hamburger-icon

Kliker.info

Postrojavanje zmajeva : Begović na golu, Džeko i Ibišević u napadu

Postrojavanje zmajeva : Begović na golu, Džeko i Ibišević u napadu

04 Septembra
04:59 2009

Ni­kad la­kši su­par­nik, a ni­kad ve­ći strah kod Mi­ro­sla­va Bla­že­vi­ća. Zbog Ar­me­ni­je se­le­ktor ne spa­va. Du­bo­ko u zo­ru, na­kon "ge­ne­ral­ke" sa Fa­mo­som, se­le­ktor je vrtio film uta­kmi­ce, ko­ja je za­miš­lje­na za ra­zi­gra­va­nje, ra­spu­ca­va­nje i po­de­ša­va­nje ni­šan­skih spra­va. A, iz­vje­sni Adis Hu­ka­ra, sta­vio je na mu­ke i na­še na­pa­da­če i se­le­kto­ra.- Ni­je ovo do­bro. Ne­što se uvu­klo u igra­če što ni­je svoj­stve­no pro­fe­si­onal­ci­ma. To vi­še ne­ću trpi­ti. Ne mo­že ne­ki igrač pred ko­jim je ka­ri­je­ra, sa­ti­ma vi­si­ti na te­le­fo­nu. Ne­ki su es­ki­vi­ra­li te­ra­pi­je, po­je­di­ni su ra­zma­že­ni… To­ga ne smi­je bi­ti. Dres re­pre­zen­ta­ci­je svi­ma mo­ra bi­ti sve­ti­nja. Po­bje­da i po­bje­de mo­ra­ju bi­ti je­di­ni mo­tiv svi­ma na­ma, u pro­ti­vnom bit će be­la­ja – za­pri­je­tio je Bla­že­vić na­kon uta­kmi­ce u Hra­sni­ci.

Ipak, Fa­mos je bio sa­mo pri­li­ka za do­ma­će igra­če da se is­ta­knu. Ne tre­ba za­bo­ra­vi­ti da je Ći­ro igrao bez Dže­ke i Baj­ra­mo­vi­ća, a sa nji­ma dvo­ji­com tim je ubi­ta­čni­ji. Se­le­ktor je po­se­bno za­do­vo­ljan igrom bo­čnih igra­ča Vla­da­vi­ća i Sa­li­ho­vi­ća. Naj­vi­še zbog nji­ho­vih ofan­zi­vnih akci­ja, gdje su do­slov­ce hra­ni­li lop­ta­ma na­pa­da­če. Bi­lo je i onih ko­ji su svo­jom igrom za­bri­nu­li se­le­kto­ra. Se­le­ktor im je ja­sno sta­vio do zna­nja da tro­še po­slje­dnje kre­di­te. Naj­ve­ća di­le­ma za se­le­ko­tra jes­te na­jo­sje­tlji­vi­je mjes­to. Be­go­vić ili Su­pić? Ma­kar svi re­zo­ni go­vo­re da je upu­tno i naj­ma­nje ri­zi­čno sta­vi­ti Be­go­vi­ća, se­le­ktor je du­go, ba­rem ja­vno, po­ten­ci­rao Su­pi­ća kao mo­gu­ćeg "star­te­ra".

Su­pić je, bu­di­mo po­šte­ni za­du­žio re­pre­zen­ta­ci­ju,. stao na gol, ko­rek­tno odra­dio klju­čne uta­kmi­ce pro­tiv Bel­gi­je, u ko­ji­ma je ono ma­lo po­sla što je imao, us­pje­šno odra­dio. No, Su­pić je ta­da, pre­ma in­for­ma­ci­ja­ma onih ko­ji su ga pre­po­ru­či­li se­le­kto­ru, slo­vio kao je­dan od naj­bo­ljih gol­ma­na u Srbi­ji. Da­nas Su­pić ne­ma klu­ba i ja­kih uta­kmi­ca. Na­su­prot nje­ga, tu je Asmir Be­go­vić, ko­ji je us­pje­šno za­mi­je­nio Dej­vi­da Džej­msa, ve­te­ra­na en­gles­ke li­ge. Be­go­vić je na tre­nin­zi­ma odu­še­vio sve pri­su­tne, ali i tre­ne­re spe­ci­ja­lis­te, ko­ji nas uvje­ra­va­ju da je u nje­mu re­pre­zen­ta­ci­ja do­bi­la gol­ma­na za na­re­dno de­se­tlje­će. Ka­da smo ga već mje­se­ci­ma tra­ži­li, na­po­kon i do­bi­li, lo­gi­čno je da sta­ne na gol. Be­go­vić je u ta­kmi­čar­skoj for­mi što je ja­sno i se­le­kto­ru, ko­ji je svjes­tan ri­zi­ka ako bi star­tao sa Su­pi­ćem ko­ji ne­ma klu­ba. Ne tre­ba za­ne­ma­ri­ti ni Be­go­vi­će­vo sta­nje ako bi, kao gol­man iz en­gles­ke li­ge, sjeo na klu­pu gol­ma­nu ko­ji je bez klu­ba. Ma­nje je di­le­me ka­da je na­pad u pi­ta­nju.

– Star­tat ću sa Dže­kom i Ibi­še­vi­ćem. Mo­gao bi i sa Mu­sli­mo­vi­ćem, ali mi tre­ba jak džo­ker sa klu­pe, ako ne bi kre­nu­lo sve ka­ko tre­ba – re­zo­nu­je Ći­ro. Se­le­kto­ra bri­nu i ve­znja­ci, ali pus­ti­mo tre­ne­ra svih tre­ne­ra da u pred­sto­je­ćih "dva­de­se­tak i ku­sur" sa­ti sam iza­be­re naj­bo­lju pos­ta­vu i ta­kti­ku. Uos­ta­lom, on je naj­po­zva­ni­ji da oci­je­nje tre­nu­ta­čno sta­nje svo­jih pu­le­na. Uvje­re­ni smo da će i oni shva­ti­ti šta na­ci­ja od njih oče­ku­je. Ne­bro­je­no su pu­ta obra­do­va­li BiH svo­jim ko­lo­sal­nim igra­ma u svo­jim klu­bo­vi­ma i u dre­su re­pre­zen­ta­ci­je. Na čast im slu­ži da se mo­gu ugle­da­ti na Emi­ra Spa­hi­ća, ko­ji gi­ne za sva­ku lop­tu, ko­ji i je svo­je zdrav­lje po­dre­dio re­pre­zen­ta­ci­ji. Ako je i bi­lo ne­kih "is­ka­ka­nja", vje­ru­je­mo da su pro­šlost. Po­go­to­vo na­kon žes­to­kog bri­fin­ga se­le­kto­ra sa svo­jim pu­le­ni­ma na­kon uta­kmi­ce u Hra­sni­ci.

Dru­že­nje kod Braj­lo­vi­ća                                          Da se­le­ktor ne ode tu­žan u Ar­me­ni­ju po­bri­nu­li su se no­vi­na­ri. Ko­le­ge Baj­ra­mo­vić, Ma­me­la i Ze­ba, or­ga­ni­zi­ra­li su if­tar sa se­le­kto­rom. Tom su pri­li­kom Ći­ru po­klo­ni­li Ku­ran, ru­dar­ski štap Ali­je Si­ro­ta­no­vi­ća. Plje­sak je do­bio i do­ma­ćin Se­jo Braj­lo­vić, bo­san­ska ver­zi­ja Že­ljka Ke­ru­ma, ugos­ti­telj, spor­taš, pje­vač… Ći­ro mu je uru­čio dres re­pre­zen­ta­ci­je sa po­tpi­si­ma igra­ča. I obe­ćao po­bje­du. Ći­ri­nog pri­ja­te­lja Ga­zi­ju Pe­li­va­na bri­ne što se­le­ktor ne tra­ži pi­tu ti­kve­nja­čui. Kad god je do­bio por­ci­ju, re­pre­zen­ta­ci­ja je po­bi­je­di­la. Ina­če, Ći­ru su ju­čer, do­du­še, skro­mni­je i si­ro­ma­šni­je da­ri­va­li Mus­ta­fa Mu­je­zi­no­vić, fe­de­ral­ni pre­mi­jer i Su­lej­man Ti­hić. Mu­je­zi­no­vić je se­le­kto­ru na­ka­čio zna­čku, a Ti­hić po­lju­bac. I je­dan i dru­gi su se­le­kto­ra za­mo­li­li da po­bi­je­di, ka­ko bi se ba­rem na­krat­ko odmo­ri­li od sva­ko­dne­vnih pro­ziv­ki i ne­za­dov­ljstva na­ro­da.   (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku