hamburger-icon

Kliker.info

Odlazak Tomislava Grizelja : Dosadilo mu slušati lažna obećanja vlasti

Odlazak Tomislava Grizelja : Dosadilo mu slušati lažna obećanja vlasti

08 Januara
13:43 2008

To­mi­slav Gri­zelj vi­še ni­je prvi čo­vjek Aso­ci­ja­ci­je po­slo­do­va­ca BiH. Ka­ko je si­noć za "San" re­kao, odlu­čio se da is­tu­pi iz ovog udru­že­nja i da "ide ta­mo gdje će mu bi­ti bo­lje". Za sa­da ipak ne pla­ni­ra se­li­ti proi­zvo­dnju iz BiH, ali ne is­klju­ču­je da će to mo­žda u bu­du­ćnos­ti i ura­di­ti.- To­li­ke go­di­ne ula­žem ogro­mnu ener­gi­ju da se po­pra­vi po­slo­vni am­bi­jent, a ma­lo to­ga se pro­mje­ni­lo. Za­što da se bo­rim pro­tiv vje­tre­nja­ča – pi­ta se Gri­zelj.U saopštenju koje je odaslano medijima navodi se da su "ra­zlo­zi za is­tu­pa­nje su pri­va­tne pri­ro­de".Grizelj za "San" kaže da vi­še ne že­li tro­ši­ti sna­gu po­ku­ša­va­ju­ći da osi­gu­ra pro­vo­đe­nje obe­ća­nja. Konkretno: Šest go­di­na pri­ča se o sma­nje­nu do­pri­no­sa, a na kra­ju od sve­ga ni­je bi­lo ni­šta, kaže, pa pod­sje­ća i da pri­vre­dni­ci go­di­na­ma be­zus­pje­šno tra­že da se uje­di­ne elek­tro­pri­vre­de, umjes­to če­ga su na kra­ju do­bi­li još sku­plju stru­ju.- Ra­dit ću ta­mo gdje su uslo­vi bo­lji i gdje pos­to­ji am­bi­jent da se ra­di nor­mal­no. Svoj trud ću ulo­ži­ti sa­mo gdje ću od to­ga ima­ti efe­kta – po­ru­čio je Gri­zelj.On je, formalno, is­tu­pio iz član­stva u Udru­že­nju po­slo­da­va­ca FBiH, te sho­dno to­me, pres­ta­ju sve nje­go­ve fun­kci­je ko­je proi­zla­ze iz tog član­stva. A to su mjesta u Ekonomsko-socijalnom vijeću FBiH i Asocijaciji poslodavaca ­BiH. (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku