hamburger-icon

Kliker.info

Izbor direktora SIPA-e : Pokušali eliminisati Dragana Lukača s liste kandidata

Izbor direktora SIPA-e : Pokušali eliminisati Dragana Lukača s liste kandidata

15 Novembra
11:55 2007

Dra­gan Me­ktćæ, šef Ko­mi­si­je za izbor di­re­kto­ra SI­PA-e sa­op­štio je u po­ne­dje­ljak da su otvo­re­ne ko­ver­te s pri­ja­va­ma i da su i zva­nično kan­di­da­ti za ovu fun­kci­ju Mir­ko Lu­jić, Se­ad Li­sak, Zlat­ko Mi­le­tić i Že­ljko Ćorić. Na kon­kurs se pri­ja­vio i Dra­gan Lu­kač, aktu­el­ni po­moćnik di­re­kto­ra SI­PA-e, ali je, ka­ko je sa­op­šte­no, Ko­mi­si­ja za­ključila da odba­ci nje­go­vu pri­ja­vu zbog ne­po­tpu­ne do­ku­men­ta­ci­je. Ispos­ta­vi­lo se, meðutim, da je Ko­mi­si­ja te­ško po­gri­je­ši­la, jer je do­ku­men­ta­ci­ja ko­ju je Lu­kač dos­ta­vio po­tpu­na i svi do­ku­men­ti su ap­so­lu­tno va­li­dni.Ka­ko sa­zna­je­mo, Ko­mi­si­ja je zbog to­ga mo­ra­la sa­ma se­bi pri­zna­ti gre­šku i uvrsti­ti Lu­kača na lis­tu kan­di­da­ta. Ka­ko je do­šlo do ove gre­ške i po­ku­ša­ja eli­mi­ni­sa­nja Lu­kača iz kon­ku­ren­ci­je, bar za sa­da, ni­ko neće da ot­kri­je i ja­vno obja­sni.Ne­ki izvo­ri na­šeg lis­ta kažu da je vrlo mo­guće da je bi­lo i in­ter­ven­ci­ja iz ne­kih kru­go­va međuna­ro­dne za­je­dni­ce ka­da se sa­zna­lo za odlu­ku Ko­mi­si­je da izba­ci Lu­kača iz igre. Tre­ba reći da on uživa vi­sok ugled i u svim re­le­van­tnim kru­go­vi­ma se sma­tra je­dnim od naj­bo­ljih i naj­pro­fe­si­onal­ni­jih po­li­ca­ja­ca u Bo­sni i Her­ce­go­vi­ni, pa i re­gi­onu.Da li slučaj­no ili ne, u uto­rak su raz­go­va­ra­li ame­rički am­ba­sa­dor u BiH Čar­ls In­gliš i mi­nis­tar si­gur­nos­ti BiH Ta­rik Sa­do­vić. Na sas­tan­ku iza za­tvo­re­nih vra­ta, bi­lo je go­vo­ra i o izbo­ru di­re­kto­ra SI­PA-e. Am­ba­sa­dor In­gliš je pre­nio po­ru­ku ame­rièke vla­de da pri­li­kom izbo­ra di­re­kto­ra Agen­ci­je za is­tra­ge i za­šti­tu osno­vni i ključni kri­te­ri­ji mo­ra­ju bi­ti pro­fe­si­onal­nost, kom­pe­ten­tnost, me­nadžer­ske spo­so­bnos­ti i mo­ral­ni in­te­gri­tet.  (Kliker.info.San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku