hamburger-icon

Kliker.info

Gregorijan načeo špijunsku organizaciju Milorada Dodika

Gregorijan načeo špijunsku organizaciju Milorada Dodika

10 Juna
05:46 2009

Pred­sje­dnik ne­vla­di­ne or­ga­ni­za­ci­je "Na­ro­dni front" Dra­go­mir Ba­bić re­kao je jučer za "San" da je na­log su­per­vi­zo­ra za Brčko Dis­trikt Ra­fija Gre­go­ri­ja­na, ko­jim je u Brčkom za­bra­njen rad odre­đe­nim pri­va­tnim agen­ci­ja­ma za obez­bje­đe­nje, oče­ki­van po­tez.

Oslabljen Dodik

Ipak, Ba­bić je mi­slio da će te mje­re bi­ti ri­go­ro­zni­je i da će se tim agencijama po­tpu­no za­bra­niti rad u BiH, da će se one ra­sfor­mi­ra­ti, da će se iz­vršiti re­vi­zi­ja njihovog ra­da, na­oru­ža­nja i ljud­stva.Upra­vo je Ba­bić sa no­vi­na­rom po­li­ti­čkog ma­ga­zi­na "60 mi­nu­ta" Slo­bo­da­nom Vas­ko­vi­ćem prvi skrenuo pažnju na dje­lo­va­nje tih agen­ci­ja, ko­je su, tvrdi, bi­le pri­je sve­ga u slu­žbi predsjednika Vlade RS Mi­lo­ra­da Do­di­ka. Gre­go­ri­ja­nov po­tez je, za­pra­vo, pot­vrda ono­ga o če­mu su njih dvo­ji­ca govorili još pri­je ne­ko­li­ko mje­se­ci.- Do­dik je osla­bljen onog tre­nut­ka ka­da smo Vas­ko­vić i ja izni­je­li te či­nje­ni­ce i ka­da su u tim agen­ci­ja­ma shva­ti­li da su pro­va­lje­ni. Po­zna­to je da su te agen­ci­je u svo­je re­do­ve uvu­kle kri­mi­nal­ce iz Srbi­je i BiH, te voj­ne oba­vje­štaj­ce.

Mi ra­spo­la­že­mo po­da­ci­ma o tim lju­di­ma, jer oni 24 sa­ta pra­te nas, a i mi na ne­ki na­čin pra­ti­mo njih. To su lju­di nis­kog mo­ra­la. Je­dne pri­li­ke je vozilo agen­ci­je "Alpha Se­cu­rity" sta­ja­lo is­pred mog sta­na i ti­me su mi da­li do zna­nja da me pra­te – pri­ča nam Ba­bić.Pri­je ne­go što je do­ne­se­na odlu­ka o za­bra­ni ra­da nekoliko agen­ci­ja u Distriktu, Gre­go­ri­jan je do­bio in­for­ma­ci­je od me­đu­na­ro­dnih oba­vje­štaj­nih izvo­ra da "Al­pha Se­cu­rity" d.o.o. Ba­nja Lu­ka, pro­vo­di ne­pri­ja­telj­sku li­čnu i te­hni­čku pri­smo­tru i is­tra­ge pro­tiv oso­blja OHR-a i kan­ce­la­ri­je za pro­ve­dbu ko­na­čne odlu­ke za Brčko kao i prvog za­mje­ni­ka vi­so­kog pred­sta­vni­ka i su­per­vi­zo­ra za Brčko Dis­trikt i da ta­kva pri­smo­tra i is­tra­ge spa­da­ju u ka­te­go­ri­ju ne­za­ko­ni­tih oba­vje­štaj­nih i kon­tra­oba­vje­štaj­nih akti­vnos­ti.Gregorijanovi izvori i OHR su za­bri­nu­ti zbog to­ga što su mno­ge oso­be ko­je su za­po­sle­ne u "Al­pha Se­cu­rityju" i ko­je vo­de tu agen­ci­ju, ne­ka­da bi­le pri­pa­dni­ci 410. voj­no­oba­vje­štaj­nog cen­tra biv­še Voj­ske RS, je­di­ni­ce ko­ja je 2003. go­di­ne bi­la pre­dmet akci­je NA­TO-a.

Na raspolaganju kriminalcima

Nju je ta­daš­nji pred­sje­dnik RS ra­sfor­mi­rao zbog in­for­ma­ci­ja do ko­jih se do­šlo u ve­zi sa ne­za­ko­ni­tim ra­dom te je­di­ni­ce, što je uklju­či­va­lo za­šti­tu li­ca ko­ja je Haški tir­bu­nal op­tu­žio za ra­tne zlo­či­ne kao i zbog špi­ju­na­že pro­tiv me­đu­na­ro­dne za­je­dni­ce i do­ma­ćih po­li­ti­ča­ra i zbog to­ga što se u su­šti­ni "Al­pha Se­cu­rity" mo­že u ve­li­koj mje­ri sma­tra­ti obnov­lje­nim 410. voj­no­oba­vje­štaj­nim cen­trom.Za­bra­njen je rad i agen­ci­ji "Cen­tu­ri­on" d.o.o. iz Bi­je­lji­ne. To je fir­ma ko­ja je upi­sa­na u Osno­vnom su­du Brčko Dis­tri­kta i ko­ja je po­ve­za­na sa "Al­pha Se­cu­rityjem" što pred­stav­lja ra­zlog za bo­ja­zan oko dje­lo­va­nja "Cen­tu­ri­on Se­cu­rityja" u Brčko Dis­tri­ktu.Sa "Al­pha Se­cu­rityjem" su bi­le po­ve­za­ne i agen­ci­je "Se­cu­rity Wolf" sa Pa­la i "Me­ga Se­cu­rity" iz Do­bo­ja i te ve­ze pred­stav­lja­ju ra­zlog za pos­to­ja­nje bo­ja­zni u po­gle­du dje­lo­va­nja bi­lo ko­jeg od ta dva pre­du­ze­ća u Brčkom, kao opu­no­mo­će­ni­ka ili pro­du­že­ne ru­ke "Al­pha Se­cu­rityja".

I tim agen­ci­ja­ma za­bra­njen je rad u Brčkom u na­re­dnih pet go­di­na.Dragomir Babić sma­tra da za­bra­na ra­da tih agen­ci­ja u na­re­dnih pet go­di­na u Distriktu ne zna­či da one vi­še ne pos­to­je.- Kraj bi bio da je za­bra­njen nji­hov rad u BiH, a da su ne­ki od tih lju­di pri­ve­de­ni. Pos­to­ji, na­ime, za­kon­ski osnov da se pri­ve­du ti lju­di jer se ra­di o neo­vla­šte­nom pri­slu­ški­va­nju, po­sje­do­va­nju na­oru­ža­nja… Oni su sa­da po­lju­lja­ni, ali to ne zna­či da će pres­ta­ti ra­di­ti. Sa­da će na dru­gi na­čin po­ku­ša­ti da os­ta­nu bli­zu Do­di­ka i da dje­lu­ju ile­gal­no. Vje­ro­va­tno će do­bi­ti po­slo­ve u ne­kim obje­kti­ma kao obez­bje­đe­nje i uvi­jek će bi­ti na ra­spo­la­ga­nju kri­mi­nal­ci­ma ko­ji vo­de Do­di­ko­vo obez­bje­đe­nje – procjenjuje Ba­bić.

Posao za Jovičića

Milorad Dodik jučer je indirektno komentarisao odluku Rafija Gregorijana da zabrani rad privatnih agencija u Distriktu Brčko. On je re­kao da je ne­pri­hva­tlji­vo da "ne­ko ko je frus­tri­ran 410. oba­vje­štaj­nim cen­trom biv­še Voj­ske RS", mi­sle­ći pri­tom na Gre­go­ri­jana, "smje­nju­je lju­de sa­mo za­to što mu je ne­ko iz Ba­nje Lu­ke, iz nje­go­ve fa­mo­zne gru­pe, is­pri­čao da je to opa­sno i da oni, za­mi­sli­te, pri­slu­šku­ju me­đu­na­ro­dne pred­sta­vni­ke i Gre­go­ri­jana, ko­ji će us­ko­ro da ode iz BiH".Premijer RS se bavio odlukom Valentina Incka da smijeni Ra­di­sla­va Jo­vi­či­ća s fun­kci­je na­čel­ni­ka SIPA-ine Slu­žbe za ope­ra­ti­vnu po­dršku zbog, također, špijuniranja međunarodnih zvaničnika i osoblja OHR-a. Dodik je ustvrdio da je to "iz­gon srpskih ka­dro­va iz or­ga­na BiH" te po­ru­čio In­zku da ne po­štu­je tu odlu­ku, jer je do­ne­se­na ne­po­tre­bno i bez pro­cje­na.

Za tu smje­nu Do­dik je prven­stve­no op­tu­žio Gre­go­ri­jana, priznao je da Jo­vi­či­ća zna li­čno, ali da nije njegov špijun, te da će vi­dje­ti šta će ovih da­na ura­di­ti, ali ni­je že­lio ka­za­ti na što mi­sli.- Jo­vi­čić će nas­ta­vi­ti da bu­de čo­vjek ko­ga će­mo mi po­što­va­ti i na ade­kva­tan na­čin mu osi­gu­ra­ti egzis­ten­ci­ju. Ni­je ni vi­so­ki pred­sta­vnik do­ži­vo­tan, ni­ti je ži­vot je­dan dan – re­kao je Dodik.On ka­že da Gre­go­ri­ajnu i In­cku "ne sme­ta to što je svih ovih go­di­na u BiH ja­vna taj­na da dje­lu­je AID, ko­ji je za­bra­njen za­ko­nom" i tvrdi da je AID "pri­su­tan u or­ga­ni­ma BiH, di­plo­mat­sko-kon­zu­lar­nim pred­sta­vniš­tvi­ma, te da ima svo­ju po­se­bnu stru­ktu­ru, po­tpu­no le­gal­nu", a, ka­ko ka­že, RS je ra­zot­kri­la i pa­ra­lel­ni sis­tem fu­kci­oni­ra­nja SI­PA-e. (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku