hamburger-icon

Kliker.info

Semir Osmanagić : Ove godine ulazimo u piramidu Sunca

Semir Osmanagić : Ove godine ulazimo u piramidu Sunca

19 Januara
02:52 2010

Osni­vač Fon­da­ci­je "Ar­he­olo­ški park: Bo­san­ska pi­ra­mi­da Sun­ca" Se­mir Osma­na­gić re­kao je ju­čer za "San" da će 2010. go­di­nu, ka­da su u pi­ta­nju ar­he­olo­ška is­ko­pa­va­nja, obi­lje­ži­ti no­va ot­kri­ća, a je­dno od njih je i pro­na­la­zak ula­za u pi­ra­mi­du Sun­ca. – Ove go­di­ne plan je vi­še ne­go ja­san. Mo­ra­mo ubrza­ti sa ar­he­olo­škim is­ko­pa­va­nji­ma na svim lo­ka­ci­ja­ma, to je pri­mar­ni cilj, a osim to­ga, vje­ru­jem da će­mo ko­na­čno us­pje­ti is­ko­pa­ti tu­nel ko­ji vo­di do ula­za u pi­ra­mi­du Sun­ca – re­kao je Osma­na­gić.

On tvrdi da ra­zlog nje­go­vog op­ti­mi­zma le­ži u me­đu­na­ro­dnoj ra­dnoj akci­ji vo­lon­te­ra ko­ja će bi­ti or­ga­ni­zo­va­na u lje­to 2010.- Imat će­mo na ra­spo­la­ga­nju vi­še od 200 vo­lon­te­ra, na sva­koj od lo­ka­ci­ja 50, ko­ji će dne­vno ra­di­ti na is­ko­pa­va­nji­ma. Sa svim tim lju­di­ma ko­ji će ra­di­ti, si­gur­no da će­mo na­pre­do­va­ti kao ni­ka­da do sa­da. Zbog to­ga sam i op­ti­mis­ta i­ vjerujem da će­mo ove go­di­ne pro­na­ći ulaz u pi­ra­mi­du Sun­ca što bi ot­klo­ni­lo mno­ge di­le­me – ka­že Osma­na­gić.Pret­ho­dnu, 2009. go­di­nu, obli­lje­ži­lo je is­ko­pa­va­nje pod­ze­mnih tu­ne­la, ali Semir Osmanagić kaže da je za ljude iz Fon­da­ci­je naj­va­žni­je to da je ana­li­za uzo­ra­ka pot­vrdi­la da se ipak ra­di o be­ton­skim blo­ko­vi­ma. – Ti­me smo do­ka­za­li da smo na pra­vom pu­tu – ka­že Osmanagić. (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku