hamburger-icon

Kliker.info

Safet Sušić : Igrali smo slabo, ali nije me strah Njemačke

Safet Sušić : Igrali smo slabo, ali nije me strah Njemačke

31 Maja
05:34 2010

Ne­moj­mo tu­go­va­ti zbog je­dnog (ne)oče­ki­va­nog po­ra­za. Šved­ska ni­je fu­dbal­ska ve­le­si­la, a ni ma­čji ka­šalj, ka­ko ne­ki mi­sle. Ma­kar sva­ki tre­ner vo­li i uži­va u po­bje­da­ma, mo­žda je šved­ski po­raz do­bro­do­šao; da se svi spus­ti­mo na ze­mlju. Sa­fet Su­šić ni­je imao pu­no izbo­ra. Pri­hva­tio je uta­kmi­cu u naj­go­re vri­je­me; ka­da su igra­či gla­va­ma bi­li na odmo­ru. Sa­vez je gle­dao sa­mo svoj in­te­res, da ka­pne ko­ja mar­ka u pra­znu ka­su. Igra­či su ispa­li naj­ve­će žrtve. Na­kon na­por­nih se­zo­na, mo­ra­li su po­no­vo za­su­ka­ti ru­ka­ve, odi­gra­ti za gla­ve­ši­ne iz Sa­ve­za, a ne za svoj gušt. I na kra­ju je ispa­lo, ka­ko je ispa­lo. Lo­še. Za­pra­vo, se­le­kto­ro­va je­di­na gre­ška što je u Štok­holm vo­dio naj­bo­lje. Mo­žda je za ove dvi­je akci­je tre­bao ko­ris­ti­ti dvi­je pos­ta­ve; kon­tra Šve­đa­na do­ma­ću, a u Fran­kfur­tu naj­bo­lju. Ma ko­li­ko se to oče­ku­je od pro­fe­si­ona­la­ca, ipak je ne­hu­ma­no bi­lo «ukras­ti» dra­go­cje­ne da­ne odmo­ra; Spa­hi­ću, Dže­ki, Pja­ni­ću, Mi­si­mo­vi­ću, Ibri­či­ću.., ko­ji su ima­li bri­ljan­tan uči­nak u pro­te­kloj se­zo­ni. Štok­holm je bi­la odli­čna pri­li­ka za tes­ti­ra­nje mo­gu­ćnos­ti Be­kri­ća, Še­hi­ća, Osma­na­gi­ća, Bu­no­ze, Šu­nji­ća, Bil­bi­je, Tor­la­ka i os­ta­li iz bh li­ge.

Spa­hić je sam tra­žio                       Šved­ska je bi­la i pro­šla, okre­će­mo se Nje­ma­čkoj. Još u Štok­hol­mu, iz ho­tel­ske so­be, dok je pa­ki­rao stva­ri i spre­mao se za Fran­kfurt, se­le­ktor je za naš list vrtio film uta­kmi­ce, na­ja­vio no­vu, ali i ne­ke pro­mje­ne u sas­ta­vu.– Tre­ba­lo je za­vrši­ti 3:2. Bi­lo bi odli­čno da je bi­lo 3:3, a kad sve sa­gle­dam mo­gli smo pro­ći i go­re – ka­že na po­čet­ku raz­go­vo­ra za «San» Sa­fet Su­šić.

Kre­ni­mo re­dom; šta ni­je va­lja­lo?    – Ne mo­že se re­ći da je od­bra­na bi­la šu­plja. Is­ti­na Be­go­vić je pri­mio če­ti­ri go­la, ali je bio ne­mo­ćan kod svih po­go­da­ka. Ja sam mu čes­ti­tao, jer mu ne­mam šta za­mje­ri­ti.

Ho­će li on­da Be­go­vić po­če­ti u Fran­kfur­tu?   – Ne­će, Ha­sa­gić ide na gol. Ta­ko sam pla­ni­rao, ta­ko će bi­ti.

Još se je­dnom po­ka­za­lo da je na­ša za­dnja li­ni­ja, bez Spa­hi­ća, po­pit švi­car­skog si­ra. Za­što ste ga ra­no izvu­kli iz igre?

– Ne bih Spa­hi­ća mi­je­njao da ni­je tra­žio. On je odli­čno odra­dio po­sao, za­tva­rao, do­bi­jao du­ele, ali je i on iz­gu­bio svje­ži­nu, a da ne bi ri­zi­ko­vao po­vre­du, tra­žio je za­mje­nu. Da ni­je tra­žio iz­mje­nu, os­tao bi do kra­ja, jer mi ta­kav igrač i auto­ri­tet tre­ba na te­re­nu.

Mra­vac i Pan­dža?             – Mra­vac je bio po­naj­bo­lji, «ku­pio» me bro­be­noš­ću. U fi­ni­šu je i on pao, ali je odi­grao dos­ta za­pa­že­no. Mo­žda će po­če­ti pro­tiv Nje­ma­čke. Pan­dža je igrao na po­zi­ci­ji ko­ja ni­je nje­go­va, iako sam ga gle­dao u Haj­du­ku na je­dnoj uta­kmi­ci, ko­ju je odli­čno odi­grao. Ni­je on bio slab, ka­ko se mo­žda ne­kom či­ni. Je­dnos­ta­vno, on je os­tav­ljan na cje­di­lu, a pro­ti­vnik je naj­češ­će išao na nje­ga sa dva igra­ča.

Da li se Ber­be­ro­vić i Na­da­re­vić vra­ća­ju u tim?          – Na­da­re­vić će igra­ti, a Ber­be­ro­vić je «tu ne­gdje», iako mi tre­ba­ju igra­či za skok igru pro­tiv Nje­ma­čke. I Ra­hi­mić se vra­ća u tim. Ta­kav tip igra­ča je ite­ka­ko ko­ris­tan ka­da tre­ba za­us­tav­lja­ti pro­ti­vni­čke akci­je.

Ka­ko se mo­glo de­si­ti da je to­kom ci­je­le uta­kmi­ce bio kon­stan­tni pri­ti­sak na na­šu za­dnju li­ni­ju?

– Mo­žda je to i mo­ja gre­ška, jer sam igrao pre­ofan­zi­vno. Pro­tiv ve­li­kih, ozbi­ljnih re­pre­zen­ta­ci­ja to se ne is­pla­ti. Mi smo u fa­zi pro­ti­vni­čkog na­pa­da­ča uvjek os­ta­ja­li bez tri igra­ča, bez dva špi­ca i onog po­lu­špi­ca. Oni ni­su pra­ti­li svo­je igra­če, pa su Šve­đa­ni sa lah­ko­ćom do­la­zi­li na na­šu po­lo­vi­cu i pra­vi­li pri­ti­sak na za­dnju li­ni­ju.

Ka­ko to ri­je­ši­ti do čet­vrtka?         – Mo­ra­mo igra­ti sa «osi­gu­ra­čem», sa za­dnja dva ve­zna, ko­ji će ras­te­re­ti­ti za­dnju li­ni­ju, ko­ji će ot­kla­nja­ti opa­snost pri­je ne­go pro­ti­vnik do­đe u zo­nu šu­ta i pred naš še­sna­es­te­rac.

Da li Vas je strah iza­ći na me­gdan Ni­jem­ci­ma, ko­ji su u pu­noj sna­zi?

– U Štok­hol­mu smo igra­li sla­bo, ali ni­je me strah Nje­ma­čke. Ne­ma­mo šta iz­gu­bi­ti. Zna se da su oni tem­pi­ra­li for­mu za Svjet­sko prven­stvo. Si­gur­no da ne­će­mo srlja­ti, ni­ti kre­nu­ti ofan­zi­vno. Igrat će­mo sa­mo sa je­dnim špi­cem, a ovaj dru­gi mo­rat će se vi­še žrtvo­va­ti, ra­di­ti za tim, vra­ća­ti se na­zad. Ne mo­že­mo se­bi do­zvo­li­ti lu­ksuz da nam dva tri igra­ča «pli­va­ju» i da su bez oba­ve­ze. Po­go­to­vo pro­tiv ja­ke re­pre­zen­ta­ci­je kao što je Nje­ma­čka.

Šta Vas je naj­vi­še za­sme­ta­lo kod na­ših re­pre­zen­ta­ti­va­ca?    – Vi­dje­lo se, us­tva­ri osje­ti­lo da su ne­ki do­šli nes­pre­mni. Imam ra­zu­mje­va­nja za na­por­ne se­zo­ne, ali ne­ki su bi­li baš na odmo­ru. Ni­sam sre­tan što smo iz­gu­bi­li, ali i na­ša ja­vnost mo­ra shva­ti­ti gdje nam mjes­to. Mi čes­to pre­cje­nju­je­mo vlas­ti­te mo­gu­ćnos­ti, a pod­cje­nu­je­mo pro­ti­vni­ka. Ipak, Šved­ska je is­pred nas, igra­li su na ja­kim ta­kmi­če­nji­ma, a mi ni­smo. Iz ovog mo­ra­mo svi izvu­ći po­uke. Vje­ru­jem da će­mo u Fran­kfur­tu po­ka­za­ti bo­lje li­ce – umje­re­ni je op­ti­mis­ta Sa­fet Su­šić.

Ka­ko ste u ono ma­lo igre vi­dje­li nas­tup Ali­spa­hi­ća i Ze­ca?         – Zec je pos­ti­gao gol i po­ka­zao da ima kva­li­tet. Ali­spa­hić je dje­lo­vao is­pre­pa­da­no, igrao je ma­lo, ali ne­kad je i ta­ko ma­la mi­nu­ta­ža do­vo­ljna da se ne­što po­ka­že – na­gla­ša­va se­le­ktor.  (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku