hamburger-icon

Kliker.info

Ćiro Blažević : Ne­mam sna­ge ali ne smi­jem klo­nu­ti, jer sam vo­đa

Ćiro Blažević : Ne­mam sna­ge ali ne smi­jem klo­nu­ti, jer sam vo­đa

06 Oktobra
04:27 2009

Od 1996 go­di­ne pra­tim re­pre­zen­ta­ci­ju i oku­plja­nja fu­dbal­ske re­pre­zen­ta­ci­je. Ni­kad tu­žni­ji prvi dan pri­pre­ma. Ra­ni­jih go­di­na igra­či su prvog da­na pri­ča­li o po­bje­da­ma, po­ra­zi­ma, go­lo­vi­ma u svo­jim li­ga­ma. Do­las­ke je uvi­jek kra­si­la ve­se­la atmo­sfe­ra.Ju­čer sa­mo je­dno pi­ta­nje. Ka­ko ko­ji igrač do­la­zi pi­ta: Ka­ko, či­me, za­što je ubi­jen na­vi­jač? Ni Mi­ro­slav Bla­že­vić ne pam­ti go­ri, te­ži, tu­žni­ji prvi dan pri­pre­ma. Noć bez sna. Se­le­ktor je za­pla­kao ka­da je čuo da je ubi­jen na­vi­jač. U ta­kvom je sta­nju do­če­ki­vao svo­je la­vo­ve. Do­če­ki­vao, tje­šio i hra­brio.- Ja ni­sam onaj ka­kav bih tre­bao bi­ti. Ja sam be­spo­mo­ćan. Ne­mam sna­ge, ne smi­jem klo­nu­ti, jer sam vo­đa. Sve je ovo dru­ga­či­je od onog što sam pla­ni­rao.

Pri­pre­mao sam se za Es­to­ni­ju, ana­li­zi­rao sva­ki de­talj, po­pu­nio sva­ku mi­nu­tu pro­gra­ma, a sa­da uop­šte ne mo­gu mi­sli­ti na Es­ton­ce. Ka­kva Es­to­ni­ja ka­da je smrtno stra­dao mla­dić. Uga­šen je je­dan mla­di ži­vot, fu­dbal­ska po­klo­ni­ka. Ne znam ka­ko ću i sam do­če­ka­ti noć i no­vo ju­tro – pri­čao je Bla­že­vić.I  ju­čer kao i sva­kog oku­plja­nja se­le­ktor je bio na di­spo­zi­ci­ji svim no­vi­na­ri­ma u re­gi­onu. Po­zi­vao je na mir, na spu­šta­nje ten­zi­ja, na za­je­dniš­tvo…Tre­ner svih tre­ne­ra ju­čer je bio skrhan, ali odlu­čan da is­tra­je na svom pu­tu. Da po­bje­da­ma do­ne­se ma­lo sre­će, ra­dos­ti, mi­ra Bo­san­ci­ma i Her­ce­gov­ci­ma. Si­noć je u ne­sva­ki­daš­njoj atmo­sfe­ri održan tre­ning u Hra­sni­ci, ko­ji ni­su odra­di­li svi. Po­vri­je­đe­ni igra­či bi­li su pod­vrgnu­ti spe­ci­jal­nom tre­tma­nu, a Mi­ra­lem Pja­nić će se tre­nin­zi­ma pri­klju­či­ti tek da­nas.  Mi­ra­lem Pja­nić je uz do­pu­šte­nje se­le­kto­ra, os­tao na pre­gle­di­ma u Li­onu. Mu­či ga ne­ki ži­vac pa su mu klup­ski li­je­čni­ci, pre­dos­tro­žnos­ti ra­di, pre­po­ru­či­li pre­gled. On će već da­nas bi­ti na tre­nin­gu sa svo­jim sai­gra­či­ma. Pja­nić, zbog dva žu­ta kar­to­na ne­ma pra­vo nas­tu­pa u Ta­li­nu, ali će kan­di­di­ra­ti za meč sa Špa­ni­jom. Zbog Pja­ni­ća u Sa­ra­je­vo do­la­zi je­dna no­vi­nar­ska eki­pa iz Fran­cus­ke, ko­ja pra­vi spe­ci­jal­nu re­por­ta­žu o bh. asu.  

Sa­li­ho­vić otpao   Ju­čer je bio uis­ti­nu te­žak dan za se­le­kto­ra Bla­že­vi­ća. Tu­žan je bio i ra­di spor­tskih vi­jes­ti. – Na na­šu ža­lost, Se­jad Sa­li­ho­vić ne­će igra­ti pro­tiv Es­to­ni­je. On mo­ra na ope­ra­ci­ju pre­po­na. Po­vri­je­dio se baš ka­da je u for­mi i ka­da sam ga pla­ni­rao pos­ta­vi­ti na nje­go­vu pra­vu po­zi­ci­ju, bli­že go­lu gdje do­la­zi do izra­ža­ja nje­gov pas, ra­zor­ni uda­rac. Mo­ram opet Ibri­či­ća ui­gra­va­ti na bo­ku – po­ža­lio se Bla­že­vić.  

Po­ziv Me­du­nja­ni­nu    U mo­ru tu­žnih vjes­ti je­dna je do­bra. Se­le­ktor Bla­že­vić je na­re­dio odje­lu za me­đu­na­ro­dne odno­se da hi­tno po­ša­lje po­ziv Ha­ri­su Me­du­nja­ni­nu. Na­ža­lost, ma­le su, sko­ro ni­ka­kve šan­se da prvo­ti­mac špan­skog Va­lja­do­li­da de­bi­ti­ra pro­tiv Es­to­ni­je ili Špa­ni­je, jer je ne­op­ho­dno iz­vrši­ti po­tre­bnu pro­ce­du­ru. Me­du­nja­nin, is­ti­na, ima bh. pa­soš, ali i spor­tsko držav­ljan­stvo Ho­lan­di­je, za či­ju je re­pre­zen­ta­ci­ju sa­ku­pio dva­de­se­tak nas­tu­pa u mla­đim se­le­kci­ja­ma. Sa U -19 i mla­dom re­pre­zen­ta­ci­jom bio je prvak Evro­pe. No, va­žno je da se na­po­kon ne­ko sje­tio Me­du­nja­ni­na, ko­ji je ne­da­vno u raz­go­vo­ru za «San» izja­vio ka­ko go­di­na­ma če­ka po­ziv iz NSBiH.  

Ha­sa­gić spre­man    Ke­nan Ha­sa­gić je spre­man, za­li­je­čen i po­tpu­no opo­rav­ljen. Ju­čer je odra­dio tre­ning i na­ja­vio po­vra­tak na gol. Ha­sa­gić je naj­bo­lji po­sli­je­ra­tni gol­man u BiH. Po­vre­de su ga ome­le da se is­ka­že u pu­nom svje­tlu. Nje­gov po­vra­tak dat će no­vo sa­mo­po­uz­da­nje na­šem ti­mu. Mo­ra se pri­zna­ti da je u nje­go­vom od­sus­tvu sjaj­no bra­nio Ne­ma­nja Su­pić, ko­ji će zbog kar­to­na pa­uzi­ra­ti pro­tiv Es­to­ni­je. Na klu­pi će u Ta­li­nu sje­di­ti Asmir Be­go­vić.  (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku