hamburger-icon

Kliker.info

Čolak : Jedina smo hravtska stranka koja se ne libi voditi dsržavnu politiku u BiH

Čolak : Jedina smo hravtska stranka koja se ne libi voditi dsržavnu politiku u BiH

06 Augusta
05:30 2010

An­te Čolak, za­mje­nik pred­sje­dni­ka sa ovla­šte­njem pred­sje­dni­ka HSS-NHI-a, u raz­go­vo­ru za "San" ot­kri­va ra­zlo­ge zbog ko­jih je HSS-NHI tre­ba­la bi­ti iz­bri­sa­na sa po­li­tičke sce­ne. Bi­li su, kaže, spre­mni ići do kra­ja i zna­li su da će zbog am­bi­jen­ta unu­tar i oko Cen­tral­ne izbor­ne ko­mi­si­je mo­ra­ti po­tražiti svo­ju za­šti­tu na Su­du BiH uz­da­jući se da u ovoj ze­mlji vla­da­ju za­ko­ni, a ne lju­di, što se i pot­vrdi­lo.

– Mi smo zna­li da nas na sve načine žele eli­mi­ni­ra­ti. Za­to je po­ku­šaj ne­pri­ja­telj­skog pre­uzi­ma­nja od stra­ne HDZ-a BiH i počeo u vre­men­skom okvi­ru ka­da su počeli teći izbor­ni ro­ko­vi. Oni su se na­da­li da mi nećemo stići u okvi­ru izbor­nog ka­len­da­ra ri­je­ši­ti i osu­je­ti­ti taj nji­hov plan ne­pri­ja­telj­skog pre­uzi­ma­nja. Vje­ro­va­tno su se uz­da­li u ne­ke svo­je lju­de u CIK-u. No, mi smo do­vo­ljno ja­ki na svim po­dručji­ma ta­ko da u taj, uslo­vno rečeno rat, ni­smo ula­zi­li ne­pri­pre­mlje­no i bez mu­ni­ci­je. Izni­je­li smo ci­je­li pro­ces i iza­šli kao po­bje­dni­ci.

Ka­kvi su mo­ti­vi za po­ku­šaj eli­mi­na­ci­je Va­še stran­ke?

– Mo­ti­vi su pri­je sve­ga po­li­tički, jer su nas želje­li iz­bri­sa­ti sa po­li­tičke sce­ne kao je­di­nu hrvat­sku opo­zi­ci­onu stran­ku i je­di­nu stran­ku ko­ja se ne li­bi vo­di­ti drža­vnu po­li­ti­ku u BiH. To se može tre­ti­ra­ti kao su­kob drža­vne i državo­tvor­ne po­li­ti­ke, ko­ju mi pre­zen­ti­ra­mo, i pri­va­tne po­li­ti­ke ko­ja je ogre­zla u ko­rup­ci­ji i kri­mi­na­lu mi­sleći pri tom na Dra­ga­na Čovića, ko­jem 10 go­di­na država ne može ni­šta, a mi smo ga do­bi­li dva pu­ta na su­du u 10 da­na.

Šta se kri­je u po­za­di­ni po­slje­dnjih de­ša­va­nja?

– Na­ša ne­vo­lje su počele ta­da ka­da smo mi raz­go­li­ti­li ci­je­li sis­tem i ka­da su Do­dik i Čović do­ni­je­li odlu­ku da nas iz­bri­šu sa po­li­tičke sce­ne. Tim pri­je što je Čović na­pra­vio od HDZ-a BiH fi­li­ja­lu Do­di­ko­ve po­li­ti­ke i što smo mi je­di­na hrvat­ska stran­ka ko­ja ima re­al­ne iz­gle­de da uđe u Na­ro­dnu skup­šti­nu RS-a, da po­veća broj Hrva­ta s le­gi­ti­mi­te­tom hrvat­skom klu­bu u Vi­jeću na­ro­da RS-a, pa čak i da ga preu­zme­mo, pa da oni iz RS-a ko­ji za­go­va­ra­ju blo­ka­de u drža­vnim in­sti­tu­ci­ja­ma ma­lo na svo­joj koži osje­te šta je to blo­ka­da. Mi smo kičma Hrva­ta u BiH i Do­dik i Čović su je želje­li slo­mi­ti. To ne­ma ve­ze sa po­li­ti­kom, to ima ve­ze sa nji­ho­vim pri­va­tnim in­te­re­si­ma i po­slo­vnim odno­si­ma, ko­ji su sadržani u tom nji­ho­vom spo­ra­zu­mu o stra­te­škom kri­mi­na­lu.

Ob­zi­rom da ne­ma­te kan­di­da­ta za čla­na Pred­sje­dniš­tva BiH, da li ćete podržati Mar­ti­na Ra­guža ili Že­ljka Ko­mšića ili ne­kog trećeg?

– Mi ni­smo ni­ko­ga kan­di­di­ra­li za tu po­zi­ci­ju iz na­še vlas­ti­te od­go­vor­nos­ti jer smo mi idej­ni i sadržaj­ni tvor­ci Kre­šev­ske de­kla­ra­ci­je i računa­juči do po­slje­dnjeg mo­men­ta na mo­gućnost da će se hrvat­ski po­li­tički su­bje­kti do­go­vo­ri­ti oko za­je­dničkog kan­di­da­ta. Mi smo čak pri­je tri mje­se­ca pre­dložili i za­je­dnički nas­tup hrvat­skim po­li­tičkim su­bje­kti­ma na ovim prin­ci­pi­ma za­je­dničkog kan­di­da­ta, ne sa­mo za čla­na Pred­sje­dniš­tva ne­go i za­je­dničkog kan­di­da­ta za pot­pred­sje­dni­ka RS, za­je­dničku drža­vnu, en­ti­tet­ske i kan­to­nal­ne lis­te. Međutim ni­je bi­lo ra­spo­loženja i sa­da se vi­di i zbog čega. Ne znam da ćemo u ovom mo­men­tu ula­zi­ti u bi­lo ka­kve aranžama­ne s bi­lo kim. Ja sam ne mo­gu do­no­si­ti odlu­ke, jer ih do­no­se or­ga­ni HSS-NHI-a. Ali ako se ut­vrdi ne­ka pla­tfor­ma u ko­joj bi se mo­glo doći do za­je­dničkog kan­di­da­ta za po­zi­ci­je hrvat­skog čla­na Pred­sje­dniš­tva BiH i pot­pred­sje­dni­ka RS-a on­da možda i dođe do do­go­vo­ra sa ne­kim od akte­ra.

Mo­lim Vas da pro­ko­men­ta­ri­še­te oš­tre osu­de Ko­mšićeve čes­tit­ke hrvat­skom pred­sje­dni­ku Ivi Jo­si­po­viću u po­vo­du obi­lježava­nja opre­ci­je "Olu­ja", od po­li­tičara iz RS ko­ji ni­su re­agi­ra­li na slične Čovićeve čes­tit­ke?

– Oni ima­ju taj spo­ra­zum o stra­te­škom kri­mi­na­lu i me­ne tu ni­šta ne izne­nađuje. A što se tiče akci­je "Olu­ja" ona je sa­svim oprav­da­na i le­gi­ti­mna voj­na ope­ra­ci­ja i to ne sa­mo hrvat­ske voj­ske ne­go i združenih hrvat­skih sna­ga HVO-a. Ute­me­lje­na na Split­skoj de­kla­ra­ci­ji ko­ju su po­tpi­sa­li naj­vi­ši dužno­sni­ci među ko­ji­ma i pred­sje­dnik Pred­sje­dniš­tva RBiH Ali­ja Ize­tbe­go­vić, a ko­ja je do­pri­ni­je­la uspos­tav­lja­nju mi­ro­vnog spo­ra­zu­ma i oslo­bađanju i ve­li­kog di­je­la BiH kao i de­blo­ka­di Bi­haća. Ne tre­ba za­bo­ra­vi­ti da ni­je po­du­ze­ta le­gi­ti­mna, oprav­da­na i združena akci­ja na cje­lo­ku­pnom ra­ti­štu u tom mo­men­tu, da bi ono što se do­go­di­lo u Sre­bre­ni­ci kao ge­no­cid bi­lo dječija igra za ono što je čeka­lo Bi­hać. I ovi iz RS-a tre­ba­li bi čes­ti­ta­ti na opre­ci­ji "Olu­ja" jer je po­zna­to da smo mi bi­li za­us­tav­lje­ni 15 ki­lo­me­ta­ra od Ba­nja­lu­ke. Oni bi ima­li vi­še ra­zlo­ga da upu­te čes­tit­ku i ko­man­dan­ti­ma, da sam ja bio u prvom ran­gu ne bih se za­us­ta­vio.

Ka­ko bis­te oci­je­ni­li rad fe­de­ral­nih vlas­ti u pro­te­kle četi­ri go­di­ne?

– Ni­ti je to rad, ni­ti je to vlast. Ovo je sa­mo zlo­pu­po­tre­ba in­sti­tu­ci­ja i go­le po­li­tičke moći za os­tva­ri­va­nje ne­kih ličnih, a čes­to i kri­mi­nal­nih in­te­re­sa. Stva­ra­nje mo­gućnos­ti da se ra­tni kri­mi­nal is­ko­ris­ti u ci­vil­ne svrhe. Pot­vrda to­ga je aranžman sa MMF-om gdje ćemo se mi za­dužiti tri go­di­ne 2,4 mi­li­jar­de KM, a on­da ćemo slje­deće dvi­je to vraćati. Pi­ta­nje je iz čega i šta će to ta­kva vlast moći na­pra­vi­ti da bi­smo to mo­gli vra­ti­ti?! Za­to su ovi iz MMF-a una­pri­jed izračuna­li ko­li­ko vri­je­de dva te­le­ko­ma i elek­tro­pri­vre­de, pa ćemo to pro­da­ti da bi­smo vra­ti­li te nov­ce, a po­tro­šit ćemo ih u održava­nje i ona­ko vi­so­ke ja­vne po­troš­nje. (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku