hamburger-icon

Kliker.info

Mantil pod ruku i pravac aerodrom : Zaposlenje u Libiji top tema među medicinarima u BiH

Mantil pod ruku i pravac aerodrom : Zaposlenje u Libiji top tema među medicinarima u BiH

29 Maja
05:47 2009

Na­kon pro­šlo­se­dmi­čnog sas­tan­ka de­le­ga­ci­je Mi­nis­tar­stva zdrav­lja i za­šti­te ži­vo­tne sre­di­ne Li­bi­je s fe­de­ral­nim mi­nis­trom zdrav­stva Sa­fe­tom Ome­ro­vi­ćem, na ko­jem se go­vo­ri­lo o an­ga­ži­ra­nju me­di­cin­skog ka­dra iz BiH u Li­bi­ji, nas­ta­la je svo­je­vrsna eufo­ri­ja kod sa­daš­njih i bu­du­ćih me­di­cin­skih ses­tra i do­kto­ra. Gla­vna te­ma u zdrav­stve­nim i škol­skim me­di­cin­skim us­ta­no­va su mo­gu­ćnos­ti za­po­sle­nja u Li­bi­ji i špe­ku­la­ci­je o ta­moš­njim pla­ta­ma.

Po­prav­lja­nje stan­dar­da                      Ve­ći­na tre­nu­tno za­po­sle­nih me­di­cin­skih ra­dni­ka mo­gu­ćnost za­po­sle­nja u Li­bi­ji vi­di kao do­bru pri­li­ku za za­ra­du, jer se go­vo­ri da su pla­će oko 5.000 KM, a tek ma­li broj o pri­li­ci za sti­ca­nje no­vog zna­nja i is­kus­tva. – Tre­nu­tne pla­te u BiH su ispod svih pro­sje­ka pla­ta me­di­cin­skih ra­dni­ka u re­gi­onu i svi­je­tu. Uko­li­ko se bu­de tra­ži­la mo­ja spe­ci­ja­li­za­ci­ja i do­zvo­le na kli­ni­ci da odem prvi ću da se pri­ja­vim. Za­što ne bih – ka­zao nam je je­dan sa­ra­jev­ski in­ter­nis­ti­čki spe­ci­ja­lis­ta, či­je miš­lje­nje di­je­li ve­li­ki broj nje­go­vih ko­le­ga. Iako Li­bi­ji tre­ba vi­še hi­lja­da zdrav­stve­nih ra­dni­ka ve­li­ka je vje­ro­va­tno­ća da će ta­mo ići sa­mo oni sa is­kus­tvom. Me­đu­tim, odlas­kom is­ku­snih ka­dro­va u is­to vri­je­me otvo­ra mjes­to za za­poš­lja­va­nje tre­nu­tno ne­za­po­sle­nih zdrav­stve­nih ra­dni­ka u FBiH.- U ško­li se sa­mo pri­ča o to­me. Svi ma­tu­ran­ti se na­da­ju da će ve­li­ki broj me­di­cin­skih ra­dni­ka oti­ći u Li­bi­ju i da će oni ta­ko do­bi­ti po­sao i da ne­će go­di­na­ma sje­di­ti ku­ći kao pret­ho­dne ge­ne­ra­ci­je.

 I ja bih se pri­ja­vi­la da idem, ali go­vo­re da će uslov bi­ti ra­dno is­kus­tvo – re­kla nam je Sel­ma H., ma­tu­ran­ti­ca i bu­du­ća me­di­cin­ska ses­tra. Bi­ro­krat­ske pri­pre­meKo će mo­ći ići da ra­di u Li­bi­ju, ko­ji ka­dro­vi i pod ko­jim uslo­vi­ma, znat će se tek na­kon što Li­bi­ja po­ša­lje svo­je uslo­ve, fe­de­ral­no mi­nis­tar­stvo zdrav­stva na­pra­vi nji­ho­ve ana­li­ze i za­klju­či spo­ra­zum s Li­bi­jom. – De­le­ga­ci­ja se upo­zna­la s ka­pa­ci­te­ti­ma kli­ni­čkih cen­ta­ra i sa­da se če­ka da po­ša­lju svo­je uslo­ve za po­tre­bnim ka­drom, a na­kon to­ga će bi­ti na­prav­ljen spo­ra­zum. O svim de­ta­lji­ma, uslo­vi­ma i mo­gu­čnos­ti­ma, me­di­cin­ski ra­dni­ci će bit in­for­mi­sa­ni i imat će pri­li­ku da se izja­sne da li že­le da idu u Li­bi­ju – ka­zao je za «San» Zla­tan Per­šić, gla­sno­go­vor­nik Mi­nis­tar­stva zdrav­stva FBiH, ne mo­gav­ši pre­ci­zi­ra­ti vri­je­me po­tre­bno za sve admi­nis­tra­ti­vne po­slo­ve.

Pri­mam­ljvi uslo­vi                                    Me­di­ci­na­ri „za­gri­ja­ni“ za Li­bi­ju svoj in­te­res objaš­nja­va­ju i pod­sje­ća­njem na pro­šlo­go­diš­nji kon­kurs ko­jim se tra­ži­lo me­di­cin­sko oso­blje za rad u Li­bi­ji. Uslo­vi su ta­da bi­li vi­še ne­go pri­ma­lji­vi – po­nu­đe­na pla­ća me­di­cin­skog sa­vje­tni­ka bi­la je 7.000 KM, te­hni­ča­ra od 1.440 do 2.520 KM, a sto­ma­to­lo­ga, far­ma­ce­uta i spe­ci­ja­lis­ta od 3.000 do 5.000 KM mje­se­čno.  (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku