­ba­sa­do­re obu­ča­va­mo i da kon­ti­nu­ira­nom ka­drov­skom po­li­ti­kom stvo­ri­mo što vi­še pro­fe­si­ona­la­ca, a što ma­nje po­li­ti­čkih ime­no­va­nih am­ba­sa­do­ra. Kad to uspi­je­mo ne­će­mo, na­dam se, ima­ti ta­kvih pro­ble­ma.

Ka­ko će­mo stva­ra­ti stru­čni ka­dar kad Pred­sje­dniš­tvo BiH bi­ra am­ba­sa­do­re i ra­zrje­ša­va ih i vrlo čes­to na osno­vu li­čnih afi­ni­te­ta?

– Po­no­vo ka­žem, ne­ću ula­zi­ti u ka­drov­ske re­zul­ta­te, ali mi smo ti ko­ji pro­vje­ra­va­mo zna­nje je­zi­ka, mi smo za­du­že­ni za obu­ku i mo­ra­mo de­ta­ljno da upo­zna­mo mla­de di­plo­ma­te s ra­dom. A kad mla­de lju­de obu­či­mo i kad pro­đu sve po­tre­bne pro­ce­du­re, oni pos­ta­ju pro­fe­si­onal­ci.

Mno­gi tvrde da ste Vi bi­li mno­go bo­lji am­ba­sa­dor ne­go što ste mi­nis­tar?

– Ocje­nu mog ra­da ne­ka do­no­se dru­gi. Ja sa­mo že­lim da ka­žem da je Mi­nis­tar­stvo mno­go ura­di­lo, a bit će kraj man­da­ta, pa će­mo su­mi­ra­ti re­zul­ta­te. Sad sam već po­no­san što se ti­če efi­ka­snos­ti u MVP, znam da ima­mo još mno­go to­ga za ura­di­ti, ali ja ću da­ti sve od se­be.

U ja­vnos­ti se tvrdi da ste kao mi­nis­tar ja­ko ras­tro­šni?

– Ne­ki su pi­sa­li i da Al­ka­laj tro­ši kao še­ik. Ma ja sa­mo ra­dim po­šte­no svoj po­sao i ne vi­dim mjes­ta za ta­kve pro­ziv­ke.

 

Ni ove go­di­ne re­vi­zor­ski iz­vje­štaj o po­slo­va­nju Mi­nis­tar­stva ni­je baš ni­je po­hva­lan?

– Ovaj iz­vje­štaj je pre­ma is­kus­tvu lju­di ko­ji ima­ju in­sti­tu­ci­onal­nu me­mo­ri­ju, naj­bo­lji do sa­da i to od­go­vor­no tvrdim. Ka­da ga upo­re­di­mo sa iz­vje­šta­ji­ma iz vre­me­na mo­jih pret­ho­dni­ka, on je sja­jan, ma­da ću da­ti sve od se­be da na­pre­du­je­mo, da ne­ma­mo sa­mo onu po­zi­ti­vnu nu­lu, ne­go da do­bi­je­mo i po­zi­ti­vnu ocje­nu. Je­di­na za­mjer­ka i pro­blem ko­ji je na­ve­den su ja­vne na­bav­ke. Po­sve­tit će­mo paž­nju to­me da se vi­še ne po­no­vi i da vanj­ska po­li­ti­ka ide uzla­znim pu­tem. 

Ka­kva nam je vanj­ska po­li­ti­ka?

Gle­da­no iz ugla mi­nis­tra, vra­ća­mo se na ve­li­ka vra­ta na me­đu­na­ro­dnu sce­nu. Evo, sa­mo ne­ko­li­ko po­zi­ti­vnih pri­mje­ra. Pri­je sve­ga Spo­ra­zum o sta­bi­li­za­ci­ji i pri­dru­ži­va­nju, za­tim smo pos­ta­li čla­ni­ca Ko­mi­si­je za ljud­ska pra­va UN i još to­ga.

 

– In­ci­ja­ti­va za iz­dav­nje bes­pla­tnih vi­za gra­đa­ni­ma BiH je je­dan od po­ka­za­te­lja da se BiH vra­ća kao akti­van fa­ktor na me­đu­na­ro­dnu sce­nu. Ko­na­čno ni­smo vi­še u rea­kti­vnom odno­su i ne pro­vo­di­mo sa­mo ono što nam se pos­ta­vi na dne­vni red, ne­go smo u po­zi­ci­ji da ini­ci­ra­mo dne­vni red u skla­du in­te­re­si­ma BiH. Za­po­če­li smo je­dan trend ko­ji tre­ba nas­ta­vi­ti – sma­tra Sven Al­ka­laj.  (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku