hamburger-icon

Kliker.info

Krivi što su živi : Sprema se hapšenje 200 bivših boraca Armije RBiH iz Srebrenice

Krivi što su živi : Sprema se hapšenje 200 bivših boraca Armije RBiH iz Srebrenice

06 Decembra
07:52 2008

 

 

Ha­pše­nja biv­ših pri­pa­dni­ka Ar­mi­je RBiH nas­tav­lja­ju se po na­lo­gu Okru­žnog tu­ži­laš­tva Bi­je­lji­na. To Tužilaštvo je po­kre­nu­lo pos­tu­pak pro­tiv 16 biv­ših boraca Ar­mi­je RBiH, potvrdio je za "San" Zul­fo Sa­li­ho­vić, pred­sje­dnik Općin­ske or­ga­ni­za­ci­je de­mo­bi­li­sa­nih bo­ra­ca u Sre­bre­ni­ci.On tvrdi da osim tog spis­ka ko­ji je kre­iran pri­je ne­ko­li­ko go­di­na, pos­to­ji i no­vi spi­sak na ko­jem se na­la­zi vi­še od 200 ime­na biv­ših pri­pa­dni­ka Ar­mi­je sa po­dru­čja Po­dri­nja, pro­tiv ko­jih se vo­di pos­tu­pak zbog navodno počinjenih ra­tnih zlo­či­na nad srpskim ci­vi­li­ma u Srebrenici i oko nje.- Do­bio sam ne­pot­vrđe­ne in­for­ma­ci­je da je u Aus­tri­ji na osno­vu po­tjer­ni­ce In­ter­po­la, uha­pšen još je­dna oso­ba sa tih spis­ko­va. On će bi­ti izru­čen BiH na da­lje pro­ce­su­ira­nje. Pro­blem je što In­ter­pol i Euro­pol pos­tu­pa­ju u skla­du sa po­tjer­ni­ca­ma, a na­lo­ge za njih je iz­da­lo Tu­ži­laš­tvo RS. To se do­go­di­lo i u slu­ča­ju Ju­su­fa Ahme­to­vi­ća, biv­šeg pri­pa­dni­ka Ar­mi­je BiH iz Mi­li­ća, ko­ji je uha­pšen u Ita­li­ji na osno­vu In­ter­po­lo­ve po­tjer­ni­ce i već dva mje­se­ca le­ži u za­tvo­ra Ku­la u Is­to­čnom Sa­ra­je­vu – tvrdi Sa­li­ho­vić.Spis­ko­vi se, tvrdi on, stal­no pro­ši­ru­ju no­vim ime­ni­ma na osno­vu su­mnji­vih sa­zna­nja, po­je­di­na­čnih pri­ja­va, ali i zbog ja­vno izne­se­nih op­tu­žbi na rad pra­vo­su­đa u RS, što se kon­kre­tno odno­si i na nje­gov slu­čaj.- Mo­je ime se ni­je na­la­zi­lo ni­ti na je­dnom spis­ku, ali kad sam ja­vno po­čeo šti­ti­ti in­te­re­se de­mo­bi­li­sa­nih bo­ra­ca, pot­vrđe­no mi je da je i mo­je ime uvršte­no na je­dan od ta dva pos­to­je­ća spis­ka – po­jaš­nja­va Sa­li­ho­vić za "San".On je, inače, ogor­če­n zbog igno­ran­tnog odno­sa do­ma­ćih vlas­ti pre­ma ape­li­ma u ko­ji­ma je za­tra­žio po­moć u za­šti­ti ljud­skih pra­va biv­ših pri­pa­dni­ka Ar­mi­je RBiH.- Po­slao sam do­pi­se i Ha­ri­su Si­laj­dži­ću, čla­nu Pred­sje­dniš­tva BiH i predsjedniku SBiH, Su­lej­ma­nu Ti­hi­ću, dopredsjedavajućem DOma naroda Parlamentarne skupštine BiH i pred­sje­dni­ku SDA, Zlat­ku La­gu­mdži­ji, poslaniku u Parlamentu BiH u pred­sje­dni­ku SDP-a, fe­de­ral­nom Mi­nis­tar­stvu za bo­ra­čka pi­ta­nja…, ali svi oni je­dnos­ta­vno su se oglu­ši­li na na­še va­pa­je za po­moć – ka­že Sa­li­ho­vić.O ovim aktu­el­nim pro­ble­mi­ma biv­ših pri­pa­dni­ka Ar­mi­je BiH raz­go­va­rao je, kaže nam, samo sa pot­pred­sje­dni­kom Fe­de­ra­ci­je Mir­sa­dom Ke­bom, ko­ji je obe­ćao da će ura­di­ti sve što je u nje­go­voj mo­ći da bi se ha­pše­nja za­us­ta­vi­la.

Hajka na povratnike

– Ako se ova haj­ka na po­vra­tni­ke na u Po­dri­nje nas­ta­vi, na­ša su­dbi­na pos­tat će za­is­ta ne­iz­vje­sna. Ne za­la­žem se za ise­lja­va­nje iz Sre­be­ni­ce, ali pi­ta­nje je ko će od po­vra­tni­ka os­ta­ti da ži­vi u kom­ple­tnom Po­dri­nju jer su op­tu­žni­ce po­di­gnu­te i pro­tiv oso­ba sa po­dru­čja Mi­li­ća, Vla­se­ni­ce, Bra­tun­ca, Glo­go­ve, Po­to­ča­ra, Sre­bre­ni­ce… – kaže Zulfo Sa­li­ho­vić.

Traže Sud BiH

– Pro­tiv Fe­ri­da Ho­dži­ća, biv­šeg ko­ma­dan­ta vla­se­ni­čke bri­ga­de Ar­mi­je RBiH, već je po­di­gnu­ta op­tu­žni­ca i u to­ku je kri­vi­čni pos­tu­pak ko­ji se vo­di pred Okru­žnim su­dom u Bi­je­lji­ni. Mi ne bje­ži­mo od od­go­vor­nos­ti, ali smo za­to da za na­vo­dne ra­tne zlo­či­ne od­go­vo­ara­mo pred Su­dom BiH ko­jeg još uvi­jek pri­zna­je­mo kao je­di­nu na­dle­žnu in­sti­tu­ci­ju za ut­vrđi­va­nje re­le­van­tnih či­nje­ni­ca na osno­vu ko­jih se do­no­se pre­su­de u slu­ča­je­vi­ma ra­tnih zlo­či­nav – izja­vio je Zulfo Sa­li­ho­vić.  (Kliker.info-San)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku