hamburger-icon

Kliker.info

Jahorina pod lupom : Branković, Dodik i Špirić ruše državu

Jahorina pod lupom : Branković, Dodik i Špirić ruše državu

11 Januara
12:24 2008

Spo­ra­zum o osno­vnim prin­ci­pi­ma za rje­ša­va­nje pi­ta­nja ne­po­kre­tne i po­kre­tne imo­vi­ne ko­ji će slu­ži­ti za po­tre­be od­bra­ne, ko­jeg su pos­ti­gli en­ti­tet­ski pre­mi­je­ri Ne­džad Bran­ko­vić, Mi­lo­rad Do­dik i Ni­ko­la Špi­rić, pred­sje­da­va­ju­ći Vi­je­ća mi­nis­ta­ra BiH na sas­tan­ku na Ja­ho­ri­ni, slo­bo­dno se mo­že oka­ra­kte­ri­sa­ti kao svje­sno ru­še­nje drža­ve. Uos­ta­lo, to je ja­sno i iz sa­drža­ja tog do­ku­men­ta. Oči­to je da su po­tpi­sni­ci za­mi­je­ni­li te­ze pa je do­go­vo­rom, po­red os­ta­log, re­če­no "da će BiH ima­ti pra­vo ko­ri­šte­nja nad ne­po­kre­tnom imo­vi­nom". Me­đu­tim, ne­po­bi­tna či­nje­ni­ca je da je BiH ti­tu­lar i vla­snik te imo­vi­ne ko­ja će se, prema sporazumu premijera, da­va­ti na ko­ri­šte­nje, uprav­lja­nje ili na traj­no ra­spo­la­ga­nje. Ne­spor­no je da je imo­vi­na, pre­ma Spo­ra­zu­mu po pi­ta­nji­ma su­kce­si­je, imo­vi­na države BiH, ko­ja se prvo mo­ra uknji­ži­ti, a on­da je na Par­la­men­tu da ka­že šta dalje s njom.- Da­lje se ta­ko­đer ka­že da će po­tpi­sni­ci for­mi­ra­ti pra­vni tim ko­ji će na osno­vu Spo­ra­zu­ma premijera pri­pre­mi­ti iz­mje­ne i do­pu­ne spo­ra­zu­ma o ko­na­čnoj ra­spo­dje­li pra­va i oba­ve­za na ne­po­kre­tnoj i po­kre­tnoj imo­vi­ni ko­je će se re­ali­zi­ra­ti za po­tre­be NA­TO šta­ba, od­bra­ne… U re­du je to da će de­fi­ni­sa­ti šta im tre­ba, ali na dru­goj stra­ni se ka­že da će u slu­ča­ju pro­da­je po­kre­tne imo­vi­ne, os­tva­re­na nov­ča­na sred­stva bi­ti pre­ra­spo­re­đe­na en­ti­te­ti­ma. Da­kle, pri­zna­ju da je drža­va vla­snik imo­vi­ne kod pro­da­je, a go­re se to ne­gi­ra, što zna­či da je sam spo­ra­zum u kon­tra­di­ktor­nos­ti – ka­že za "San" Dže­mal Fa­ko, biv­ši član Ko­mi­si­je za drža­vu imo­vi­nu i bh, pregovaračkog tima o sukcesiji. Pre­ma nje­go­vom miš­lje­nju, do­ku­ment sa Jahorine je i u su­pro­tnos­ti sa Ane­ksom A Spo­ra­zu­ma o pi­ta­nji­ma su­kce­si­je biv­še SFRJ ko­ji tre­ti­ra po­kre­tnu i ne­po­kre­tnu drža­vnu imo­vi­nu.- Ci­ti­ram odre­dbu iz Spo­ra­zu­ma, ko­ja ka­že "Da bi se pos­ti­glo pra­vi­čno rje­še­nje po­kre­tna i ne­po­kre­tna drža­vna imo­vi­na biv­še SFRJ (drža­vna imo­vi­na) pre­ni­jet će se na drža­ve slje­dni­ce su­kla­dno odre­dba­ma čla­no­va ovog Ane­ksa". Član 2 Ane­ksa A re­gu­li­še pi­ta­nje ne­po­kre­tne drža­vne imo­vi­ne na slje­de­ći na­čin, ci­ti­ram: "Ne­po­kre­tna drža­vna imo­vi­na biv­še SFRJ, pri­past će drža­va­ma slje­dni­ca­ma na či­jim se te­ri­to­ri­ja­ma ta imo­vi­na na­la­zi". Zna­či, izri­či­ta je odre­dba da pri­pa­da drža­va­ma slje­dni­ca­ma. Ne en­ti­te­ti­ma, kan­to­ni­ma i opći­na­ma, već drža­vi – kaže Fa­ko.Na dru­goj stra­ni, premijeri, po­tpi­sni­ci spo­ra­zu­ma se za sa­da, ne oba­zi­ru na pri­je­tnje pred­sje­da­va­ju­ćeg Pred­sje­dniš­tva BiH Že­ljka Ko­mši­ća ko­ji je re­kao da će njihov spo­ra­zum po­sla­ti Us­ta­vnom su­du BiH na ocje­nu, te na­ja­vio i mo­gu­ćnost po­dno­še­nja kri­vi­ni­čnih pri­ja­va pro­tiv po­tpi­sni­ka zbog zlo­upo­tre­be po­lo­ža­ja i fun­kci­je. – Sva­ki po­ku­šaj ova­kvog spo­ra­zu­mijevanja vo­di su­kce­si­ji BiH, što je u me­đu­na­ro­dnom pra­vu ne­po­zna­to. Ne pos­to­ji su­kce­si­ja unu­tar drža­ve, već sa­mo su­kce­si­ja me­đu drža­va­ma. To što kod nas en­ti­te­ti ho­će da bu­du drža­ve, je dru­ga stvar. U spo­ra­zu­mu se vi­di da su oni drža­vi da­li pra­vo vla­sniš­tva kod po­kre­tne imo­vi­ne, a na ne­po­kre­tnoj joj odu­ze­li to pra­vo. No, Spo­ra­zum o su­kce­si­ji je re­kao da je to imo­vi­na BiH, bi­la po­kre­tna ili ne­po­kre­tna, a šta će drža­va s njom ura­di­ti to je nje­na stvar – re­kao je Dže­mal Fa­ko.   (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku