hamburger-icon

Kliker.info

Nesporazumi sporazuma : Dodik za Republiku Srpsku traži još 0,4 odsto teritorije BiH

Nesporazumi sporazuma : Dodik za Republiku Srpsku traži još 0,4 odsto teritorije BiH

28 Januara
03:59 2009

Ne prestaju stizati rea­kci­je i ra­zli­či­ta tu­ma­če­nja za­je­dni­čke izja­ve ko­ju su u Ba­njoj Lu­ci po­tpi­sa­li predsjednici SDA Sulejman Tihić, HDZ BiH Dragan Čović i SNSD Mi­lo­rad Do­dik, u di­je­lu ko­ji se odno­si na pro­mje­ne Us­ta­va BiH, ko­jim je do­go­vo­re­no "da je sre­dnji ni­vo vlas­ti sas­tav­ljen od če­ti­ri te­ri­to­ri­jal­ne je­di­ni­ce". Čak i sa­mi po­tpi­sni­ci izja­ve Ti­hić i Do­dik ra­zli­či­to gle­da­ju na ono što su do­go­vo­ri­li. Dok Ti­hić priča o re­gi­ona­li­za­ci­ji cijele BiH sa če­ti­ri ili pet re­gi­ja, Do­dik po­nav­lja da je RS ne­upi­tna i traj­na ka­te­go­ri­ja.- Mo­že ih bi­ti če­ti­ri, tri, dvi­je ili ko­li­ko god te­ri­to­ri­jal­nih je­di­ni­ca, ali je­dna od njih mo­ra bi­ti RS, ne­dir­nu­ta u svom ka­pa­ci­te­tu i tra­ži još svo­jih 0,4 pos­to teritorije jer ih ni­je do­bi­la ut­vrđi­va­njem en­ti­tet­ske linije. To će­mo ura­di­ti, jer je RS pri­pa­lo 49 pos­to te­ri­to­ri­je BiH – ka­te­go­ri­čan je Do­dik. Od­go­va­ra­ju­ći na pi­ta­nje da li je ta­čna izja­va da će se BiH sas­to­ja­ti od če­ti­ri eko­nom­ske re­gi­je, Do­dik ka­že da "Ti­hić mo­že da sa­nja šta ho­će". RS, kaže on, jes­te eko­nom­ska re­gi­ja i to "eko­nom­ski sa­moo­drži­va, a ako je na to mi­slio Ti­hić, on­da je u pra­vu". Zas­tu­pnik HDZ BiH u Par­la­men­tu BiH Ve­li­mir Ju­kić ne sla­že se da je do­go­vor u Ba­njoj Lu­ci uvod u po­dje­lu ze­mlje. Ri­ječ je, kaže on, o re­in­te­gra­ci­ji ze­mlje na prin­ci­pi­ma ko­ji su ko­rek­tni.- Go­vo­ri se o to­me da je BiH ne­dje­lji­va ze­mlja, de­cen­tra­li­zi­ra­na, da ima če­ti­ri te­ri­to­ri­jal­ne je­di­ni­ce sa po­dje­lom vlas­ti… Sva­ko ima svo­ja oče­ki­va­nja od do­go­vo­ra, ali ovo je po­če­tak re­for­me i unu­tar ovog do­go­vo­ra tre­ba tra­ži­ti rje­še­nja. Oče­ku­jem da će se u raz­go­vo­re uklju­či­ti i dru­ge stran­ke da bi se pro­na­šla naj­bo­lja rje­še­nja – ka­že Ju­kić za "San". Pot­pred­sje­dnik SDA i RS Adil Osma­no­vić sma­tra da u rea­kci­ja­ma koje stižu ne­ma ra­ci­onal­nog pris­tu­pa u ana­li­zi za­je­dni­čke izja­ve u dijelu o Us­tavu BiH. – Ima­mo tri ra­zli­či­ta po­gle­da i oče­ki­va­nja u pi­ta­nju pro­mje­na Us­ta­va. SDA zas­tu­pa re­gi­onal­ni prin­cip or­ga­ni­za­ci­je, RS sto­ji na sta­no­vi­štu da taj en­ti­tet ne tre­ba di­ra­ti, a oba HDZ su za fe­de­ra­li­za­ci­ju. Sa­da tre­ba da sje­dnu svi po­li­ti­čki akte­ri i da se do­go­vo­re ko­ja je naj­bo­lja or­ga­ni­za­ci­ja – ka­že Osma­no­vić.

Gdje su Stolac i Bihać

Du­šan­ka Maj­kić, članica Iz­vršnog odbo­ra SNSD, ci­je­ni da do­go­vor pred­stav­lja ure­đe­nje drža­ve.- U pro­ti­vnom, ako se ne dogovore, mo­gla bi usli­je­di­ti po­dje­la drža­ve. Činje­ni­ca je da je to sa­mo do­go­vor o na­če­li­ma, a da će se stvar­no sta­nje zna­ti onog mo­men­ta ka­da se pri­pre­me aman­dma­ni ko­ji­ma tre­ba obe­zbi­je­di­ti pro­laz u Par­la­men­tu BiH – kaže Maj­ki­će­va za San. Pre­ma nje­nim ri­je­či­ma, re­gi­ona­li­za­ci­ja BiH do­la­zi u ob­zir ako po­dra­zu­mi­je­va op­sta­nak RS.- Ako se to ne po­dra­zu­mi­je­va, on­da ne vje­ru­jem ni u ka­kvu re­gi­ona­li­za­ci­ju. Mi­slim da će se tri li­de­ra naj­bo­lje do­go­vo­ri­ti šta je naj­bo­lje za bu­du­ćnost gra­đa­na u BiH – re­kla je Maj­ki­će­va. DNZ je jučer saopćila da po­drža­va do­go­vor o tri ni­voa vlas­ti u BiH, ali da je za njih ne­pri­hva­tlji­vo bi­lo ka­kvo pre­ju­di­ci­ra­nje bro­ja te­ri­to­ri­jal­nih je­di­ni­ca ko­je će či­ni­ti sre­diš­nji ni­vo vlas­ti u BiH. ta stranka neće, navodi se, ne­će po­drža­ti bi­lo ka­kvo rje­še­nje ko­je ne sa­drži bi­ha­ćku re­gi­ju sa sje­di­štem u Bi­ha­ću kao je­dnu od te­ri­to­ri­jal­nih je­di­ni­ca ko­je či­ne sre­diš­nji ni­vo vlas­ti.Fo­rum mla­dih Sto­lac upu­tio je ju­čer otvo­re­no pi­smo Ti­hi­ću u ko­jem is­ka­zu­je ogor­če­nost nje­go­vim po­slje­dnjim pos­tup­ci­ma ko­ji vo­de, kako se navodi, ka ko­na­čnoj po­dje­li BiH i stva­ra­nju tri etni­čki čis­te re­gi­je-en­ti­te­ta na po­dru­čju drža­ve BiH. Ti­hi­ću je pos­tav­lje­no pi­ta­nje da li će gra­đa­ni Sto­ca i Ber­ko­vi­ća, ne­ka­da je­din­stve­ne opći­ne Sto­lac sa­da po­di­je­lje­ni en­ti­tet­skom li­ni­jom, ima­ti pri­li­ku da po­no­vno sa­ra­đu­ju i gra­de odno­se u okvi­ru je­dne "eko­nom­ske re­gi­je" ili će RS os­ta­ti "eko­nom­ska re­gi­ja" za se­be. Pred­sje­dnik PDP Mla­den Iva­nić sma­tra da je dio do­go­vo­ra tro­ji­ce li­de­ra, ko­ji se odno­si na pro­mje­nu Us­ta­va, ne­po­tre­ban ek­spe­ri­ment od ko­ga RS ne­će ima­ti ni­ka­kvu ko­rist.

Brane Dejton

– Sre­ćom, sva tro­ji­ca ima­ju ra­zli­či­te po­gle­de na BiH i če­ti­ri te­ri­to­ri­jal­ne je­di­ni­ce, ta­ko da taj dio do­go­vo­ra ne­ma ni­ka­kve šan­se da se pro­ve­de, a li­čno mi­slim da je s njim RS ušla u ne­po­tre­ban ri­zik. Taj dio do­go­vo­ra ko­ji se odno­sni na te­ri­to­ri­jal­nu or­ga­ni­za­ci­ju ne­pri­hva­tljiv je za PDP – ka­že Iva­nić.Opo­zi­ci­ja u RS za­pa­nje­na je do­go­vo­rom ko­ji su pos­ti­gla tro­ji­ca li­de­ra, jer je to, ka­ko ka­žu, iz­da­ja i pre­va­ra gra­đa­na i na­pu­šta­nje Dej­ton­skog spo­ra­zu­ma. Biv­ši pred­sje­dnik RS i pred­sje­dnik De­mo­krat­ske par­ti­je Dra­gan Čavić ka­že da ova­kav po­ku­šaj pro­mje­ne Us­ta­va za­slu­žu­je vi­še od kri­ti­ke.- Po­dje­la BiH na če­ti­ri te­ri­to­ri­jal­ne je­di­ni­ce ne mo­že pro­ći bez gu­bit­ka di­je­la te­ri­to­ri­ja RS. To je igra­nje sa va­trom – kaže Čavić.

Pred­sje­dnik Srpske ra­di­kal­ne stran­ke RS Mi­lan­ko Mi­haj­li­ca za­tra­žio je jučer da se pri­je no­vog sas­tan­ka Do­di­ka, Ti­hi­ća i Čovi­ća o sve­mu izja­sni i Narodna skup­šti­na RS, jer je do­go­vo­re­na za­je­dni­čka izja­va "naj­žeš­ći i do sa­da naj­ra­di­kal­ni­ji uda­rac Dej­ton­skom spo­ra­zu­mu". Mi­haj­li­ca je po­zvao pred­sje­dni­ka RS Raj­ka Ku­zma­no­vi­ća da po­dne­se os­tav­ku, jer, ka­ko na­vo­di, iz stra­ha ne mo­že da oku­pi li­de­re svih stran­ka u RS ko­ji bi da­li ja­san stav o do­go­vo­ru tro­ji­ce li­de­ra ko­ji je "pre­se­dan ko­ji je vrlo opa­san za RS, ali i za BiH", a Do­di­ka je na­za­vo "gro­ba­rom Dej­ton­skog spo­ra­zu­ma", is­ti­ču­ći da je on otvo­rio "Pan­do­ri­nu ku­ti­ju".- Do­dik je pri­je­tnja RS-u ko­ju tre­ba de­mo­krat­skim, izbor­nim pu­tem sklo­ni­ti s po­li­ti­čke sce­ne – sma­tra Mi­haj­li­ca.I SDS je, kako je sa­op­ćeno, za­pa­nje­na za­je­dni­čkom izja­vom Do­di­ka, Ti­hi­ća i Čovi­ća u ko­joj se za­la­žu za, ka­ko se na­vo­di, su­ve­re­nu drža­vu BiH či­ji sre­dnji ni­vo vlas­ti či­ne če­ti­ri te­ri­to­ri­jal­ne je­di­ni­ce. Ta stranka oče­ku­je od Na­ro­dne skup­šti­ne RS da "hi­tno za­šti­ti RS ta­ko što će u Us­tav ugra­di­ti odre­dbu ko­jom će bi­ti one­mo­gu­će­ne bi­lo ka­kve pro­mje­ne sta­tu­sa RS uko­li­ko pret­ho­dno ni­su do­bi­le ve­ćin­sku po­dršku gra­đa­na na re­fe­ren­du­mu".

Nema šanse

 Za­mje­nik pred­sje­dni­ka HDZ 1990 Mar­tin Ra­guž pod­sje­ća da je za bi­lo ko­je od us­ta­vnih rje­še­nja nu­žna dvo­tre­ćin­ska ve­ći­na u Pred­sta­vni­čkom do­mu. – Za to je po­tre­bno pu­no vi­še zas­tu­pni­ka ne­go što ove tri stran­ke tre­nu­tno ima­ju. Vi­djet će­mo šta će vri­je­me do­ni­je­ti. Na­jav­ljen je no­vi sas­ta­nak kra­jem fe­bru­ara i u ovom tre­nut­ku sve špe­ku­la­ci­je mo­gu pas­ti u vo­du kad stva­ri do­đu u Par­la­ment BiH – ka­že Ra­guž za "San".

Ozbiljni problemi

Ne­za­vi­sni po­sla­nik u Par­la­men­tu BiH Mo­mči­lo No­va­ko­vić sma­tra da je uobi­ča­je­na pra­ksa tro­ji­ce predsjednika da na­kon do­go­vo­ra stva­ri tu­ma­če kao da ni­šta ni­su do­go­vo­ri­li.- Iz ono­ga što pi­še, ja­sno je da su se do­go­vo­ri­li o kor­je­ni­tim re­for­ma­ma Us­ta­va, što je su­pro­tno sta­vo­vi­ma svih stra­na­ka u RS ko­je su sma­tra­le da Us­tav tre­ba na­do­gra­đi­va­ti. To je po­se­bno pro­ble­ma­ti­čno, jer sva­ka pro­mje­na te­ri­to­ri­jal­ne or­ga­ni­za­ci­je BiH mo­že iza­zva­ti ne sa­mo po­li­ti­čke ne­go i dru­ge kri­ze što bi u ne­kim okol­nos­ti­ma mo­glo re­zul­ti­ra­ti ozbi­ljnim pro­ble­mi­ma po mir – ka­že No­va­ko­vić za "San", do­da­ju­ći da ni­je re­al­no oče­ki­va­ti pro­mje­ne me­đu­en­ti­tet­skih gra­ni­ca.

Vanredni izbori

Na­ro­dna stran­ka ra­dom za bo­lji­tak i njen pred­sje­dnik Mla­den Ivan­ko­vić-Li­ja­no­vić, za­tra­žio je ra­spi­si­va­nje van­re­dnih izbo­ra, jer, ka­ko ka­že, spo­ra­zum iz Ba­nja Lu­ke vo­di u još ve­će ne­spo­ra­zu­me. Zastupnik te stranke u državnom Parlamentu Jer­ko Ivan­ko­vić Li­ja­no­vić pre­dlo­žit će na današnjoj za­je­dni­čkoj sje­dni­ci oba parlamentarna doma odlu­ku o pres­tan­ku man­da­ta zas­tu­pni­ci­ma u Zas­tu­pni­čkom do­mu i ra­spi­si­va­nje Izbo­ra 4. oktobra 2009.

Neozbiljno i štetno

Član Pred­sje­dniš­tva BiH i predsjednik SBiH Ha­ris Si­laj­džić re­kao je jučer da je sa ne­ko­li­ko stra­na čuo ra­zli­či­te in­for­ma­ci­je o to­me šta je do­go­vo­re­no na sas­tan­ku čelnika SNSD, HDZ BiH i SDA u Ba­nja­lu­ci i do­dao da je to neo­zbi­ljno i šte­tno za BiH. – Li­de­ri SNSD, HDZ BiH i SDA mo­ra­ju ima­ti po­se­ban sas­ta­nak da se do­go­vo­re o to­me šta su se do­go­vo­ri­li – re­kao je Si­laj­džić.On je re­kao da po­drža­va do­go­vor iz Ba­nja­lu­ke ako to zna­či če­ti­ri re­gi­je u BiH ba­zi­ra­ne na eko­nom­skim kri­te­ri­ju­mi­ma, ali da je "pro­blem što se ja­vio pre­mi­jer RS Mi­lo­rad Do­dik i re­kao da to sve sku­pa ni­je is­ti­na". Si­laj­džić je do­dao da po­dje­le BiH ne­će bi­ti, te da "ima do­vo­ljno sna­ga ko­je će to da spri­je­če".

Okrenuti se problemima

BPS, čiji je predsjednik Sefer Halilović poslanik u Parlamentu BiH, ne­će do­zvo­li­ti pro­mje­nu Us­ta­va ili po­dje­le ko­je za­go­va­ra­ju čel­ni lju­di SNSD i SDA. – Ovo je još je­dna u ni­zu pred­sta­va za na­rod ko­ji ži­vi u sve te­žim uvje­ti­ma i na ivi­ci si­ro­maš­tva. Oslo­nac sva­ke drža­ve te­me­lji se na ra­zvi­je­noj pri­vre­di, ve­ćem bro­ju ra­dnih mjes­ta, obra­zo­va­nju i, sto­ga, po­zi­va­mo vas go­spo­do okre­ni­te se ma­lo vi­še tim pro­ble­mi­ma, ko­ji se ti­ču sva­kog čo­vje­ka u BiH – ka­žu u BPS-u.  (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku