hamburger-icon

Kliker.info

Obhođaš : SDA jeneozbiljna jer je pustila da se sam borim za Blagaj i Počitelj

Obhođaš : SDA jeneozbiljna jer je pustila da se sam borim za Blagaj i Počitelj

12 Septembra
04:56 2009

Fe­de­ral­na Vla­da os­tat će bez mi­nis­tra pros­tor­nog ure­đe­nja. Una­toč po­zi­vi­ma iz SDA da po­vu­će os­tav­ku, Sal­ko Ob­ho­đaš za u intervjuu za "San" tvrdi da to ne­će uči­ni­ti.  Po­red to­ga on obra­zla­že po­za­di­nu svo­je odlu­ke da na­pus­ti Vla­du i ot­kri­va da ga je SDA os­ta­vi­la usa­mlje­nog u bor­bi za oču­va­nje Bla­ga­ja i Po­či­te­lja, a da zbog ma­njka nov­ca u bu­dže­tu Mi­nis­tar­stvo prostornog uređenja vi­še ne mo­že fun­kci­oni­ra­ti.

Vje­ru­je­te li tvrdnja­ma SDA pre­ma ko­jim ima­te po­dršku za Va­še sta­vo­ve u ve­zi sa ko­ri­do­rom Vc?

– Mo­ram pri­zna­ti da od ka­ko se po­če­lo pri­ča­ti o ovom pro­ble­mu, prvi put je u čet­vrtak me­ne ne­ko iz SDA kon­ta­kti­rao i to su bi­li Amir Zu­kić i Asim Sa­raj­lić, ko­ji du do­šli da tra­že od me­ne da po­vu­čem os­tav­ku. Re­kao sam im da se u ci­je­loj ovoj si­tu­aci­ji SDA ve­oma neo­zbi­ljno po­ni­je­la, jer se ci­je­la FBiH tre­se, a SDA ne na­la­zi za sho­dno da za­ka­že sje­dni­cu Pred­sje­dniš­tva i da se o to­me ras­prav­lja. Ni­je u re­du da se vo­de raz­go­vo­ri po­li­ti­čkih li­de­ra o pi­ta­nju za ko­je smo mi na­dle­žni, a nas ne po­zo­vu ni da slu­ša­mo šta se to oni do­go­va­ra­ju.

Je li to bio pre­lo­mni ra­zlog da po­dne­se­te os­tav­ku?               – Bez ima­lo de­ma­go­gi­je, osje­tio sam da stva­ri idu ka to­me da se ne za­šti­ti Bla­gaj i Po­či­telj i ja u to­me ni­sam htio da učes­tvu­jem. Os­tav­kom sam htio pro­bu­di­ti ne­ke lju­de da po­čnu ra­zmiš­lja­ti o ovom ozbi­ljnom pro­ble­mu.

Jes­te li odlu­či­li ho­će­te li po­vu­ći os­tav­ku na­kon po­zi­va iz SDA da to ura­di­te?                  – To bi bio kraj­nje ne­od­go­vo­ran čin. Ja sam pre­ci­zno obra­zlo­žio za­što sam dao os­tav­ku i ne­ću da učes­tvu­jem u uni­šta­va­nju ovog na­ci­onal­nog bla­ga. Ta­ko­đer, s ob­zi­rom na to ko­li­ko nov­ca ne­dos­ta­je Mi­nis­tar­stvu, bez to­ga ne­ma smi­sla ra­di­ti ovaj po­sao, jer se na­pros­to ne mo­že ra­di­ti.

Šta ako Vaša os­tav­ka ne bu­de pri­hva­će­na?                         – Ne znam ka­ko je pred­sje­dni­ca FBiH Borjana Krišto mo­že odbi­ti. Ako bi je odbi­la, ja bih on­da tra­žio čvrste ga­ran­ci­je da ne­će bi­ti po­li­ti­čkih pri­ti­sa­ka i ne­kih za­ku­li­snih ra­dnji ko­ji će pro­mje­ni­ti tra­su da bi ona ima­la bi­lo ka­kav šte­tan utje­caj na Bla­gaj i Po­či­telj. Ta­ko­đer, tra­žit ću dru­ga­či­ji odnos federalnog Mi­nis­tar­stva fi­nan­si­ja ko­je op­stru­ira rad Mi­nis­tar­stva pros­tor­nog ure­đe­nja već go­di­na­ma. Bez to­ga ne­ma šan­se da se vra­tim.  

Šta je po Va­šim in­for­ma­ci­ja­ma stvar­na po­za­di­na su­ko­ba u ve­zi tra­se ko­ri­do­ra Vc?

– U Vla­di FBiH klju­čni je pro­blem što se stal­no ne­što že­li trgo­va­ti. Daj­te vi na­ma ovo, mi će­mo va­ma ne­što dru­go. Ov­dje su tri stva­ri bi­tne. Prva je si­gur­no mjes­to di­re­kto­ra HT Mos­tar, jer se pre­ko ovo­ga že­li trgo­va­ti za to mjes­to. Dru­ga stvar je što se pred­sje­dnik HDZ 1990 Bo­žo Lju­bić pre­pao od­go­vor­nos­ti. Pos­to­ji osno­va­na su­mnja da se ra­di­lo o zlo­upo­tre­bi ovlas­ti pri­li­kom nje­go­vog po­tpi­si­va­nja ugo­vo­ra o izra­di gla­vnih pro­je­ka­ta za auto­ces­tu, jer pri­je to­ga je tre­ba­lo ispo­što­va­ti niz pro­pi­sa ko­ji ni­su ispo­što­va­ni. Tre­ći ra­zlog su si­gur­no te ne­ke par­ce­le ko­je su ku­po­va­ne oko tra­se. Kad se svi ti in­te­re­si po­klo­pe, on­da ima­te ova­kvu si­tu­aci­ju.

Pred­sje­dnik SDA Su­lej­man Ti­hić re­kao je, ko­me­ti­ra­ju­ći Va­šu os­tav­ku, da se naj­la­kše po­vu­ći, te da oče­ku­je od vas da se vra­ti­te i ubje­di­te dru­ge da ste u pra­vu. Ka­ko gle­da­te na ovaj stav?

– Da smo ozbi­ljno shva­ti­li ovaj pro­blem, on­da bi bi­lo sa­zva­no Pred­sje­dniš­tvo stran­ke. Me­đu­tim, ako vi šu­ti­te, drži­te se po stra­ni i raz­go­va­ra­te sa po­li­ti­čkim li­de­ri­ma a ja o to­me ne­mam poj­ma ne sa­mo kao mi­nis­tar, već i član Pred­sje­dniš­tva i pred­sje­dnik Kan­to­nal­nog odbo­ra SDA, ka­kav je to odnos? Ne­ću bje­ža­ti ni od če­ga, ako stran­ka ima ja­san stav. Sje­ti­te se Igma­na i Bje­la­šni­ce, ka­kve sam pri­tis­ke imao, ali sam iz­držao jer je stran­ka ima­la stav. I ov­dje bih is­tra­jao, ali je po­na­ša­nje SDA u ovom slu­ča­ju bi­lo ne­ja­sno i ne­de­fi­ni­sa­no.

Zvu­či­te kao da ste ja­ko ogor­če­ni odno­snom stran­ke pre­ma Va­ma. Ho­će­te li na­pus­ti­ti SDA?

– Ja sam ve­oma ra­zo­ča­ran odno­som. Me­ni je ne­da­vno umrla maj­ka i nes­hva­tlji­vo je da pred­sje­dnik mo­je stran­ke, osim što ni­je bio na dže­na­zi, ni­je na­šao za sho­dno da me na­zo­ve te­le­fo­nom. Ja sam maj­ku vo­dio u Lju­blja­nu na ope­ra­ci­ju, za to sam di­gao kre­dit 20.000 KM i ni­ko me iz stran­ke ni­je pi­tao "mo­že­mo li ti šta po­mo­ći". To sam ja shva­tio kao ne­nor­ma­lan odnos pre­ma me­ni. Ja sam pred­sje­dni­ku Ti­hi­ću je­dan od naj­bli­žih sa­ra­dni­ka i ni­je imao ra­zlo­ga da se ova­ko odno­si. Što se ti­če odlas­ka iz stran­ke, o to­me ni­sam ra­zmiš­ljao, ali po­li­ti­ka je ta­kva da ni­šta ne tre­ba is­klju­či­ti. U SDA se mo­ra­ju ne­ke stva­ri po­slo­ži­ti, jer ne mo­že se pus­ti­ti Sal­ko Ob­ho­đaš da se sam bo­ri za Po­či­telj i Bla­gaj, kao da je to moj grunt. To je in­te­res drža­ve.

Ka­kvog smi­sla ima ova­kva Vla­da, ako oči­to ne mo­že ri­je­ši­ti ni­ti je­dnu kru­pni­ju stvar?                  – Mi­slim da ova Vla­da ne­ma ni­ka­kvu per­spe­kti­vu. Po­li­ti­čki li­de­ri bi tre­ba­li pod hi­tno ana­li­zi­ra­ti rad sva­kog mi­nis­tra i vi­dje­ti ka­ko da­lje. Sa ova­kvim odno­som stra­na­ka pre­ma Vla­di, mi­slim da je ona neo­drži­va i ne­će mo­ći ura­di­ti ni­šta.  

Da li je ta­čno da Mi­nis­tar­stvo pros­tor­nog ure­đe­nja FBiH vi­še ne­ma nov­ca pra­kti­čno za bi­lo šta, osim za pla­će ra­dni­ka?

– Da, to je ta­čno. O pro­ble­mi­ma sa bu­dže­tom upo­znao sam pre­mi­je­ra Mus­ta­fu Mu­je­zi­no­vi­ća i to pri­je ne­kih 20 da­na. Ne­ko­li­ko pu­ta sam upo­zo­ra­vao mi­nis­tra fi­nan­si­ja Vje­ko­sla­va Be­van­du i pod­sje­ćao ih da pos­to­ji i za­klju­čak Par­la­men­ta FBiH ko­jim se Vla­da oba­ve­zu­je da ma­njak sred­sta­va u na­šem bu­dže­tu na­do­kna­di iz bu­džet­ske re­zer­ve. To ni­kad ni­je re­ali­zi­ra­no, a okvir­no ri­ječ je o 15 mi­li­ona KM. Mi vi­še ne­ma­mo sred­sta­va da fun­kci­oni­ra­mo. Ne­ma­mo nov­ca za pros­tor­ni plan Po­či­te­lja, Mos­ta­ra, po­dru­čja Une, Igma­na i Bje­la­šni­ce. Ne­ma­mo nov­ca za nos­tri­fi­ka­ci­ju inos­tra­ne pro­jek­tne do­ku­men­ta­ci­je, što zna­či da ne mo­že­mo odo­bra­va­ti gra­đe­nje. Ne­ma­mo nov­ca za te­hni­čke pre­gle­de obje­ka­ta. Da se iz­gra­di ne­ka di­oni­ca auto­ces­te, mi ne­ma­mo mo­gu­ćnost da iz­vrši­mo te­hni­čki pri­jem. Pre­ma to­me, ja­sno je da se ra­di  o pri­tis­ku, a ne šte­dnji.  ( Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku