hamburger-icon

Kliker.info

Ejup Ganić : U Sarajevo se vraćam u četvrtak

Ejup Ganić : U Sarajevo se vraćam u četvrtak

01 Marta
06:22 2010

Kon­fu­zi­ja oko za­drža­va­nja prof. Eju­pa Ga­ni­ća u Lon­do­nu, za ko­jim je In­ter­pol Srbi­je ra­spi­sao po­tjer­ni­cu, još se održa­va. Sam prof. Ga­nić ju­čer se ja­vio na po­ziv "Sa­na" i na­ja­vio svoj do­la­zak u Sa­ra­je­vo u čet­vrtak.- Ov­dje sam os­tao po­slo­vno još dva, tri da­na. Raz­go­va­ra­mo o no­vim pro­gra­mi­ma za ši­re­nje na­šeg uni­ver­zi­te­ta – ka­zao nam je Ga­nić iz Lon­do­na.Na pi­ta­nje da li je is­ti­na da se na­dle­žnim u Lon­do­nu mo­ra pri­jav­lji­va­ti sva­kih šest sa­ti, ka­ko to sa­op­šta­va­ju srpbi­jan­ski fun­kci­one­ri, Ga­nić od­go­va­ra da je sve izmiš­ljo­ti­na i da ne vi­di za­što bi na nju od­go­va­rao.- U čet­vratk ću bi­ti u Sa­ra­je­vu – do­dao je prof. Ga­nić.Srbi­jan­ska mi­nis­tri­ca prav­de Sne­ža­na Ma­lo­vić izja­vi­la je da je sud­skim or­ga­ni­ma Ve­li­ke Bri­ta­ni­je upu­ćen zah­tjev za izru­če­nje Ga­ni­ća, ne­ka­daš­njeg čla­na Pred­sje­dniš­tva RBiH pro­tiv ko­jeg se u Tu­ži­laš­tvu za ra­tne zlo­či­ne Srbi­je vo­di is­tra­ga zbog umi­je­ša­nos­ti u zlo­či­ne u slu­ča­ju "Do­bro­vo­lja­čka".

Kon­tra­di­ktor­ne in­for­ma­ci­je za­su­le su bh. me­di­je pri­je tri da­na ka­da je Ga­nić na­vo­dno za­držan na lon­don­skom aero­dro­mu. Dok je Ga­nić de­man­to­vao tu tvrdnju uz opas­ku da je sve "or­kes­tri­ra­no iz Beo­gra­da", mi­nis­tar vanj­skih po­slo­va BiH Sven Al­ka­laj je ipak izja­vio da je Ga­nić bio za­držan, ali da je pu­šten, dok je za­mje­ni­ca mi­nis­tra Ana Tri­šić Ba­bić sve oka­re­kte­ri­sa­la kao po­li­ti­čki skan­dal. Mi­nis­tri si­gur­nos­ti Sa­dik Ahme­to­vić i prav­de Ba­ri­ša Čo­lak ugla­vnom su po­no­vi­li in­for­ma­ci­je ko­je je imao Al­ka­laj. Čo­lak je upo­zo­rio i da Ve­li­ka Bri­ta­ni­ja ni u kom slu­ča­ju Ga­ni­ća ne mo­že izru­či­ti Srbi­ji zbog nje­go­vog bh. držav­ljan­stva.Po­čet­kom 2009. go­di­ne MUP Srbi­je je ra­spi­sao po­tjer­ni­ce za 19 li­ca iz BiH zbog na­pa­da na ko­lo­nu JNA u Do­bro­vo­lja­čkopj uli­ci u Sa­ra­je­vu 1992. go­di­ne, a me­đu nji­ma su i Ejup Ga­nić i Stje­pan KLju­jić, čla­no­vi ra­tnog Pred­sje­dniš­tva BiH.

No­vo upo­zo­re­nje Ha­ri­sa Si­laj­dži­ća               Ka­bi­net čla­na Pred­sje­dniš­tva BiH Ha­ri­sa Si­laj­dži­ća ju­čer je po dru­gi put u dva da­na osu­dio po­te­ze Srbi­je, ob­vaj put, ka­ko je sa­op­šte­no, "nas­ta­vak ci­lja­ne i ne­is­ti­ni­te kam­pa­nje srbi­jan­skih zva­ni­čni­ka upe­re­ne pro­tiv Eju­pa Ga­ni­ća". Iz Si­laj­dži­će­vog Ka­bi­ne­ta na­vo­de da je In­ter­pol BiH do­bio zva­ni­čno oba­vje­šte­nje iz Ve­li­ke Bri­ta­ni­je da ne pos­to­ji bi­lo ka­kva po­tjer­ni­ca za Ga­ni­ćem. Za­to je Si­laj­džić još je­dnom ozbi­ljno upo­zo­rio srbi­jan­ske zva­ni­čni­ke da se suz­drže od svih ma­ni­pu­la­ci­ja. Ju­čer je srbi­jan­ski mi­nis­tar po­li­ci­je Ivi­ca Da­čić, na­ime, po­no­vio pri­ču da je Ga­nić bio uha­pšen. (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku