hamburger-icon

Kliker.info

Monstruozno : Ljubicu Đokić-Spasojević benzinom polili i zapalili zbog jedne marke!

Monstruozno : Ljubicu Đokić-Spasojević benzinom polili i zapalili zbog jedne marke!

22 Januara
13:06 2008

Starica Lju­bi­ca Đo­kić-Spa­so­je­vić je van ži­vo­tne opa­snos­ti i prema riječima portparola Kliničkog centra Univerziteta Sarajevo Biljane Jandrić, njeno je stanje sta­bil­no. Jandrićeva kaže da je sta­ri­ca preksinoć u bolnicu na Koševo do­ve­de­na sa ope­ko­ti­na­ma na 20 od­sto ti­je­la, naj­vi­še po gla­vi, li­cu, ša­ka­ma i di­je­lu le­đa, te da će se pra­vo sta­nje zna­ti tek za če­ti­ri ili pet da­na.Ova se­dam­de­set­dvo­go­diš­nja sta­ri­ca žrtva je ne­za­pa­mće­nog i mon­struo­znog napada dvo­ji­ce ma­lo­lje­tni­ka koji su je po­lili ben­zi­nom i za­pa­lili u sarajevskom naselju Hrasno u ne­de­lju oko 21 sat dok je če­ka­la lift u svo­joj zgra­di. Jan­drić eva kaže da do­da­tni ri­zik u li­je­če­nju Lju­bi­ce Đo­kić-Spa­so­je­vić pred­stav­lja dos­ta vi­so­ka ži­vo­tna dob pa­ci­jen­ti­ce.- Ri­ječ je o dru­gom ste­pe­nu ope­ko­ti­na, a ne­ke od ope­ko­ti­na na ru­ka­ma, li­cu i le­đi­ma su ja­ko du­bo­ke, ta­ko da je je­dan dio ti­je­la i pod ope­ko­ti­na­ma tre­ćeg stu­pnja – ka­za­la nam je Jan­drić.Pre­ma nje­nim ri­je­či­ma, ope­ra­ti­vni za­hvat pre­sa­đi­va­nja ko­že bit će ura­đen u mo­men­tu ka­da to bu­de do­zvo­lja­va­lo nje­no opće zdrav­stve­no sta­nje i ka­da pa­ci­jen­ti­ca za to bu­de re­spi­ra­tor­no spo­so­bna.- U sva­kom slu­ča­ju, vi­djet će­mo šta će vri­je­me do­ni­je­ti – kaže Jandrićeva za "San".Izvo­ri "Sana" kažu da je povod za ovo razbojništvo potpuno banalan i neshvatljiv. Napadači su, naime, dva dječaka, Roma, kojima je Lju­bi­ca Đo­kić-Spa­so­je­vić ima­la obi­čaj dati po marku. U nedjelju navečer vraćala se iz granapa, taj put ni­je ima­la nov­ca i to je bio gla­vni ra­zlog zbog ko­jeg su je za­pa­lili. Sta­na­ri ne­bo­de­ra u Uli­ci Azi­ze Ša­ćir­be­go­vić na bro­ju 124, gdje ži­vi porodica Spa­so­je­vić, za­te­če­ni su mon­struo­znim do­ga­đa­jem ko­ji se odi­grao u nji­ho­vom ha­us­to­ru.Su­prug nas­tra­da­le Lju­bi­ce To­mo Spa­so­je­vić i jučer je bio u du­bo­kom šo­ku i ne­vje­ri­ci. On stra­hu­je za ži­vot svo­je su­pru­ge.- Ne­gdje oko po­la de­vet Lju­bi­ca je oti­šla u pro­da­vni­cu. Za­drža­la se du­že ne­go ina­če. Po­čeo sam se bri­nu­ti i u tom trenutku mi je na vra­ta po­zvo­nio ne­ki mo­mak, ko­ji me je pi­tao da li sam ja Lju­bi­cin muž. Ni­šta ga ni­sam ra­zu­mio, sa­mo sam ušao u lift i spus­tio se do­le. Me­đu­tim, sti­gao sam samo da vi­dim ka­ko je uno­se u ko­la hi­tne po­mo­ći. Ne znam za­is­ta vi­še ni­šta dru­go, ni ko, ni ka­ko ni šta. Meni je naj­va­žni­je sa­mo da mi ona bi­de do­bro – kaže Spasojević.Pre­ma svje­do­če­nji­ma sta­na­ra ko­je smo za­te­kli u zgra­di, ne­mo­ćnu sta­ri­cu dvo­ji­ca ma­lo­lje­tni­ka su po­li­li ben­zi­nem iz crnog ka­nis­te­ra, ko­jeg su ukrali is­pred vo­zi­la je­dnog od sta­na­ra is­te zgra­de. Komšije ne ra­zu­mi­ju šta je mo­gao bi­ti uzrok ova­ko gnu­snog na­pa­da jer su Spasojevići lju­di sla­bi­jeg imo­vin­skog sta­nja. Pitanje je da li će i policija svojom istragom doći do pravih i smislenih odgovora o motivima koji su dvo­ji­cu ma­lo­lje­tni­ka u do­bi od 15 i 16 go­di­na mo­gli po­nu­ka­ti da urade nešto ovako zvjer­sko.Ismet Diz­da­re­vić, pro­fe­sor psi­ho­lo­gi­je na Fi­lo­zof­skom fa­kul­te­tu u Sa­ra­je­vu, za "San" kaže da motivi mogu bi­ti i ra­zli­či­ti i vi­šes­tru­ki.- Primjer drastičnog ponašanja je i sa­mo po­na­ša­nje ove dvo­ji­ce ma­lo­lje­tni­ka, ko­je je u ovom slučaju us­mje­re­no ka na­no­še­nju bo­la dru­goj oso­bi. Du­blje ra­zlo­ge ne mo­že­mo de­fi­ni­ra­ti u ovo­me mo­men­tu, ali je si­gur­no da u tim mla­dim lju­di­ma pos­to­ji sklo­nost za agre­si­vno po­na­ša­nje. To je bio po­ku­šaj da se nji­ho­va unu­traš­nja agre­si­vnost ma­ni­fes­ti­ra na ovaj na­čin. Vje­ro­va­tno su oni u tom mo­men­tu, da ka­žem kru­pnu ri­ječ, "uži­va­li" u tom či­nu jer se ra­di o ne­če­mu što ni­je sva­ko­dne­van pri­zor i to nji­ma kao mla­dim lju­di­ma da­je znak da oni ne­što za­pra­vo zna­če – kaže Diz­da­re­vić.A ni za njega nema dileme da je ova­kav oblik po­na­ša­nja ma­lo­lje­tni­ka za­bri­nja­va­ju­ći. To ni­je sa­mo po­ja­va, na­vo­di on, ne­go či­nje­ni­ca ko­ja nas stal­no upo­zo­ra­va da su ta­kva po­na­ša­nja pri­su­tna u sva­ko­dne­vnom ži­vo­tu na po­dru­čju či­ta­ve BiH iako mo­ra pri­zna­ti ne ta­ko dras­ti­čni obli­ci ka­kav je ovaj po­slje­dnji.- To zna­či da je pri­su­tan ne­ki po­re­me­ćaj ne sa­mo u nji­ma kao ta­kvim već i u ono­me što je izvan njih. Vje­ro­va­tno je to stvar oko­li­ne, ko­ja na ne­ki na­čin to­le­ri­še ta­kva po­na­ša­nja jer pi­ta­nje je da li bi ne­ko staricu i za­šti­tio da se u tim tra­gi­čnim mo­men­ti­ma na­šao po­red nje. Taj po­ku­šaj za­šti­te kod ve­ći­ne lju­di je otu­pio i to­ga se vi­še pla­šim ne­go os­ta­log – kaže prof. Dizdarević. I on sam se pi­tam da li smo mi to pos­ta­li imu­ni na de­li­kven­tna po­na­ša­nja.- Mi­slim da je to alar­man­tna po­ru­ka, ko­ja od nas zah­tje­va da se or­ga­ni­zu­je­mo na ne­ki dru­gi na­čin, da se za­šti­ti­mo od ta­kvih po­na­ša­nja u nji­ho­vom ru­di­men­tu, da bi lju­di mo­gli nor­mal­no ži­vje­ti – na­gla­ša­va pro­fe­sor Diz­da­re­vić.Či­tav sis­tem i na­čin živ­lje­nja u bh. društvu su po­re­me­ćeni, a druš­tvo kao cje­li­na ni­je do­vo­ljno uči­ni­lo da se po­ja­ve de­vij­antnog po­na­ša­nja sma­nje na mi­ni­mum.- Sis­tem vri­je­dnos­ti ko­ji vla­da druš­tvom do­pu­šta ta­kvo po­na­ša­nje. Da je taj sis­tem vri­je­dnos­ti dru­ga­či­je pos­tav­ljen i da nas pra­vo­vre­me­no upo­zo­ra­va na na pro­ble­me u ve­zi sa ta­kvim po­na­ša­njem, mo­gli bi se bo­lje za­šti­ti – objaš­nja­va prof. Dizdarević.

Sarajlije šokirane      Ko­men­ta­ri Sarajlija na mon­struo­zni napad dvo­ji­ce ma­lo­lje­tni­ka na njihovu sugrađanku su vrlo sli­čni.Taksista Edin Spa­ho kaže da za ova­kvo ne­što čo­vjek ne­ma ri­je­či.- To je sa­mo je­dan slu­čaj ko­ji po­ka­zu­je što se de­ša­va oko nas. Tu­žno! Ne znam šta da ka­žem jer se i ja sva­ko­dne­vno su­sre­ćem sa ra­zli­či­tim lju­di­ma – kaže Spa­ho.Sma­jo Sa­li­ha­gić ka­že da je to i sra­mo­ta i gre­ho­ta.Pre­ma miš­lje­nju Sa­mi­ra Su­lje, sta­ri­cu su ben­zi­nom po­li­li i za­pa­li­li nar­ko­ma­ni.- Zar to mo­že ura­di­ti nor­ma­lan čo­vjek!? Ne mo­že, vje­ruj­te, sa­mo nar­ko­ma­ni – kategoričan je Su­lja.Policija je jučer saopćila da je Lju­bi­ci Đo­kić-Spa­so­je­vić, ro­đe­noj 1936. go­di­ne, nas­ta­nje­noj u Sa­ra­je­vu, lje­kar­ska po­moć uka­za­na u bol­ni­ci Ko­še­vo, gdje su lje­ka­ri kon­sta­to­va­li te­ške tje­le­sne po­vre­de i to ope­ko­ti­ne gla­ve, ru­ku i ra­me­na, pa je pa­ci­jen­ti­ca za­drža­na na da­ljem li­je­če­nju na Odje­lje­nju plas­ti­čne hi­rur­gi­je. – Ra­de­ći na ras­vje­tlja­va­nju na­ve­de­nog kri­vi­čnog dje­la, slu­žbe­ni­ci po­li­ci­je su is­tog da­na oko 21,30 sa­ti, pro­na­šli i li­ši­li slo­bo­de ma­lo­do­bnog M. R., ro­đe­nog 1993. go­di­ne u Đa­ko­vi­ci, te ma­lo­do­bnog H. R., ro­đe­nog 1992. go­di­ne u Ita­li­ji, oba nas­ta­nje­na u Sa­ra­je­vu, zbog pos­to­ja­nja osno­va su­mnje da su po­či­ni­li kri­vi­čno dje­lo ubis­tvo u po­ku­ša­ju u skla­du sa Kri­vi­čnim za­ko­nom FBiH, te će uz slu­žbe­ni iz­vje­štaj bi­ti pre­da­ti kan­to­nal­nom Tu­ži­laš­tvu u Sa­ra­je­vu – saopćeno je iz MUP-a Kantona Sarajevo.Ljubicu Spasojević jučer su, u ime člana Predsjedništva BiH Nebojše Radmanovića, posjetili šef Kabineta Miroslav Vujičić isavjetnik za odnose sa javnošću Đorđe Latinović.  (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku