hamburger-icon

Kliker.info

Summit EU -Zapadni Balkan u Sofiji : Lideri EU usvojili Deklaraciju – Zapadni Balkan dobio domaći zadatak

Summit EU -Zapadni Balkan u Sofiji : Lideri EU usvojili Deklaraciju – Zapadni Balkan dobio domaći zadatak

17 Maja
17:14 2018
Lideri Evropske unije, u konsultaciji sa partnerima sa Zapadnog Balkana, usvojili su danas u Sofiji Deklaraciju u 17 tačaka, u kojoj su ponovili nedvosmislenu podršku evropskoj pespektivi regiona i naveli zadatke i principe koje bi strane trebalo da ispunjavaju tokom procesa eurointegracija.

U NASTAVKU DONOSIMO USVOJENU DEKLARACIJU :

“Mi, lideri Evropske unije (EU) i njenih zemalja članica, uz konsultacije sa našim partnerima sa Zapadnog Balkana, i u prisustvu relevantnih zainteresovanih strana iz regiona, danas zaključujemo sljedeće:

1. EU pozdravlja zajedničku posvećenost partnera sa Zapadnog Balkana evropskim vrijednostima i principima, kao i viziji jake, stabilne i ujedinjene Evrope, podržane našim historijskim, kulturnim i geografskim vezama i našim uzajamnim političkim, bezbjednosnim i ekonomskim interesima.

2. Pozivajući se na samit u Solunu 2003. godine, EU ponovo potvrđuje svoju nedvosmislenu podršku evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana. Nadovezujući se na do sada postignuti napredak, partneri sa Zapadnog Balkana ponovo potvrđuju svoju posvećenost evropskoj perspektivi kao svom čvrstom strateškom izboru, a u cilju jačanja njihovih napora i uzajamne podrške. Kredibilitet ovih napora zavisi od jasne javne komunikacije.

3. EU je odlučna da pojača i intenzivira svoje angažovanje na svim nivoima radi pružanja podrške političkim, ekonomskim i društvenim transformacijama u regionu, uključujući i kroz jaču pomoć zasnovanu na opipljivom napretku u vladavini prava, kao i u socijalnoekonomskim reformama na strani partnera sa Zapadnog Balkana.

4. EU pozdravlja posvećenost partnera sa Zapadnog Balkana davanju prvenstva demokratiji i vladavini prava, posebno u pogledu borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, dobrog upravljanja, kao i u pogledu poštovanja ljudskih prava i prava pripadnika manjina. Njihovo efikasno sprovođenje reformi zasniva se na ovim osnovama. Civilno društvo i nezavisni mediji igraju ključnu ulogu u procesu demokratizacije.

5. EU podržava partnere sa Zapadnog Balkana u njihovoj posvećenosti nastavku jačanja dobrih susjedskih odnosa, regionalne stabilnosti i uzajamne saradnje. To naročito uključuje pronalaženje i primjenjivanje definitivnih, inkluzivnih i obavezujućih rješenja za njihove bilateralne sporove ukorijenjene u nasljeđu iz prošlosti i ulaganje dodatnih napora u pomirenje.

6. Izgradnja guste mreže veza i prilika u regionu i u EU je od ključnog značaja za približavanje naših građana i ekonomija, kao i za jačanje političke stabilnosti, ekonomskog prosperiteta, kulturnog i društvenog razvoja. Nadovezujući se na ostvareni napredak, uključujući i kroz regionalne inicijative, zalažemo se za značajno jačanje mogućnosti povezivanja u svim
dimenzijama: transportnoj, energetskoj, digitalnoj, ekonomskoj i ljudskoj.

7. EU je saglasna sa unapređenjem tržišnog i investicionog okruženja na Zapadnom Balkanu radi bržeg kretanja ka digitalnoj ekonomiji i održivom i ekološkom društvu u skladu sa Pariskim ugovorom. Energetska sigurnost će imati prioritet, uključujući kroz unapređenu energetsku efikasnost, bolju prekograničnu povezanost, diversifikaciju izvora i trasa, kao i kroz uravnotežen energetski miks sa boljom integracijom obnovljive energije.

8. Poseban naglasak će biti stavljen na kreiranje daljih mogućnosti za mlade, uz obezbjeđivanje da to doprinosi socio-ekonomskom razvoju Zapadnog Balkana.

9. U tom smislu, EU pozdravlja posvećenost partnera sa Zapadnog Balkana, između ostalog, ubrzanom sprovođenju pravnih tekovina iz Ugovora o energetskoj zajednici i Ugovora o transportnoj zajednici, radi eliminisanja svih administrativnih prepreka na granicama, učešća na regionalnom tržištu električne energije i hitnog sprovođenja Višegodišnjeg akcionog plana za razvoj regionalnog ekonomskog prostora iz jula 2017. godine. EU će nastaviti da podržava ove napore.

10. EU i partneri sa Zapadnog Balkana dijele brojne bezbjednosne izazove koji zahtijevaju koordinirane individualne i kolektivne aktivnosti. Kada sarađujemo, možemo efektivno da riješimo ove izazove. Naša saradnja na zaustavljanju nezakonitih migracionih tokova pokazala je svoju vrijednost i nastavićemo sa njenim daljim razvojem.

11. Borba protiv terorizma i ekstremizma, uključujući i borbu protiv finansiranja,radikalizacije i vraćanja stranih terorističkih boraca zahtijeva našu intenzivnu saradnju.

12. EU i partneri sa Zapadnog Balkana potvrđuju da su rezultati borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala od ključnog značaja za političku i socio-ekonomsku transformaciju regiona, kao i za stabilnost i bezbjednost u regionu, koji su u najboljem interesu njihovih građana. EU pozdravlja njihovu posvećenost preduzimanju odlučnih akcija, u saradnji sa EU i u međusobnoj saradnji, protiv trgovine ljudima, uzgoja droge i krijumčarenja ljudi, droge i oružja.

13. EU pozdravlja doprinos partnera sa Zapadnog Balkana njihovoj Zajedničkoj spoljnoj i bezbjednosnoj politici (ZSBP) u svim njenim aspektima i očekuje progresivno produbljivanje saradnje na ovom polju, posebno u pogledu jačanja usklađenosti, prvenstveno u pogledu važnih pitanja od zajedničkog interesa.

14. Dezinformisanje i druge hibridne aktivnosti biće predmet zajedničke borbe kroz jaču saradnju na polju prilagodljivosti, sajber bezbjednosti i strateške komunikacije.

15. Radi ubrzanog poboljšanja života naših građana u oblasti povezivanja i bezbjednosti u pogledu evropske perspektive Zapadnog Balkana, danas, koristeći relevantne aspekte saopštenja Komisije usvojenog 6. februara 2018. godine, EU predstavlja Prioritete programa samita u Sofiji za EU i Zapadni Balkan, koji je priložen uz ovu Deklaraciju.

16. EU pozdravlja namjeru Hrvatske da bude domaćin samita EU – Zapadni Balkan
tokom svog predsjedavanja 2020. godine.

17. Napominjemo da je naši partneri sa Zapadnog Balkana sami usklađuju sa navedenim tačkama.
Aneks uz Deklaraciju

PRIORITETI PROGRAMA SAMITA U SOFIJI
Jačanje podrške vladavini prava i dobrom upravljanju

• Jačanje podrške za reformu pravosuđa i napore u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, uključujući i razvoj kapaciteta za sprečavanje korupcije
• Proširivanje savjetodavnih misija za vladavinu prava sa jačom podrškom država članica i EU
• Jačanje nadzora nad reformama kroz sistematične misije za ekspertsku provjeru zasnovanu na slučajevima
• Uvođenje praćenja suđenja u slučajevima teške korupcije i organizovanog kriminala
• Aktivnosti usmjerene ka boljem mjerenju rezultata reforme pravosuđa
• Podrška u implementaciji rješenja za Zapadni Balkan kroz Evropsku zadužbinu za demokratiju u oblasti nezavisnih i pluralističkih medija i civilnog društva
Jačanje angažovanja u pogledu bezbjednosti i migracija
• Korak naprijed u zajedničkim aktivnostima u borbi protiv terorizma i sprečavanju
radikalizacije i nasilnog ekstremizma, u vezi sa inicijativom Zapadnog Balkana za borbu protiv terorizma
• Značajno jačanje operativne saradnje u borbi protiv međunarodnog organizovanog kriminala u prioritetnim oblastima, kao što su oružje, droga, krijumčarenje migranata i trgovina ljudima
• Priprema obnovljenog akcionog plana za saradnju u oblasti naoružanja kako bi se efikasnije riješila pitanja nezakonitog oružja i velikih zaliha oružja
• Jačanje podrške za razvoj kapaciteta u oblasti sajber bezbjednosti i borbe protiv sajber kriminala
• Jačanje saradnje u oblasti upravljanja migracijama i granicama
• Dalje jačanje saradnje između službenika za vezu postavljenih od strane EU (Evropska komisija i Evropska agencija za graničnu i obalnu stražu), država članica i nadležnih organa Zapadnog Balkana
• Formiranje među-agencijske radne grupe EU JHA kojom koordinira Komisija
• Produbljivanje i značajno proširenje saradnje i dijaloga o Zajedničkoj spoljnoj i
bezbjednosnoj politici/ Zajedničkoj bezbjednosnoj i odbrambenoj politici
• Dalji razvoj saradnje na aktivnostima koje se tiču hibridnih prijetnji, uključujući i jačanje strateške komunikacije
Podrška socio-ekonomskom razvoju i stavljanje posebnog akcenta na mlade
• Proširenje Investicionog okvira za Zapadni Balkan radi daljeg privlačenja i koordinacije ulaganja bilateralnih donatora i međunarodnih institucija za investicije
• Značajno jačanje odredaba o garancijama Investicionog okvira za Zapadni Balkan radi privlačenja privatnih ulaganja
• Jačanje podrške obrazovanju, posebno uvođenjem pilot projekta za mobilnost u stručnom obrazovanju i osposobljavanju
• Udvostručiti sredstva za Erasmus+ u regionu, uključujući osnivanje „Laboratorije za mlade Zapadnog Balkana” tokom 2018. godine, obezbjeđujući prostor za inovativno donošenje odluka kojima se rješavaju pitanja potreba mladih i za rješavanje problema odliva mozgova
• Proširenje obima i dometa Regionalne kancelarije za saradnju mladih, i uvođenje
intraregionalne šeme mobilnosti
• Obezbjeđivanje napretka u sprovođenju Regionalnog ekonomskog prostora, uključujući iskorak u radu na priznavanju kvalifikacija i napredak na olakšavanju trgovine u regionu Zapadnog Balkana
• Napredak Bosne i Hercegovine i Srbije u njihovom procesu pristupanja Svjetskoj trgovinskoj organizaciji

Jačanje povezivanja

• Predstavljanje novog paketa projekata za povezivanje (sa značajnim bespovratnim sredstvima EU kao prednošću) kroz Investicioni okvir za Zapadni Balkan, uključujući podršku za Plavi auto-put i Auto-put mira (Niš-Priština)
• Podrška većem korištenju prilika predviđenih važećim odredbama Instrumenta za povezivanje Evrope na Zapadnom Balkanu
• Proširenje Energetske unije EU na Zapadni Balkan, fokusiranje na energetsku sigurnost i diversifikaciju izvora i dobavljača, uključujući i strategiju na regionalnom nivou u pogledu korištenja prednosti obnovljivih izvora, prvenstveno hidroenergije
• Rad na završetku formiranja Regionalnog tržišta električne energije na Zapadnom Balkanu, i obezbjeđivanje da isto bude integrisano u interno tržište električne energije EU, uključujući
kroz inicijativu za gasno povezivanje Centralne i Jugoistočne Evrope (CESEC)
• Dalja podrška kreiranju jedinstvenog regulatornog prostora i efektivnom procesu reforme tržišta energije u okviru Ugovora o energetskoj zajednici
• Potpisivanje sporazuma/memoranduma o razumijevanju u pogledu izgradnje gasnog interkonektora Bugarska–Srbija
• Početak sprovođenja Ugovora o transportnoj zajednici i funkcionisanja njegovog sekretarijata
• Potpisivanje sporazuma o sjedištu za sprovođenje Ugovora o transportnoj zajednici (Beograd)
• Odobravanje Ministarske deklaracije o transportu donijete na danima TEN-T-a u Ljubljani,
uključujući i akcioni plan za prioritetnu listu graničnih prelaza
• Odobravanje Ministarske deklaracije o transportu u pogledu bezbjednosti drumskog
saobraćaja donijete na danima TEN-T-a u Ljubljani i akcionog plana
• Podrška novoj strategiji željezničkog saobraćaja za uvođenje Zapadnog Balkana u glavnu mrežu i tržište EU

Digitalna agenda za Zapadni Balkan

• Predstavljanje Digitalne agende za Zapadni Balkan, uključujući i plan za olakšavanje smanjenja troškova rominga
• Uvođenje značajnog paketa tehničke pomoći za identifikaciju potencijalnih digitalnih ulaganja (uključujući širokopojasna) kroz Investicioni okvir za Zapadni Balkan/Instrument za pretpristupnu pomoć
Podrška izmirenju i dobrim susjedskim odnosima na Zapadnom Balkanu
• Podrška borbi protiv nekažnjivosti kroz podršku Mehanizmima za međunarodne krivične sudove i Specijalnom sudu za Kosovo1, kroz EULEKS *
• Otvaranje prozora u Programu EU Kreativna Evropa
• Promovisanje produbljenja veza među civilnim društvima Zapadnog Balkana, uključujući i kroz podršku za projekte Fonda za Zapadni Balkan
Ovi Prioriteti programa sprovodiće se na statusno neutralan način i ne dovodeći u pitanje diskusije o sljedećem višegodišnjem finansijskom okviru.

Ovaj dokument je sada, i zvanično, postao dokument EU, ali nije sve išlo tako glatko. Naime, njegovom potpisivanju od strane predstavnika zemalja Zapadnog Balkana protivila se Španija, jer bi u tom slučaju Kosovo bilo tretirano kao država, čemu se Španija protivi.

(Kliker.info-Vijesti)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku