hamburger-icon

Kliker.info

Milorad Barašanin : Nećemo hapsiti po Interpolovim potjernicama!

Milorad Barašanin : Nećemo hapsiti po Interpolovim potjernicama!

23 Maja
06:10 2009

Ako bi­lo ko od oso­ba sa In­ter­po­lo­vih po­tjer­ni­ca za slu­ča­j "Do­bro­vo­lja­čka" bu­de uha­pšen u BiH, usli­je­dit će ma­so­vni pro­tes­ti svih bo­ra­čkih udru­že­nja dok se ne smje­ne oni ko­ji su iz­da­li na­log za ha­pše­nje. Ovo je za­klju­čak spe­ci­jal­no ofor­mlje­nog kri­znog šta­ba ko­jeg či­ne sva bo­ra­čka udru­že­nja pro­is­te­kla iz Ar­mi­je i MUP-a RBiH.

Spremaju protest          Ovo je za "San" pot­vrdio i Su­ad Ku­lo­sman, pred­sje­dnik JOB-a. On ka­že da će u sri­je­du, bez ob­zi­ra na to ho­će li bi­ti ha­pše­nja ili ne, bi­ti održa­ni pro­tes­ti upo­zo­re­nja u svim ve­ćim gra­do­vi­ma u FBiH. Ako do ha­pše­nja ipak, do­đe Ku­lo­sman oče­ku­je da na uli­ce iza­đe naj­ma­nje po­la mi­li­ona lju­di.- To smo re­kli i čla­nu Pred­sje­dniš­tva BiH Ha­ri­su Si­la­dži­ću od ko­jeg tra­ži­mo i da po­kre­ne zah­tjev za re­vi­zi­ju pos­tup­ka pred Me­đu­na­ro­dnim su­dom prav­de u Ha­gu jer Srbi­ja ovim po­te­zi­ma po­ka­zu­je da je bi­la stra­na u ra­tu, odno­sno agre­sor na BiH – ka­že Ku­lo­sman.Pre­ma ne­pot­vrđe­nim in­for­ma­ci­ja­ma na In­ter­po­lo­vim po­tjer­ni­ca­ma ko­je su sti­gle u BiH na­la­ze se Ejup Ga­nić, Stje­pan Klju­ić, Ha­san Efen­dić, Fi­kret Mu­sli­mo­vić, Za­im Bac­ko­vić, Jo­van Di­vjak, Emin Švra­kić, Zo­ran Čegar, Ju­suf Pu­ši­na, Dra­gan Vi­kić, Mu­šan Ko­vač, Jo­van Be­go­vić, Av­do Pa­nje­ta, Ju­suf Ke­cman, Da­mir Do­lan, Sa­mir Čon­gić i Ibra­him Ha­džić. Po­tjer­ni­ce su, navodno, raspisane iza pre­mi­nu­lim Ju­su­fom Ju­kom Pra­zi­nom, Isme­tom Baj­ra­mo­vi­ćem Će­lom i Nu­sre­tom Ši­ši­ćem.Je­dan od oso­ba sa beo­grad­skog spis­ka Za­im Bac­ko­vić ka­že za "San" da je nje­go­va sa­vjest čis­ta i da ni­ka­kav ra­tni zlo­čin ni­je po­či­nio. On će se oda­zva­ti sva­kom po­zivu bh. pra­vo­su­đa jer, podsjeća, do sa­da ni je­dan pri­pa­dnik Ar­mi­je RBiH ni­je odbio da se su­oči sa bi­lo ka­kvim op­tu­žba­ma ve­za­nim za de­ša­va­nja u ra­tu. Ipak svjes­tan je da od pu­to­va­nja izvan BiH do dalj­njeg ne­ma ni­šta, jer ne že­li ris­ki­ra­ti da bu­de izru­čen Srbi­ji i do­ži­vi su­dbi­nu Ili­je Ju­ri­ši­ća.

Jo­van Di­vjak, me­đu­tim, ne­ma na­mje­ru pres­ta­ti pu­to­va­ti ni po BiH, ni po Evro­pi. Njemu je, kaže za "San", za­ču­đu­ju­će da ga kao je­dnu od oso­ba či­je ime se spo­mi­nje na po­tjer­ni­ca­ma, ni­ko iz in­sti­tu­ci­ja BiH ni­je zvao da mu ka­že ka­ko se sa­da mo­že po­na­ša­ti.- Na ­ža­lost, stva­ra se ne­po­tre­bna psi­ho­za u ko­joj me pri­ja­te­lji zo­vu sa za­bri­nu­toš­ću, kao da će ne­ko da me zas­ko­či i uhap­si na uli­ci, u sta­nu. Me­ni je Kar­la Del Pon­te, ka­da sam tre­bao ići u Hag svje­do­či­ti pro­tiv Slo­bo­da­na Mi­lo­še­vi­ća, re­kla da u ovom slu­ča­ju ne­ma ele­me­na­ta za op­tu­žni­cu. Spre­man sam da se oda­zo­vem sva­kom po­zi­vu pra­vo­su­đa BiH, ali me­ne još ni­ko oko ovo­ga ni­je zvao – kaže Di­vjak.Gla­vni tu­ži­lac BiH Mi­lo­rad Ba­ra­šin za "San" ka­te­go­ri­čno tvrdi da ni­ka­kvog ha­pše­nja ne­će bi­ti, jer je ri­ječ o držav­lja­ni­ma BiH ko­ji ne mo­gu bi­ti izru­če­ni, pa sa­mim tim ne­ma po­tre­be za nji­ho­vim ha­pše­njem. On kaže da Tu­ži­laš­tvo BiH još od 2005. go­di­ne vo­di is­tra­gu o de­ša­va­njima u Do­bro­vo­lja­čkoj uli­ci u Sa­ra­je­vu u ma­ju 1992. go­di­ne i da me­đu­na­ro­dni tu­ži­lac ko­ji ra­di na slu­ča­ju, is­tra­gu još ni­je okon­čao.

Komšićeva tužba

Ba­ra­šin ni­je že­lio ko­men­ti­ra­ti krivičnu prijavu i zahtjev da se ra­spiše me­đu­na­ro­dna po­tjer­ni­ca za hapšenje Do­bri­ce Ćo­si­ća i Zo­ra­na Li­li­ća, biv­ših pred­sje­dni­ka SR Ju­go­sla­vi­je, koju je Tužilaštvu podnio čla­n Pred­sje­dniš­tva BiH Že­ljko Ko­mši­ć. Ba­ra­šin ka­že da će ta prijava i taj zahtjev bi­ti ra­zmo­treni kao i svi dru­gi sli­čni ko­ji do­la­ze u Tu­ži­laš­tvo.- Sma­tram da bi po­li­ti­ča­ri tre­ba­li pus­ti­ti tu­ži­oce da ra­de svoj po­sao – re­kao je Ba­ra­šin.Ko­mšić, opet, ka­že da je nje­gov potez ja­san od­go­vor na beo­grad­ske po­tjer­ni­ce za "Do­bro­vo­lja­čku" i na­ja­vljuje da će nje­gov zah­tjev Tu­ži­laš­tvu bi­ti pro­ši­ren ime­ni­ma još ne­ko­li­ko lju­di iz voj­nog i po­li­cij­skog vrha SR Ju­go­sla­vi­je iz pe­ri­oda 1992. – 1995. go­di­na, ali ni­je že­lio go­vo­ri­ti kojih. "San" sa­zna­je­ da će istrage Ko­mšić tra­ži­ti i pro­tiv ni­za mi­nis­ta­ra od­bra­ne i unu­traš­njih po­slo­va SRJ i Srbi­je iz ra­tnog pe­ri­oda.- Stav Srbi­je o de­ša­va­nji­ma u Do­bro­vo­lja­čkoj uli­ci je po­li­ti­čki, oba­vje­štaj­no i ka­ko god ho­će­te mo­ti­vi­ran, kao što je u pi­ta­nju po­li­ti­za­ci­ja i u slu­ča­ju Ili­je Ju­ri­ši­ća – jasan je Ko­mšić.On biv­še pred­sje­dni­ke SRJ tereti da su "zna­li za i ko­man­do­va­li akti­vnos­ti­ma i akci­ja­ma, ko­je su nji­ma po­tči­nje­ne Oru­ža­ne sna­ge SRJ vo­di­le na te­ri­to­ri­ji BiH do po­tpi­si­va­nja Dej­ton­skog spo­ra­zu­ma". Zbog ovo­ga su, sma­tra Ko­mšić, njih dvo­ji­ca su po za­po­vje­dnoj od­go­vor­nos­ti, krivi, izme­đu os­ta­log, za na­pad na us­ta­vni po­re­dak BiH i ugro­ža­va­nje njene te­ri­to­ri­jal­ne cje­li­ne, ras­pros­tra­nje­no ubi­ja­nje hi­lja­da bh. Mu­sli­ma­na, Hrva­ta i dru­gih gra­đa­na BiH to­kom pre­uzi­ma­nja vlas­ti na te­ri­to­ri­ja­ma u RBiH.Po­red ovo­ga Ko­mšić ih te­re­ti i za ubi­ja­nje hi­lja­da bh. Mu­sli­ma­na, Hrva­ta i dru­gih gra­đa­na u BiH u za­to­če­ni­čkim obje­kti­ma u RBiH, te is­tre­blje­nje, ubis­tva i ho­ti­mi­čno li­ša­va­nje ži­vo­ta ne­srba, na­ro­či­to Boš­nja­ka i Hrva­ta, ko­ji su ži­vje­li na te­ri­to­ri­ji Ba­nja Lu­ke, Bi­ha­ća, Bi­je­lji­ne, Bo­san­ske Kru­pe, Bo­san­skog No­vog, Bo­san­skog Šam­ca, Bra­tun­ca, Brčkog, Čaj­ni­ća, Do­bo­ja, Fo­če, Gac­ka, Sa­ra­je­va, Ili­ja­ša,Klju­ča, Ka­li­no­vi­ka, Ko­tor Va­ro­ši, Ne­ve­si­nja, Pri­je­do­ra, Prnja­vo­ra, Ro­ga­ti­ce, San­skog Mos­ta, Sre­bre­ni­ce, Te­sli­ća, Vi­še­gra­da, Vla­se­ni­ce i Zvor­ni­ka.Osno­vi su­mnje pro­tiv pri­jav­lje­nih da su po­či­ni­li ta kri­vi­čna dje­la Komšić pronalazi u pre­su­dama ko­je je do­nio Tri­bu­nal u Ha­gu, do­ka­zima na ko­ji­ma su pre­su­de za­sno­va­ne, te op­tu­žni­cama ko­je je po­dni­je­lo ha­ško Tu­ži­laš­tvo, te iz pre­su­de Me­đu­na­ro­dnog su­da prav­de u pre­dme­tu ko­ji je BiH vo­di­la pro­tiv Srbi­je za krše­nje Kon­ven­ci­je o sprje­ča­va­nju i kaž­nja­va­nju zlo­či­na ge­no­ci­da.

Ideolog zla

Do­bri­ca Ćo­sić je bez su­mnje otac mo­der­nog srpskog na­ci­ona­li­zma i gla­vni ide­olog po­li­ti­ke ko­ja se iz Beo­gra­da kon­ti­nu­ira­no vo­di pre­ma BiH u pro­te­klih 20 go­di­na. Ro­đen je 1921. go­di­ne i pro­šao je put od par­ti­za­na i ko­me­sa­ra, do auto­ra po zlu ču­ve­nog Me­mo­ran­du­ma SANU. Čuven je po svo­joj izja­vi da su Srbi po­bje­dni­ci u ra­tu, gu­bi­tni­ci u mi­ru. Bli­zak je sa­ra­dnik Slo­bo­da­na Mi­lo­še­vi­ća u go­di­na­ma pri­je i odmah po izbi­ja­nju ra­ta u biv­šoj SFRJ. Iako je bez su­mnje i for­mal­no in­vol­vi­ran u sve zlo­či­ne ko­je su po­či­ni­le srpske tru­pe u BiH, Hrvat­skoj i Ko­so­vu, Tu­ži­laš­tvo u Ha­gu ni­je ga op­tu­ži­lo za ra­tne zlo­či­ne, ma­da se nje­go­vo ime spo­mi­nje u dru­gim op­tu­žni­ca­ma i pre­su­da­ma Haškog su­da. 

Priznao u Hagu

 Zo­ran Li­lić ta­ko­đer je je­dan od blis­kih sa­ra­dni­ka Slo­bo­da­na Mi­lo­še­vi­ća i je­dan od ri­jet­kih čel­ni­ka su­sje­dne drža­ve iz de­ve­des­tih, ko­ji ni­je za­ra­dio ha­šku op­tu­žni­cu. Pad Mi­lo­še­vi­ća 2001. go­di­ne do­če­kao je na po­zi­ci­ji nje­go­vog sa­vje­tni­ka za eko­nom­ske po­slo­ve sa inos­tran­stvom. U pro­ce­su pro­tiv Miloševića u Ha­gu svje­do­čio kao svje­dok op­tu­žbe, ka­da je izme­đu os­ta­log pot­vrdno od­go­vo­rio na pi­ta­nje tu­ži­te­lja o po­mo­ći SRJ i Voj­ske Ju­go­sla­vi­je Voj­sci RS i Voj­sci RSK, do­da­ju­ći da je Mi­lo­še­vić imao zna­ča­jan utje­caj i kon­tro­lu nad bo­san­skim i hrvat­skim Srbi­ma, te da je fi­nan­sij­ski kon­tro­li­rao i RS i RSK. Ro­đen 1953. go­di­ne, ži­vi u Srbi­ji.

Silajdžić s Inckom

Član Pred­sje­dniš­tva BiH Ha­ris Si­laj­džić u petak je sa vi­so­kim pred­sta­vni­kom Va­len­ti­nom Inckom razgovarao o slučaju "Do­bro­vo­lja­čka" i na­činu pre­va­zi­la­že­nja si­tu­aci­je uzro­ko­va­ne potjernicama na osnovu zahtjeva pra­vo­su­dnih or­ga­na Srbi­je.  (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku