hamburger-icon

Kliker.info

Hobotnica : Ha­pše­njem Ele­za pao i Cvi­jan, šef Odje­la za dro­ge SI­PA-e

Hobotnica : Ha­pše­njem Ele­za pao i Cvi­jan, šef Odje­la za dro­ge SI­PA-e

02 Septembra
03:18 2009

Dar­ko Elez, vo­đa kri­mi­nal­ne sku­pi­ne iz Is­to­čnog Sa­ra­je­va, ju­čer je na­kon ne­ko­li­ko go­di­na skri­va­nja u Srbi­ji, uha­pšen u Beo­gra­du u akci­ji srbi­jan­ske po­li­ci­je s ci­ljem ra­zot­kri­va­nja i ra­zbi­ja­nja zlo­či­na­čke or­ga­ni­za­ci­je. Ovo je pot­vrdio Ivi­ca Da­čić, mi­nis­tar unu­traš­njih po­slo­va Srbi­je.U is­to vri­je­me ka­da su u Beo­gra­du pa­li Elez i nje­go­vi sa­ra­dni­ci na po­dru­čju Kan­to­na Sa­ra­je­vo uha­pše­ni su Admir Ho­džić At­ko, Mu­ha­med Ra­mić, vla­snik auto­pra­oni­ce "Pan­da", ko­ja se na­la­zi u Aero­drom­skom na­se­lju, te Da­vor Da­bić i Bo­jan Cvi­jan, ko­ji je ina­če šef Odje­la za dro­ge u Agen­ci­ji za is­tra­ge i za­šti­tu SI­PA-e. Ne­zva­ni­čno sa­zna­je­mo, da je­dan od uha­pše­nih na­vo­dno imao i svo­ju pri­va­tnu pa­ra­voj­nu je­di­ni­cu u Sa­ra­je­vu. Is­to­vre­me­no, u Tre­bi­nju je uha­pšen i Bo­jan Ve­se­li­no­vić, ina­če su­spen­do­va­ni pri­pa­dnik Gra­ni­čne po­li­ci­je BiH.

Ubis­tva, ucje­ne…..                                   Što se ti­če Ele­zo­vih sa­ra­dni­ka, u Beo­gra­du su uha­pše­ni još i nje­go­va su­pru­ga Rat­ka Mo­če­vić i otac Mi­la­din Elez, ko­ji ima­ju pre­bi­va­li­šte u Beo­gra­du, za­tim Vla­di­mir Pan­du­re­vić iz Sa­ra­je­va i Va­so Lju­bi­bra­tić iz Tre­bi­nja, obo­ji­ca sa pre­bi­va­li­štem u Beo­gra­du, za­tim Bran­ko Đu­rić iz Zvor­ni­ka, Že­ljko Avram iz Fo­če, te Slo­bo­dan Pje­vac iz Kar­lo­va­ca sa pre­bi­va­li­štem u Beo­gra­du. Za Ele­za se tvrdi da je or­ga­ni­za­tor zlo­či­na­čke or­ga­ni­za­ci­je ko­ja je ima­la ima­la me­đu­na­ro­dni ka­ra­kter i ko­ja je od 2006. go­di­ne pri­pre­ma­la i vrši­la naj­ve­ća kri­mi­nal­na dje­la na za­pa­dnom Bal­ka­nu kao što su ubis­ta­va, iznu­de, ucje­ne, ra­zboj­ni­šta­va, kri­ju­mča­re­nja, trgo­vi­na nar­ko­ti­ci­ma, oru­žjem, ek­splo­zi­vnim na­pra­va­ma i mo­tor­nim vo­zi­li­ma i pra­nje nov­ca.

Akci­ja u Srbi­ji kon­ti­nu­ira­no se odvi­ja­la sa akci­jom na po­dru­čju Re­pu­bli­ke Srpske, odno­sno Is­to­čnog Sa­ra­je­va i to po na­lo­gu Drža­vnog Su­da i Tu­ži­laš­tva i Mi­nis­tar­stva unu­traš­njih po­slo­va Re­pu­bli­ke Srpske, a u ci­lju ha­pše­nja os­ta­lih čla­no­va ove or­ga­ni­zi­ra­ne kri­mi­nal­ne sku­pi­ne. Pre­ma ri­je­či­ma Bo­ri­sa Gru­be­ši­ća, por­tpa­ro­la Tu­ži­laš­tva BiH akci­ja je pro­ve­de­na na po­dru­čju ne­ko­li­ko gra­do­va u BiH. Ta­ko je na po­dru­čju Bi­je­lji­ne uha­pšen Mar­ko Kra­ji­šnik ko­ji se na­vo­dno do­vo­di u ve­zu sa trgo­vi­nom oru­žjem. On je uha­pšen u bi­je­ljin­skoj uli­ci Ive An­dri­ća na bro­ju 60, u na­se­lju In­ter­gaj, ko­je je bi­lo blo­ki­ra­no od 4 sa­ta uju­tro.Na­kon ha­pše­nja Kra­ji­šni­ka, pri­pa­dni­ci po­li­ci­je su pre­tre­sli nje­gov stan i auto­mo­bil "golf 5". Ta­ko­đer, pri­pa­dni­ci sa­ra­jev­ske po­li­ci­je su na Do­bri­nji u Sa­ra­je­vu iz­vrši­li ne­ko­li­ko pre­tre­sa, ali do okon­ča­nja ocog iz­da­nja "Sa­na" oni ni­su ni­ko­ga uhap­si­li.

Kra­đa nov­ca                                               Akci­ja je, ka­ko sa­zna­je­mo, izve­de­na u stro­goj taj­nos­ti. Za nju su na­vo­dno zna­li sa­mo gla­vni drža­vni tu­ži­telj Mi­lo­rad Ba­ra­šin i Bo­žo Mi­haj­lo­vić, ko­ji je i ru­ko­vo­dio akci­jom.Ina­če, is­pred sje­di­šta Cen­tra ja­vne bez­bje­dnos­ti na Pa­la­ma ju­čer je bi­lo na de­se­ti­ne pri­pa­dni­ka Spe­ci­jal­ne po­li­ci­je s fan­tom­ka­ma na gla­va­ma, a ko­ji su bi­li na­oru­ža­ni du­gim ci­je­vi­ma. Ina­če, po­li­ci­ja sma­tra da će ha­pše­nji­ma Ele­za i os­ta­lih vje­ro­va­tno ri­je­ši­ti i ne­ka dru­ga te­ška kri­vi­čna dje­la, me­đu ko­ji­ma su i ubis­tva. Iako je ju­čer zva­ni­čno sao­pće­no da je Ele­zo­vo ha­pše­nje obav­lje­no u Beo­gra­du, ju­čer su se po­ja­vi­le špe­ku­la­ci­je da je Ečez za­pra­vo uhva­ćen u Lu­ka­vi­ci.

Nje­gov advo­kat Du­ško To­mić je pot­vrdio da je Elez uha­pšen, ali da pos­to­ji di­le­ma o na­či­nu i mjes­tu nje­go­vog ha­pše­nja. To­mić tvrdi da je Elez uha­pšen u Is­to­čnom Sa­ra­je­vu, jer su mu ta­ko ja­vi­li Ele­zo­vi pri­ja­te­lji iz Beo­gra­da, te da pos­to­ji mo­gu­ćnost da je Elez uha­pšen u Beo­gra­du na­kon če­ga ga je srbi­jan­ska po­li­ci­ja ispo­ru­či­la po­li­ci­ji RS-a.Dar­ko Elez je osu­mnji­čen da je 2006. go­di­ne sa sa­ra­dni­ci­ma, iz kom­bi­ja "Pri­vre­dne ban­ke Sa­ra­je­vo" ukrao 2.000.000 eura, a te­re­ti se i da je na­ru­či­lac ubis­ta­va vi­še blis­kih sa­ra­dni­ka Đor­đa Ždra­la, s ko­jim je ne­ko­li­ko go­di­na u su­ko­bu.Za Ele­zom je, na­kon ne­us­pje­šnog aten­ta­ta na Ždra­la 2006. go­di­ne ra­spi­sa­na me­đu­na­ro­dna po­tjer­ni­ca, ali je on u me­đu­vre­me­nu, po­bje­gao u Srbi­ju i do­bio držav­ljan­stvo Srbi­je, či­me je one­mo­gu­će­no nje­go­vo izru­če­nje pra­vo­su­dnim or­ga­ni­ma BiH.

Žes­to­ki mom­ci                                              Od de­cem­bra 2008. go­di­ne do ma­ja 2009. go­di­ne čla­no­vi gru­pe na če­lu sa Ele­zom su od Sa­ve To­ma­še­vi­ća, vla­sni­ka lan­ca tržnih cen­ta­ra u Sa­ra­je­vu tra­ži­li 1.000.000 eura, a po­sli­je ne­ko­li­ko pri­je­tnji Mu­ha­med Ra­mić je ba­cio bom­bu na po­slo­vni obje­kat u vla­sniš­tvu To­ma­še­vi­ća. Čla­no­vi ove gru­pe su no­vac ste­čen kri­mi­na­lom ula­ga­li u ku­po­vi­nu auto­mo­bi­la i ne­kre­tni­na u Beo­gra­du i No­vom Sa­du na svo­ja ime­na ili ime­na se­bi blis­kih oso­ba, kao i u le­gal­ne fi­nan­sij­ske to­ko­ve re­gis­tro­va­njem pre­du­ze­ća na dru­ge oso­be. Sva imo­vi­na ste­če­na kri­mi­nal­nim akti­vnos­ti­ma ove gru­pe će bi­ti pre­dmet fi­nan­sij­ske is­tra­ge, a u ci­lju ut­vrđi­va­nja i traj­nog odu­zi­ma­nja imo­vi­ne ste­če­ne kri­mi­na­lom.Elez se u po­slje­dnjih ne­ko­li­ko go­di­na naj­vi­še po­mi­njao kao vo­đa kla­na ko­ji se go­di­na­ma su­pros­tav­ljao kri­mi­nal­noj gru­pi Đor­đa Ždra­la, pro­tiv ko­ga je Sud BiH pot­vrdio op­tu­žni­cu za ubis­tvo ne­ka­daš­njeg vi­so­kog fun­kci­one­ra MUP RS Lju­bi­še Sa­vi­ća Ma­uze­ra. I Ždra­le i Elez i da­nas va­že za "žes­to­ke mom­ke". Svo­je­vre­me­no se spo­mi­nja­lo ka­ko ih je za­pra­vo stvo­rio ra­tni vrh u po­li­ci­ji RS-a i F BiH. Oni su, na­ime, bi­li u do­brim odno­si­ma sve do lje­ta 2005. go­di­ne, ka­da su se po­sva­đa­li oko po­dje­le pli­je­na pri­li­kom plja­čke vo­zi­la Pa­vlo­vić ban­ke u Han Pi­jes­ku. Špe­ku­li­sa­lo se čak da su se po­sva­đa­li zbog ma­ne­ken­ke i ne­ka­daš­nje mi­si­ce Slo­bo­dan­ke To­šić, ko­ja je iza­bra­la Ele­za.

Da­nas pres kon­fe­ren­ci­ja u Beo­gra­du                 Ina­če, po­vo­dom ju­če­raš­nje akci­je da­nas će u Beo­gra­du bi­ti održa­na pres kon­fe­ren­ci­ja na ko­joj će o de­ta­lji­ma akci­je go­vo­ri­ti Ivi­ca Da­čić, mi­nis­tar unu­traš­njih po­slo­va Srbi­je, Mi­lo­rad Ve­ljo­vić, di­re­ktor po­li­ci­je te pred­sta­vni­ci po­li­ci­ja Re­pu­bli­ke Srpske i Fe­de­ra­ci­je BiH.

Spri­je­čen krva­vi obra­čun                                    Srbi­jan­ska po­li­ci­ja je pri­je ne­ko­li­ko go­di­na spri­je­či­la krva­vi obra­čun izme­đu kri­mi­nal­nih gru­pa iz RS-a pre­dvo­đe­nih Dar­kom Ele­zom i Đor­đom Ždra­lom iz Is­to­čnog Sa­ra­je­va. Na­ime, Ždra­le ko­jeg je Elez, ka­ko je i sam ka­zao, po­ku­šao li­kvi­di­ra­ti ne­ko­li­ko pu­ta, odlu­čio je da mu se su­prot­sta­vi. S ob­zi­rom da je sa­znao da se kri­je u Beo­gra­du, Ždra­le je oti­šao sa Vla­di­mi­rom Ma­ča­rom (ko­ji je u me­đu­vre­me­nu ubi­jen) i Ju­go­sla­vom Era­ko­vi­ćem u Beo­grad i sas­tao se sa Bo­ja­nom Šlji­vi­ćem u na­mje­ri da ubi­je Ele­za. Me­đu­tim, ta­da je na­šao nje­go­vog bra­ta Da­vo­ra Ele­za i Vla­di­mi­ra Pan­du­re­vi­ća. Po­li­ci­ja je do­bi­la do­ja­vu o mo­gu­ćem su­ko­bu, pa je na vri­je­me re­ago­va­la i po­hap­si­la ih sve. Ina­če, na Ždra­lu je ra­ni­je pu­ca­no ne­ko­li­ko pu­ta, a on je uvi­jek ja­vno go­vo­rio da iza po­ku­ša­ja li­kvi­da­ci­ja sto­ji Dar­ko Elez.

Split­ska po­šta                                                              Dar­ko Elez je kra­jem 2008. go­di­ne po­slao svo­je lju­de u Split, gdje je sa­znao da se kri­je Đor­đe Ždra­le. Ta­ko su s ci­ljem da li­kvi­di­ra­ju Ždra­lu u Split sti­gli po­gi­nu­li Stra­hi­nja Ra­še­ta, te Mi­ro­slav Hršum s Pa­la i Bo­ris Ma­ru­šić. Me­đu­tim, na­pra­sno su se pre­do­mi­sli­li i prvo su iz Split­ske po­šte ukra­li dva mi­li­ona eura. Hrvat­ska po­li­ci­ja im je ubrzo sta­la u kraj, ta­ko da je po­ku­šaj li­kvi­da­ci­je Ždra­le pro­pao.

Ne­ra­svi­je­tlje­na ubis­tva u Is­to­čnom Sa­ra­je­vu       Sva­đa ne­ka­daš­njih ku­mo­va Dar­ka Ele­za i Đor­đa Ždra­le re­zul­ti­ra­la je mno­gim ubis­tvi­ma na po­dru­čju Is­to­čnog Sa­ra­je­va, a za ko­ja mno­gi vje­ru­ju da će na­po­kon bi­ti ra­svi­je­tlje­na. Ta­ko je do sa­da os­ta­lo ne­ra­svi­je­tlje­no ubis­tvo Bo­ri­sa Go­ve­da­ri­ce, ko­ji je ubi­jen 25. augus­ta 2007. go­di­ne na se­ma­fo­ru u bli­zi­ni tržnog cen­tra "Tom". Dva mje­se­ca ra­ni­je ubi­je­ni su Mla­den Će­ha i Mir­ja­na Ko­va­če­vić, a nji­ho­ve ubi­ce su i da­lje ne­po­zna­te. Po­čet­kom ju­la 2004. go­di­ne na ras­krsni­ci uli­ca u Pa­la­ma ubi­je­ni su su­pru­žni­ci Že­ljko i Mi­ki­ca To­do­ro­vić, ko­ji su se na­la­zi­li u auto­mo­bi­lu sa tro­je ma­lo­lje­tne dje­ce, ko­ji ni­su ozbi­ljni­je po­vri­je­đe­ni. Izvo­ri blis­ki is­tra­zi tvrdi­li su ta­da da je me­ta bio Že­ljkov brat Mi­lo­rad To­do­ro­vić. Ubrzo po­sli­je ubis­tva, uha­pše­na su tro­ji­ca osu­mnji­če­nih – Đor­đe Ždra­le, Bo­ris Go­ve­da­ri­ca i Mi­ro­slav Ško­bo. Pro­tiv njih je po­di­gnu­ta op­tu­žni­ca, ali su na su­đe­nju oslo­bo­đe­ni. Vlat­ko Ma­čar ubi­jen je 30. ja­nu­ara pro­šle go­di­ne u ek­splo­zi­ji is­pred ka­fi­ća "Omer­ta" na Pa­la­ma. Ta­da su ži­vot iz­gu­bi­li i Mi­lan Vla­škić i Ra­de Ma­ga­zi­no­vić.  (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku