hamburger-icon

Kliker.info

Dodik prebacio novac za predstavništvo RS u Briselu

Dodik prebacio novac za predstavništvo RS u Briselu

08 Januara
13:13 2008

Ono što je na­jav­lji­vao, Mi­lo­rad Do­dik, pre­mi­jer Re­pu­bli­ke Srpske je i ura­dio – on otva­ra pred­sta­vniš­tvo ovog en­ti­te­ta u Bri­se­lu. Do­ka­zu­je to i odlu­ka­Vla­de RS objav­lje­na u naj­no­vi­jem bro­ju Službe­nog gla­sni­ka Re­pu­bli­ke Srpske.U njoj se kaže da je Vla­da RS „odo­bri­la sred­stva u izno­su od 21.500 ma­ra­ka za or­ga­ni­zi­ra­nje Pred­ssta­vniš­tva Re­pu­bli­ke Srpske u Bri­se­lu, Kra­lje­vi­na Bel­gi­ja". Do­da­je se da je ri­ječ o na­mjen­skim sred­stvi­ma ko­ja su os­ta­la neu­tro­še­na za čet­vrti kvar­tal pro­šle go­di­ne na­kon pres­tan­ka ra­da Pred­sta­vniš­tva RS u Grčkoj.Za re­ali­zi­ra­nje te odlu­ke Vla­de za­duženo je Mi­nis­tar­stvo za eko­nom­ske odno­se i ko­or­di­na­ci­ju RS.Pre­ma izvo­ri­ma „Sa­na", Do­di­ku je ovo pred­sta­vniš­tvo u Bri­se­lu pri­je­ko po­tre­bno ka­ko bi još jače lo­bi­rao u sje­di­štu Evrop­ske uni­je i za­vrša­vao po­slo­ve mi­mo zva­ničnih di­plo­mat­skih in­sti­tu­ci­ja i ka­na­la Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne.U ne­kim do­maćim i međuna­ro­dnim kru­go­vi­ma, ovaj Do­di­kov po­tez tu­mači se kao još je­dan do­kaz da on od bh. en­ti­te­ta Re­pu­bli­ka Srpska hoće da na­pra­vi državu.(kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku