hamburger-icon

Kliker.info

Jasmilin film o vehabijama : “Na putu” je ljubavna priča koja se riječima ne može kazati

Jasmilin film o vehabijama : “Na putu” je ljubavna priča koja se riječima ne može kazati

21 Decembra
05:13 2009

Film "Na putu" naj­vi­še go­vo­ri o stva­ri­ma ko­je se u s­tva­ri i ne mo­gu ri­je­či­ma is­ka­za­ti i za­to njegova rediteljica Jasmila Žbanić po­ku­ša­va na pu­bli­ku pre­ni­je­ti emo­ci­ju, na­šu pod­svjest, stra­ho­ve…- Film sam na­pra­vi­la prven­stve­no za bh. pu­bli­ku jer mi­slim da su dje­la tu da bu­du ogle­da­la druš­tvu i ako u ovom fil­mu pu­bli­ka bu­de vi­dje­la naše ogle­da­lo, on­da se na­dam da će i da­lje bi­ti po­tre­be za di­ja­lo­gom, pro­pi­ti­va­njem za­što je to ta­ko, ali i za pro­pi­ti­va­njem sa­mog se­be. Čes­to pra­vi­mo pro­blem, op­tu­žu­ju­ći dru­gog i dru­ga­či­jeg ma o če­mu se ra­di­lo, pri­tom ne is­tra­žu­ju­ći po svo­joj du­ši – ka­že Žba­ni­će­va za "San".

Njen dru­gi du­go­me­tra­žni igra­ni film "Na pu­tu" uvršten je u ta­kmi­ča­ar­ski pro­gram In­ter­na­ci­onal­nog film fes­ti­va­la Ber­li­na­le uz fil­mo­ve nej­zna­čaj­ni­jih svjet­skih re­di­te­lja po­put os­ka­ro­va­ca Mar­ti­na Skor­ci­za, Ro­ma­na Po­lan­skog…, i bi­će u utrci za "Zla­tnog med­vjeda", ko­jeg je ova bh. rediteljica za svoj prvi film, "Grba­vi­cu", do­bi­la 2006. go­di­ne."Na pu­tu" je lju­ba­vna pri­ča u ko­joj mla­di par Lu­na i Amar, nas­to­ji pre­va­zi­ći pre­pre­ke ko­je pri­je­te nji­ho­voj lju­ba­vi. Amar, ko­jeg glu­mi Le­on Lu­čev, u fil­mu se pri­klju­ču­je ve­ha­bi­ja­ma.

Na­kon to­ga se nje­gov odnos s Lu­nom dras­ti­čno mi­je­nja. Lu­na, ko­ju glu­mi Zrin­ka Cvi­te­šić, s njim po­ku­ša­va do­bi­ti di­je­te, ali na­kon nje­go­ve vjer­ske tran­sfor­ma­ci­je po­či­nje dru­ga­či­je gle­da­ti na maj­čin­stvo i da­je sve od se­be da ot­kri­je da li je lju­bav za­is­ta do­vo­ljna da njih dvo­je os­ta­nu na za­je­dni­čkom pu­tu … Žba­ni­će­va je pri­ču fil­ma sta­vi­la u re­li­gij­ski kon­tek­st jer je, kaže za "San", pri­mi­je­ti­la da vje­ra i u BiH i u svi­je­tu, po­pri­ma sve ve­ći zna­čaj. Ve­ha­bij­sku za­je­dni­cu oda­bra­la je jer pred­stav­lja­ja sve kon­zer­va­ti­vne vjer­ske za­je­dni­ce, a ra­di se i o či­nje­ni­ci ko­ja se mo­že kom­pa­ri­ra­ti sa svim druš­tvi­ma u ko­ji­ma ta­kva za­je­dni­ca pos­to­ji. – Vi­dje­la sam da se lju­di mi­je­nja­ju, po­če­li su se pri­klju­či­va­ti vjer­skim za­je­dni­ca­ma ra­di­kal­nog isla­ma. Upo­zna­va­la sam lju­de iz ve­ha­bij­ske za­je­dni­ce i za film su mi se odmah či­ni­li izu­ze­tno vi­zu­el­no za­ni­mlji­vim. Ina­če, glo­bal­na je to druš­tve­na te­ma ko­ju će lju­di mo­ći ra­zu­mi­je­ti, iako pre­ma njoj ima­ju ve­li­ke pre­dra­su­de – ka­že Žba­ni­će­va. Jasmila Žbanić kaže da je željela na­pra­vi­ti film u kojem će pu­bli­ka mo­ći po­gle­da­ti pri­ču ka­kvu ina­če ne­ma pri­li­ku ču­ti i sa­zna­ti kroz me­di­je.– Mo­ći će gle­da­ti na vehabije, pri­pa­dni­ke kon­zer­va­ti­vne vjer­ske za­je­dni­ce, na ljud­ski na­čin i to ne sa­mo na pro­ble­me ko­je to sa so­bom no­si, već će moći sa­zna­ti šta uop­šte po­ti­če lju­de da idu u tom prav­cu – ka­že Žba­ni­će­va.  (Kliker.info-San)

Oznake
Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku