hamburger-icon

Kliker.info

Slobodan Šaraba : Odgovornost snosi i direktor SIPA-e Mirko Lujić

Slobodan Šaraba : Odgovornost snosi i direktor SIPA-e Mirko Lujić

07 Aprila
03:22 2009

 

Čla­no­vi za­je­dni­čke ko­mi­si­je za od­bra­nu i si­gur­nost Par­la­men­ta BiH ra­zma­tra­li su ju­čer do­pu­nje­ni iz­vje­štaj Agen­ci­je za is­tra­ge i za­šti­tu o sta­nju u SIPA-i nakon što je Tužilaštvu BiH otišla prijava protiv premijera RS Milorada Dodika i grupe njegovih političkih i ekonomskih prijatelja.

Iz­vje­štaj je no­sio ozna­ku taj­nos­ti uprkos to­me što je ja­vnost upo­zna­ta s tim da je u nje­mu di­re­ktor SI­PA-e Mir­ko Lu­jić za­tra­žio od Vi­je­ća mi­nis­ta­ra, da zbog na­ru­ša­va­nja ugle­da SI­PA-e, ra­zri­je­ši du­žnos­ti nje­go­vog po­mo­ćni­ka Dra­ga­na Lu­ka­ča. Na kra­ju sje­dni­ce parlamentarne Komisije ni­su do­ne­se­ni ni­ka­kvi za­klju­čci, jer se njeni čla­no­vi ni­su mo­gli usa­gla­si­ti o to­me.

– Mi smo sa­mo iz­vje­štaj pri­mi­li k zna­nju. Broj­ne su stva­ri oko ko­jih se ra­zli­ku­je­mo i oko ko­jih ne­ma­mo je­din­stve­no miš­lje­nje. Mo­je miš­lje­nje je da je sta­nje u SI­PA-i slo­že­no i te­ško i da tu si­tu­aci­ju ne tre­ba da gle­da­mo sa­mo kroz od­go­vor­nost je­dnog čo­vje­ka. Na­ime, u iz­vje­šta­ju su kon­sta­to­va­ne odre­đe­ne sla­bos­ti i ne mo­že­mo tvrdi­ti da je od­go­vo­ran sa­mo Lu­kač.

Ja sma­tram da je­dan dio od­go­vor­nos­ti sno­si i Lu­jić i za­to oče­ku­jem da se na na­re­dnoj sje­dni­ci Vi­je­ća mi­nis­ta­ra pos­ta­vi i pi­ta­nje nje­go­ve od­go­vor­nos­ti – kaže za "San" Slo­bo­dan Ša­ra­ba, dru­gi za­mje­nik pred­sje­da­va­ju­ćeg Ko­mi­si­je.Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, Lu­ka­če­va od­go­vor­nost ut­vrdit će se u SI­PA-i, dok Lu­ji­će­vu od­go­vor­nost tre­ba da ut­vrdi Vi­je­će mi­nis­ta­ra. – Sta­nje u SI­PA-i ne mo­že bi­ti pre­dmet ra­zma­tra­nja u na­re­dnih ne­ko­li­ko mje­se­ci. Oči­to da ne­ki­ma od­go­va­ra da se ova­kvo sta­nje ote­gne, a to su lju­di iz vla­da­ju­će ko­ali­ci­je. Li­čno mi­slim da to tre­ba brzo da se sre­di i da se ta Agen­ci­ja do­ve­de u sta­nje da mo­že ispu­nja­va­ti svo­je oba­ve­ze – na­gla­sio je Ša­ra­ba. Lujić je, inače, Lukačevu smjenu zatražio zato što smatra da je on neovlašteno Dodika i ekipu prijavio za kriminal kojim je budežet RS oštećen, prema nekim izvorima za 145, a prema drugim za 115 miliona KM tokom izgradnje Administrativnog centra RS u  Banjaluci. (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku