hamburger-icon

Kliker.info

Odlaze stranci, slave kriminalci : BiH napuštaju tužioci koji vode 200 istraga!

Odlaze stranci, slave kriminalci : BiH napuštaju tužioci koji vode 200 istraga!

16 Decembra
06:30 2009

Vi­še od 200 is­tra­ga tre­nu­tno je otvo­re­no u po­se­bnom odje­lu za or­ga­ni­zo­va­ni kri­mi­nal i ko­rup­ci­ju Tu­ži­laš­tva BiH gdje na naj­zna­čaj­ni­jim pre­dme­ti­ma ra­de me­đu­na­ro­dni tu­ži­oci, pot­vrđe­no je "Sanu" u toj in­sti­tu­ci­ji.

Ne mogu u sudnicu

Pre­dme­ti na ko­jim oni ra­de, po­red os­ta­lih, su afe­ra CIPS, po­tom is­tra­ga ko­ja se vo­di pro­tiv Ri­ja­da Rus­tem­pa­ši­ća, ko­ji je osu­mnji­čen za neo­vla­šten pro­met voj­nom opre­mom, te is­tra­ga pro­tiv pre­mi­je­ra RS Mi­lo­ra­da Do­di­ka, ko­ji se su­mnji­či da je sa gru­pom sa­ra­dni­ka i po­slo­vnih par­tne­ra ošte­tio bu­džet RS za oko 115 mi­li­ona KM. Pod­sje­ti­mo, odlu­ka o otva­ra­nju is­tra­ge pro­tiv Do­di­ka usli­je­di­la je na te­me­lju iz­vje­šta­ja o po­či­nje­nom kri­vi­čnom dje­lu ko­je je ra­ni­je po­dni­je­la SI­PA, a ko­ji je po­tpi­sao po­mo­ćnik di­re­kto­ra te agen­ci­je Dra­gan Lu­kač. 

Šta će u ko­na­čni­ci bi­ti sa ovim pre­dme­ti­ma, tre­nu­tno ni­ko ne zna, bu­du­ći da je vi­so­ki pred­sta­vnik Va­len­tin In­cko do­nio odlu­ku ko­jom je pro­du­žen man­dat stra­nim tu­ži­oci­ma u odje­lu za ra­tni zlo­čin dok će tu­ži­oci u odje­lu za or­ga­ni­zo­va­ni kri­mi­nal i ko­rup­ci­ju ubu­du­će ra­di­ti sa­mo kao sa­vje­tni­ci. U Tu­ži­laš­tvu BiH nam je re­če­no da je po­tre­bno do­go­vo­ri­ti da­lju me­to­do­lo­gi­ju ra­da na tim pre­dme­ti­ma. Sho­dno odlu­ci vi­so­kog pred­sta­vni­ka, me­đu­na­ro­dni tu­ži­oci će i da­lje bi­ti uklju­če­ni u rad na pre­dme­ti­ma ko­je su vo­di­li, ali ne­će mo­ći ula­zi­ti u su­dni­cu, ni pre­zen­ti­ra­ti do­ka­ze. Is­tra­ga ko­ju su vo­di­li me­đu­na­ro­dni tu­ži­oci pro­tiv Ri­ja­da Rus­tem­pa­ši­ća, što je čes­to spo­mi­nja­no u ja­vnos­ti, re­zul­ti­ra­la je i nje­go­vim ha­pše­njem pod op­tu­žbom za kri­vi­čno dje­lo te­ro­ri­zma i neo­vla­šten pro­met na­oru­ža­njem i voj­nom opre­mom. Uha­pše­ni su i Ab­du­lah Han­džić i Edis Ve­lić, ko­ji se su­mnji­če za po­ve­za­nost s te­ro­ris­ti­čkim akti­vnos­ti­ma.

Šta su sudili                              U okvi­ru is­tra­ge u afe­ri CIPS, tu­ži­telj Haj­ki Ven­dorf je po­di­gao prvu op­tu­žni­cu pro­tiv Mla­de­na Smi­lja­ni­ća, ko­ji se te­re­ti da je po­či­nio kri­vi­čno dje­lo zlo­upo­tre­be po­lo­ža­ja. Op­tu­žen je da je tra­žio mi­to da ne bi ­pro­slijedio in­for­ma­ci­je o pos­to­ja­nju me­đu­na­ro­dnog na­lo­ga za ha­pše­nje za oso­be ko­je su po­dni­je­le zah­tjev za iz­da­va­nje li­čnih do­ku­me­na­ta iz sis­te­ma CIPS u ma­ti­čnom ure­du Brčko Dis­tri­kta.U Su­du BiH kažu da je 2008. go­di­ne izre­če­no 19 prvos­te­pe­nih i 13 dru­gos­te­pe­nih pre­su­da Odje­la II za or­ga­ni­zo­va­ni kri­mi­nal, pri­vre­dni kri­mi­nal i ko­rup­ci­ju Su­da BiH, dok je ove go­di­ne izre­če­no 36 prvos­te­pe­nih i se­dam dru­gos­te­pe­nih pre­su­da. Ni u jednom od tih pre­dme­ta me­đu­na­ro­dne su­di­je ni­su bile pred­sje­dni­ci vi­je­ća. Čla­novi vi­je­ća stra­ne su­di­je bili su u 11 pre­dme­ta, od čega u tri prvostepene presude, te osam puta kao članovi ape­la­ci­onih vi­je­ća. Ra­di se o pre­dme­ti­ma Ne­boj­ša Va­si­lić, Vu­ja­din Sa­va­no­vić i dru­gi, Zo­ran Đe­rić i dru­gi, Dra­gan Čović i dru­gi, Mi­li­ja­na Obre­no­vić i dru­gi, Že­ljko Ta­so­vac i dru­gi, Mu­ha­med Hus­kić, Ve­ljko Pe­rić, Si­ni­ša Ra­mić i dru­gi, Aziz Diz­da­re­vić i dru­gi i Dra­gan Mi­ku­lić i dru­gi. Tre­nu­tno je strani sudija angažiran u pre­dme­tu Zo­ran Đe­rić i dru­gi, a suđenje se na­la­zi u žal­be­nom pos­tup­ku.

Dodik prao pare?                       Is­tra­ga pro­tiv Milorada Do­di­ka i nje­go­vih sa­ra­dni­ka se vo­di i zbog su­mnje da su pra­li no­vac ku­pu­ju­ći na­mje­štaj i opre­mu za no­vu zgra­du Vla­de RS, jer je do­ka­za­no da su, na pri­mjer, ci­je­ne na­mje­šta­ja bi­le vi­šes­tru­ko po­ve­ća­ne u odno­su na stvar­ne kod do­bav­lja­ča. Me­di­ji su kao pri­mjer ra­si­pa­nja bu­džet­skog nov­ca is­ti­ca­li da su ku­po­va­ne pe­pe­lja­re ko­je su pla­ća­ne po 500 eura. Uz is­tra­gu o opre­ma­nju zgra­de Vla­de ut­vrđu­ju se i či­nje­ni­ce ve­za­ne za na­čin fi­nan­si­ra­nja iz­gra­dnje auto­ces­te Ba­nja Lu­ka-Gra­di­ška.

Mijenjali na vrijeme                     U Su­du BiH nam je pot­vrđe­no da je pred Odje­lom II za­mje­na me­đu­na­ro­dnih su­di­ja do­ma­ćim po­če­la ne­što ra­ni­je ne­go u Odjelu I za ra­tne zlo­či­ne, ta­ko da su pro­šle go­di­ne ve­li­ki broj pre­dme­ta su­di­la vi­je­ća u kojim su bili is­klju­či­vo do­ma­će su­di­je. Ta­ko­đer, pre­tre­si ko­ji su tre­nu­tno u to­ku pred Odje­lom II se vo­de pred vi­je­ći­ma sas­tav­lje­nim is­klju­či­vo od do­ma­ćih su­di­ja.   (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku