hamburger-icon

Kliker.info

Daleko je Afrika : Ćiro je uvjdek gubio uoči najvažnijih utakmica

Daleko je Afrika : Ćiro je uvjdek gubio uoči najvažnijih utakmica

16 Oktobra
04:58 2009

Naj­la­kše bi sa­da bi­lo uda­ri­ti po se­le­kto­ru i u nje­mu na­ći je­di­nog kriv­ca za pe­tar­du od aktu­el­nog evrop­skog prva­ka. Mi­ro­slav Bla­že­vić je prvi put od­ka­ko igra­mo kva­li­fi­ka­ci­je na­šu re­pre­zen­ta­ci­ju do­veo u ba­raž i to ko­lo pri­je kra­ja ci­klu­sa. Ma­kar se či­ni­lo su­lu­do, Bla­že­vić je že­lio kva­li­fi­ka­ci­je za­vrši­ti tri­jum­fal­no, na­ni­je­ti prvi po­raz Del Bos­keu.Da je Bla­že­vić ku­ka­vi­ca, ali­bi tre­ner, on bi ura­dio ono što su svi oče­ki­va­li, izveo bi «re­zer­vnu» pos­ta­vu i una­pri­jed imao oprav­da­nje za po­raz. Vje­ro­va­tno bi u po­ra­zu po­de­bljao ar­gu­men­te za­što su ne­ki na klu­pi ili na tri­bi­na­ma. Ći­ro je že­lio igra­ti za ra­ju, tes­ti­rao sna­gu svo­je mo­mča­di, ali i ka­ra­kter ti­ma. Mo­žda će zvu­ča­ti opo­ro, ali u po­ra­zu je naj­vi­še pro­fi­ti­rao sam se­le­ktor.

Sad je de­fi­ni­ti­vno ja­sno ka­ko je Ne­ma­nja Su­pić, so­li­dan u «ma­lim» uta­kmi­ca­ma i da ni­je uza­lud go­di­na­ma «tru­hnuo» u Ja­vo­ru, a na Ki­pru ni­je sti­gao ni ko­fe­re ra­spa­ki­ra­ti. Još bo­lji Ći­rin po­tez bio je drža­nje Ke­na­na Ha­sa­gi­ća na klu­pi, jer se mo­glo de­si­ti da se na te­škom te­re­nu ne­do­vo­ljno opo­rav­lje­ni Ha­sa­gić po­vri­je­di i da ga iz­gu­bi­mo za «ba­raž».A, se­le­ktor bi os­tao u uvje­re­nju da je Ne­ma­nja «ju­nak» kva­li­fi­ka­ci­ja. Ova­ko, onih 48 se­kun­di što je Asmir Be­go­vić pro­veo na go­lu u Ta­li­nu ima­ju spe­ci­fi­čnu te­ži­nu. Ka­ko je Be­go­vić oče­ki­vao da će do­bi­ti pri­li­ku, a ža­los­tan što je re­zer­va gol­ma­nu ko­ji (ta­da) ni­je imao klu­ba, pos­to­ja­la je re­al­na opa­snost da i pri­je de­bi­ja okon­ča ka­ri­je­ru u bh. dre­su. Ova­ko, Be­go­vić je upi­sao prve se­kun­de i on je uz Ha­sa­gi­ća na­ša bu­du­ćnost.Sre­tna je okol­nost što su Bla­že­vić i nje­gov asis­tent Bor­če Sre­do­je­vić ima­li slu­ha na zah­tje­va na­vi­ja­ča iz Ta­li­na, ko­ji su tra­ži­li ula­zak Be­go­vi­ća. Is­ti­na, na na­go­vor no­vi­na­ra, ko­ji su ba­ca­li ce­du­lji­ce pred Ći­ri­nu klu­pu, ka­ko bi spa­si­li gol­ma­na ko­ji bra­ni u En­gles­koj, a ko­jeg se još uvjek ni­je odre­kao ka­nad­ski fu­dbal­ski sa­vez.

No, na­kon onih ne­ko­li­ko se­kun­di, Be­go­vić u bu­du­ćnos­ti mo­že bra­ni­ti sa­mo za BiH. Gol­man ni­je je­di­no sla­bo mjes­to u «ze­ni­čkoj pos­ta­vi». Na­ža­lost, svje­tle ta­čke u porazu od 2:5 bilo bi degutatno tražiti, iako ih je možda i bilo.Na kra­ju smo i do­bro pro­šli. Ne­ko­li­ko se­kun­da smo igra­li sa igra­čem vi­še i to na­pla­ti­li sa dva go­la u mre­ži Ka­si­lja­sa. Bla­že­vić je znao, na to upo­zo­ra­vao, ali igra­či su u stra­hu od kar­to­na, igra­li bo­jaž­lji­vo, kal­ku­lan­tski, što nam se osve­ti­lo. Cu­ri­lo je na sve stra­ne, ni­ko ni­je že­lio ni mrko po­gle­da­ti špan­ske na­pa­da­če i ve­znja­ke. Bi­lo bi tra­gi­čno da smo uze­li bod ili po­bi­je­di­li Špan­ce, a tro­ji­ca če­tvo­ri­ca bi­tnih igra­ča do­bi­la par­ne kar­to­ne.Tek bi to bio po­raz. Ova­ko, se­le­ktor i igra­či su shva­ti­li ku­da vo­di kal­ku­lan­tska igra, kris­tal­no je ja­sno da ne­ki sa klu­pe ni­su od ko­ris­ti, ali da re­ci­mo Vla­da­vić ima i zna­nja i «ku­ve­ta» za vi­še od po­nu­đe­ne mu mi­nu­ta­že, da se tre­ba što pri­je kre­nu­ti u akci­ju do­vo­đe­nja Ha­ri­sa Me­du­nja­ni­na, ve­znja­ka iz špan­skog Va­lja­do­li­da, da tre­ba «ka­pa­ri­sa­ti» su­per ta­len­ti­ra­nog Ha­ri­sa Vu­čki­ća, na­du Nju­kas­tla i za sa­da slo­ven­skog re­pre­zen­ta­tiv­ca, ko­ji vu­če ko­ri­je­ne iz Kra­ji­ne.Pred Bla­že­vi­ćem je mje­sec i «ku­sur» da­na da na­đe još ne­kog igra­ča, ra­zra­di naj­bo­lju ta­kti­ku za su­par­ni­ka ko­jeg će­mo do­bi­ti u po­ne­dje­ljak. Ako je su­di­ti pre­ma igri na Bi­li­nom po­lju, Afri­ka je ja­ko, ja­ko da­le­ko! Tje­ši nas či­nje­ni­ca da je Ći­ro uvi­jek gu­bio uoči naj­va­žni­jih uta­kmi­ca.     Sinan Sinanović (San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku