hamburger-icon

Kliker.info

Hamdo Katica : Prodaja telekoma je okupacija BiH!

Hamdo Katica : Prodaja telekoma je okupacija BiH!

16 Januara
13:56 2008

"Stra­te­ški par­tne­ri te­le­ko­ma su ko­ri­sni­ci nje­go­vih uslu­ga, a ne dru­gi te­le­kom ope­ra­te­ri ko­ji će bi­ti ek­splo­ata­to­ri ove ze­mlje i ko­ji će u su­šti­ni oku­pi­ra­ti ovu drža­vu". Ovo je sa­mo dio ono­ga što je Ham­do Ka­ti­ca, ne­ka­daš­nji di­re­ktor BH Te­le­ko­ma, re­kao ju­čer na okru­glom sto­lu po­sve­će­nom pri­va­ti­za­ci­ji te­le­kom se­kto­ra u FBiH, ko­ji su or­ga­ni­zi­ra­li sin­di­ka­ti ovih fir­mi. Svje­sno ili ne, Ka­ti­ca je na ovaj na­čin ko­na­čno ja­vno pro­go­vo­rio o ra­zlo­zi­ma svo­je smje­ne. Oči­to je da je sa po­zi­ci­je prvog čo­vje­ka naj­ve­ćeg te­le­ko­ma u BiH uda­ljen za­to što se ni­je sla­gao sa na­mje­rom Vla­de FBiH, ko­ja že­li pri­va­ti­zi­ra­ti ovo  pre­du­ze­će. – Ima­mo pri­mjer Te­le­ko­ma Srpske ko­jeg je ku­pio Te­le­kom Srbi­je i ta­ko iz­vršio oku­pa­ci­ju ove ze­mlje. To tre­ba ja­sno re­ći. Ni­ko ne go­vo­ri o to­me ko­li­ko će pro­da­ja te­le­ko­ma ugro­zi­ti na­ci­onal­nu sta­bil­nost i si­gur­nost ze­mlje, jer je ov­dje ri­ječ o ra­spo­la­ga­nju in­for­ma­ci­ja­ma – po­ru­čio je Ka­ti­ca. Rje­še­nje je, sma­tra on, u dje­lo­mi­čnoj pri­va­ti­za­ci­ji ko­ja će omo­gu­ći­ti do­vo­ljne pri­ho­de za pla­ni­ra­ne in­ves­ti­ci­je, a is­to­vre­me­no os­ta­vi­ti te­le­kom u ru­ka­ma bh. gra­đa­na, ko­jim i pri­pa­da. – Vla­da ka­že da joj tre­ba no­vac. Ako je ta­ko, on­da ne pro­da­ji­te te­le­ko­me, već idi­te u ban­ku. Za­ni­mlji­vo je da u udžbe­ni­ci­ma eko­no­mi­je pi­še da se kom­pa­ni­ja pri­va­ti­zi­ra ako je ne­efi­ka­sna, a BH Te­le­kom to si­gur­no ni­je – re­kao je Ka­ti­ca, što su pri­su­tni poz­dra­vi­li ve­li­kim apla­uzom.Sli­čna izla­ga­nja ima­li su i pred­sta­vni­ci sin­di­ka­ta oba fe­de­ral­na te­le­ko­ma, ko­ji su is­ta­kli da se ne pro­ti­ve pri­va­ti­za­ci­ji već na­či­nu na ko­ji je taj pro­ces za­mi­sli­la spro­ves­ti Vla­da FBiH. Iz sin­di­ka­ta su ta­ko za­tra­ži­li da se pri­va­ti­za­ci­ja ra­di tran­spa­ren­tno i da se pri­pre­mi po­se­ban za­kon po ko­jem bi se ona odvi­ja­la. Od pred­sta­vni­ka po­li­ti­čkih stra­na­ka na ju­če­raš­njem sku­pu go­vo­ri­li su je­di­no po­sla­ni­ci SDP-a. Ali­ja Be­hmen, po­sla­nik ove stran­ke u Par­la­men­tu FBiH, po­ru­čio je da nje­go­va par­ti­ja za­go­va­ra mo­del da drža­va za­drži oko 60 pos­to vla­sniš­tva, a da se even­tu­al­nom par­tne­ru po­nu­di os­ta­tak. Tek na­kon odre­đe­nog vre­me­na, ka­že Be­hmen, vi­dje­lo bi se ka­ko se taj par­tner po­na­ša i on­da bi se išlo u do­da­tnu pro­da­ju. Vla­du FBiH on je op­tu­žio da ne­ma ni­ka­kvog ci­lja ko­ji že­li pos­ti­ći pri­va­ti­za­ci­jom, osim osi­gu­ra­va­nja pri­ho­da ko­je bi po­tro­ši­la i on­da os­ta­la bez iče­ga.Hi­da­jet Šer­bo, po­mo­ćnik mi­nis­tra ko­mu­ni­ka­ci­ja i pro­me­ta FBiH i pred­sta­vnik Vla­de na ovom sku­pu, po­ru­čio je da je Vla­da odlu­či­la da ra­zlo­zi za pri­va­ti­za­ci­ju pre­te­žu u odno­su na one ko­ji go­vo­re pro­tiv to­ga. Re­kao je da se Vla­da odlu­či­la na zna­čaj­ne ja­vne in­ves­ti­ci­je ko­je že­li fi­nan­si­ra­ti ovim nov­cem, a is­ta­kao je da su ra­dni­ci za­šti­če­ni ko­le­kti­vnim ugo­vo­rom jer pet go­di­na od po­tpi­si­va­nja ugo­vo­ra o pri­va­ti­za­ci­ji, ni­ti je­dan ne­će bi­ti otpu­šten. Na ovo su pred­sta­vni­ci ra­dni­ka bur­no re­agi­ra­li jer sma­tra­ju da ni je­dan no­vi vla­snik ne­će pris­ta­ti da po­štu­je ovu odre­dbu ko­le­kti­vnog ugo­vo­ra. Na okru­glom sto­lu ju­čer su go­vo­ri­li i pre­ofe­so­ri Eko­nom­skog fa­kul­te­ta u Sa­ra­je­vu Ni­ko­la Gra­bo­vac i An­te Do­ma­zet. Gra­bo­vac sma­tra da te­le­kom tre­ba pri­va­ti­zi­ra­ti je­di­no ako će se od do­bi­ve­nog nov­ca fi­nan­si­ra­ti za­poš­lja­va­nje. Ka­ko ka­že, za­ko­nom bi za­bra­nio da se ova sred­stva ko­ris­te u bi­lo ko­ju dru­gu svrhu. Ako se no­vac že­li ko­ris­ti­ti za ne­ke dru­ge na­mje­ne, on te­le­kom ne bi pro­dao ni­ka­da. Ta­ko­đer kao mo­del pri­va­ti­za­ci­je pre­dlo­žio je ja­vnu li­ci­ta­ci­ju i to pu­tem TV-a, sa pret­ho­do­no mi­ni­mal­no ut­vrđe­nom ci­je­nom. Do­ma­zet pak sma­tra da te­le­kom tre­ba pri­va­ti­zi­ra­ti eta­pno, ali da ten­der na ko­jem bi se tra­žio stra­te­ški par­tner tre­ba pri­pre­mi­ti to­li­ko ozbi­ljno da se kroz nje­go­ve odre­dbe osi­gu­ra sve ono što se stra­te­ški že­li ura­di­ti u se­kto­ru te­le­ko­mu­ni­ka­ci­ja i dru­gim oblas­ti­ma ko­je se že­le ra­zvi­ja­ti. On je is­ta­kao da je od 2000. go­di­ne do da­nas ka­pi­tal u stra­te­škim pre­du­ze­ći­ma FBiH uma­njen za 2,5 mi­li­jar­di KM i da se ne smi­je do­zvo­li­ti da te­le­ko­mi do­ži­ve sli­čnu su­dbi­nu. (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku