hamburger-icon

Kliker.info

Kraj ljubavi : Stranka Mladena Ivanića izlazi iz vlasti?

Kraj ljubavi : Stranka Mladena Ivanića izlazi iz vlasti?

08 Oktobra
04:21 2008

Lo­kal­ni izbo­ri u BiH za po­slje­di­cu bi mo­gli ima­ti i pro­mje­nu strukture entitetske vlas­ti u RS, pa čak i drža­vnom ni­vou. U na­re­dnih dvadesetak da­na PDP će, naime, prei­spi­ta­ti svoj sta­tus unu­tar vla­da­ju­ćih ko­ali­ci­ja na oba nivoa. Pred­sje­dnik te stran­ke Mla­den Iva­nić za "San" kaže da je SNSD do­vo­ljno kri­ti­ko­vao PDP i da se ko­ali­ci­ja mo­ra prei­spi­ta­ti. – Mi smo već kra­jem de­cem­bra pro­šle go­di­ne is­ka­za­li svo­je ne­za­do­volj­stvo odno­si­ma sa SNSD-om i pra­vo da vam ka­žem, ja vi­še ne­mam na­mje­ru da ma­lo, ma­lo pa slu­šam ka­ko SNSD kri­ti­ku­je PDP i da ga ne tre­ti­ra kao ra­vno­pra­vnog par­tne­ra u ovoj ve­ći­ni – ka­že Iva­nić.PDP ni­je ni­kad ni­ko­ga slu­šao i nije pris­ta­jao na ucje­ne, pa to, tvrdi Ivanić, ne­će či­ni­ti ni sa­da. A pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma even­tu­al­no prei­spi­ti­va­nje ko­ali­ci­je u ko­joj učes­tvu­je PDP ne mo­že os­ta­ti i bez uti­ca­ja na drža­vnom ni­vou. – Ako se mi ra­zi­đe­mo, on­da to si­gur­no zna­či da ni PDP-ovih ka­dro­va ne bi bi­lo u Sa­vje­tu mi­nis­ta­ra BiH, a vje­ro­va­tno ni ja ne bi obav­ljao fun­kci­ju pred­sje­da­va­ju­ćeg Do­ma na­ro­da Parlamentarne skupštine BiH – po­jaš­nja­va Iva­nić. Iako je prei­spi­ti­va­nje ko­ali­ci­je u izbor­noj no­ći između nedjelje i ponedjeljka na­ja­vio i predsjednik SNSD Mi­lo­rad Do­dik, izvršni sekretar te stranke Raj­ko Va­sić ju­čer je za "San" izja­vio da pu­ca­nja ko­ali­ci­ja ipak ne­će biti. – Ko­lač vlas­ti je previše sla­dak da bi se ra­di ne­kih si­tni­ca odri­ca­li ka­ši­ke i šer­pe. Bu­de ra­zno­ra­znih trza­vi­ca i su­ko­ba i tu se odbo­ri po­na­ša­ju ra­zli­či­to od op­šti­ne do op­šti­ne, sva­ko ima svo­je in­te­re­se i to se ne mo­že ge­ne­ra­li­zo­va­ti, di­za­ti na entitetski ni­vo. Na entitetskom ni­vou u Vla­di i skup­štin­skoj ve­ći­ni u RS su u pi­ta­nju in­te­re­si Re­pu­bli­ke Srpske, a ov­dje su u pi­ta­nju lo­kal­ni, pa čak i po­je­di­na­čni in­te­re­si lju­di. Pre­ma to­me, ne tre­ba to mi­je­ša­ti, ne­ma tu ne­ke opa­snos­ti. Znam da bi sad na­ra­vno svi vo­lje­li da SNSD os­ta­ne sam, da ga svi os­ta­ve i sru­še, ali to ni­je re­al­no – ka­že Va­sić.  

Pandorina kutija 

Kad su u pi­ta­nju dvi­je stran­ke ko­je di­je­le vlast u Fe­de­ra­ci­ji, SDA i SBiH, lo­kal­ni izbo­ri ne bi tre­ba­li prou­zro­ko­va­ti dodatne trza­vi­ce u nji­ho­vim odno­si­ma, bez obzira na varnice koje su frcale ovog ljeta u Goraždu ili ranije u USK. Pot­pred­sje­nik SDA Adil Osma­no­vić ne mo­že pre­ju­di­ci­ra­ti kru­pne odlu­ke ti­pa ko­ali­ci­je SDA s ne­kim na svim ni­vo­ima, ali vje­ru­je da ta­kva pi­ta­nja ne­će bi­ti po­kre­ta­na. – Ja li­čno sma­tram da je te­ško otvo­ri­ti pi­ta­nje prei­spi­ti­va­nja ko­ali­ci­je na nivou kan­to­na i FBiH. Zna­mo šta zna­či na­pra­vi­ti skup­štin­sku ve­ći­nu, šta zna­či izba­lan­si­ra­ti ka­drov­sku pro­ble­ma­ti­ku, to bi sad otvo­ri­lo Pan­do­ri­nu ku­ti­ju oba­ra­nja vla­da, da­va­nja os­tav­ki, pa bi on­da je­dan du­ži pe­ri­od i kan­to­ni i FBiH bi­li bez vla­da – po­jaš­nja­va Osma­no­vić. Pre­ma ri­je­či­ma generalnog se­kre­ta­ra SBiH Mu­ni­ba Ju­su­fo­vi­ća, ova stran­ka se tre­nu­tno ba­vi dru­gom vrstom pi­ta­nja. – Ot­kud uop­šte sad ta­kvo pi­ta­nje, za­što sad na­go­vje­šta­va­ti ne­što. Ako i kad ta­kvo pi­ta­nje bu­de aktu­el­no, sješ­će­mo i raz­go­va­ra­ti. Tre­ba sa­če­ka­ti ma­lo, a ne odmah li­ko­va­ti. Još ne­ma zva­ni­čnih re­zul­ta­ta lo­kal­nih izbo­ra – ka­že Ju­su­fo­vić.  

Sastanak predsjednika 

Mla­den Iva­nić jučer je agencijama ponovio da će sas­ta­nak predsjednika šest stra­na­ka vladajuće koalicije u BiH kojem će on biti domaćin, održati u prvoj po­lo­vi­ni no­vem­bra u Ba­nja­lu­ci.- Te­ma ovog sas­tan­ka bi­će us­ta­vne pro­mje­ne u BiH, po­pis sta­no­vniš­tva, te ispu­nja­va­nje uslo­va Vijeća za pro­vedbu mi­ra, ko­ji se odno­se na po­zi­ci­ju Dis­tri­kta Brčko, te na drža­vnu i voj­nu imo­vi­nu – is­ta­kao je Iva­nić. (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku