hamburger-icon

Kliker.info

Nikola Sekulović : Vladika Grigorije nije bog na zemlji

Nikola Sekulović : Vladika Grigorije nije bog na zemlji

04 Aprila
03:12 2009

Ovo bi se slo­bo­dno mo­glo svrsta­ti u ru­bri­ku vje­ro­va­li ili ne. Na­ime, crkve­ni sud epar­hi­je Za­hum­sko-her­ce­go­va­čke i pri­mor­ske u Tre­bi­nju, po­slao je Ni­ko­li Se­ku­lo­vi­ću, pred­sje­dni­ku ne­vla­di­ne or­ga­ni­za­ci­je "Po­kret za Tre­bi­nje", po­ziv da se po­ja­vi u kan­ce­la­ri­ju crkve­nog su­da i li­čno da "svo­ju izja­vu po­vo­dom kle­ve­tni­čkog dje­lo­va­nja u pi­sa­nim i elek­tron­skim me­di­ji­ma i bla­će­nja crkve­nih ve­li­ko­dos­toj­ni­ka, sve­šten­stva i na­ro­da".

Dopis umjesto Sekulovića

Se­ku­lo­vić je pred sud po­zvan sa­mo zbog to­ga što je izja­vio da su­mnja da je vla­di­ka zahumsko-hercegovački i primorski Gri­go­ri­je član kri­mi­nal­nog kla­na pre­mi­je­ra RS Mi­lo­ra­da Do­di­ka.Još ap­sur­dni­je zvu­či to da upra­vo vla­di­ka Gri­go­ri­je pred­sje­da­va crkve­nim su­dom pa bi on­da bi­lo po onoj sta­roj na­ro­dnoj: ka­di­ja te tu­ži, ka­di­ja ti su­di!- Mi­slim da ću im po­sla­ti sa­mo do­pis, jer za­is­ta ne znam za šta me te­re­te. U od­go­vo­ru ko­jim sam im dos­ta­vio, da pod­sje­tim, sve izre­če­no se odno­si na vla­di­ku Gri­go­ri­ja, a ne odno­si se na crkvu. Me­đu­tim, oni se­be sma­tra­ju pred­sta­vni­kom Bo­ga na ze­mlji, što ja ne pri­zna­jem. Za me­ne je Bog uni­ver­zal­na stvar, ko­ja ne pri­pa­da ni ­je­dnom na­ro­du po­se­bno – kaže Se­ku­lo­vić za "San".Crkveni sud Sekulovića je pismeno pozvao da se u prostorijama eparhije pojavi u ponedjeljak u devet ujutro. Sekulović je pismeno odbio da dođe, a u tom pismu napisao i "vje­ru­jem sa­mo u Sud Bo­ži­ji. A crkve­ni sud se­kte zva­ne SNSD, ne pri­zna­jem!" U od­go­vo­ru ko­ji su mu poslali iz eparhije, na­pi­sa­li su, ka­že Se­ku­lo­vić, do­slo­vno "ne­moj­te da vas iz crkve izba­ci­mo, jer je va­ša vo­lja na­da­le­ko po­zna­ta. Po­kaj­te se!"

Izvan svih kriterija

– Ne znam za­što da se po­ka­jem. Sva­ko ima pra­vo da izne­se svoj stav. Oči­to je da ho­će da me ućut­ka­ju i da me is­klju­če iz crkve, a ja sam sa­mo kao šes­to­mje­se­čna be­ba kršten. Da­lje, mi­slim da se vla­di­ka Gri­go­ri­je po­na­ša ne­nor­mal­no. On je do­la­zio kod me­ne u kan­ce­la­ri­ju i ja sam vi­dio da se s tim čo­vje­kom ne­što de­ša­va. Čak mi se kre­ve­ljio u li­ce kao di­je­te. Ja ne­što ka­žem, a on po­nav­lja za ­mnom. Do­šao je kao ka­ba­da­hi­ja i ta­da mi je re­kao "da ima drža­ve vi bi bi­li ubi­je­ni", mi­sle­ći na me­ne i Vla­du Ste­vo­vi­ća. I ka­ko da idem na sud ko­jim on pred­sje­da­va? Ja sam s njim li­čno u spo­ru i ako je on sim­bol crkve, me­ni je žao – ka­že Se­ku­lo­vić.So­ci­olog Ivan Ši­ja­ko­vić ka­že da je poziv Selukoviću ek­stre­man pri­mjer ko­ji izla­zi iz svih kri­te­ri­ja dje­lo­va­nja crkve.- To je ne­što po­gu­bno i ne­pri­ja­tno za druš­tvo kad vi mo­že­te da sa­slu­ša­va­te ne­ko­ga zbog nje­go­vog miš­lje­nja u ovi­ru nje­go­ve pro­fe­si­je. Crkva ne­ma pra­vo na to. Ona pra­vi je­dnu vrstu dis­kri­mi­na­ci­je. Takva ko­mu­ni­ka­ci­ja mo­že da se odno­si sa­mo na lju­de ko­ji su crkve­ni slu­žbe­ni­ci, a ni­ka­ko na lju­de ko­ji su vjer­ni­ci ili ko­ji su pa­si­vno uve­de­ni u crkvu. Jer, ako je ne­ko kršten sa pet ili šest go­di­na, on­da on ni­je mo­gao sam da do­ne­se odlu­ku o to­me – kaže Ši­ja­ko­vić za "San".

Nisu sudili zločincima

– In­te­re­san­tna je ova te­za za ra­zmiš­lja­nje. Lju­de ko­ji su ru­ši­li crkve, a vje­ro­va­tno su svi bi­li kršte­ni, ni­su zva­li na crkve­ni sud. Da­naš­nje ra­tne zlo­čin­ce ni­su zva­li na crkve­ni sud. Me­ne ko­ji sam bio pro­tiv ra­ta i pro­tiv ugnje­ta­va­nja na­ro­da i ko­ji vo­dim or­ga­ni­za­ci­ju ko­ja se bo­ri za slo­bo­du ri­je­či, po­zi­va­ju na sud i to zbog mog sta­va – ka­že Ni­ko­la Se­ku­lo­vić.U pra­ksi Srpske pra­vo­sla­vne crkve ni­je neuobi­ča­je­no da se su­di i la­ici­ma, ko­ji mo­gu do­bi­ti ili ukor ili bi­ti is­klju­če­ni iz crkve. Je­dan do naj­svje­ži­jih ta­kvih pri­mje­ra de­sio se u Mi­nhe­nu ka­da je Ni­ko­la Ži­va­no­vić, du­go­go­diš­nji pred­sje­dnik Min­hen­ske crkve­ne op­šti­ne, is­klju­čen iz crkve zbog to­ga što je, za­je­dno sa još dvo­je pa­ro­hi­ja­na, kri­ti­ko­vao rad i po­na­ša­nje vla­di­ke Kon­stan­ti­na i or­ga­na Sre­dnjoe­vrop­ske epar­hi­je.  (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku