hamburger-icon

Kliker.info

Charles English : Ustavne promjene u BiH važnije od ekonomske krize

Charles English : Ustavne promjene u BiH važnije od ekonomske krize

05 Aprila
23:29 2009

Amerièki ambasador  u BiH Charles English ocijenio je da BiH, zbog trenutnog ustavnog ureðenja, nije sposobna da brzo reaguje na globalnu ekonomsku krizu, zbog èega promjene Ustava treba da budu prioritet 

NN: Buduæi da Vaša zemlja od poèetka podržava prudski sporazum, jeste li obeshrabreni najavom SNSD-a da neæe podržati ustavne promjene u Predstavnièkom domu bh. parlamenta?

English: Prudski proces pozdravljamo jer predstavlja dijalog i kompromis i to je u svakoj zemlji jedini naèin da se ide naprijed. Želimo da taj proces proizvede konkretne rezultate koji BiH mogu odvesti dalje putem evroatlantskih integracija. Sretni smo što je postignut kompromis o Brèkom, što je dio prudskog procesa.Nekada lideri neæe uspjeti postiæi kompromis i moraæe se povuæi i ponovo procijeniti svoje stavove. Premijer Dodik je rekao da je, iako RS nisu potrebne ustavne reforme kao što su možda potrebne drugim partnerima, još spremna biti dijelom tog procesa. Nisam èuo da æe SNSD napustiti teren u tom smislu.

NN: Funkcioner SNSD-a Milorad Živkoviæ, kao zamjenik predsjedavajuæeg Predstavnièkog doma, tvrdi drugaèije.

English: Ako kažu da sad nisu spremni da se ukljuèe, ne znaèi da se to pitanje potpuno uklanja. To možda znaèi da to nije naèin na koji trenutno žele iæi dalje. Na liderima je da razgovaraju. Ovo je oèigledno nešto o èemu se nisu mogli dogovoriti. Postoje i drugi naèini i mi æemo podržati nastojanja da se postigne kompromis. Želimo da ustavne reforme proizvedu znaèajne rezultate koji æe pomoæi BiH na njenom evropskom putu.

NN: Da li su u ovom momentu, dok hiljade radnika u BiH ostaje bez posla, ustavne promjene prioritet? Je li BiH nefunkcionalna samo zbog ustavnog ureðenja ili i zbog aktuelne politièke vlasti?

English: Globalna finansijska kriza osjetiæe se u svakom kutku zemaljske kugle i veæ pokazuje da utièe i na BiH. Prema sadašnjem ustavnom poretku, u BiH je veoma težak proces donošenja odluka. Niste sposobni brzo reagirati na prijetnje poput globalne ekonomske krize. Ovo nam pomaže da shvatimo da je pitanje ustavne reforme neophodno. Morate biti fleksibilniji u procesu donošenja odluka i morate omoguæiti da stvari kroz Vijeæe ministara i bh. parlament idu na mnogo efikasniji naèin. Ustavna reforma olakšava suoèavanje s problemima kao što je globalna kriza, jer su ove stvari na neki naèin povezane.

NN: Po dolasku Valentina Incka u BiH ocijenjeno je da on dolazi u puno bolju atmosferu nego njegov prethodnik, a istovremeno PIC poziva domaæe politièare na prekid "nacionalistièe retorike kojom se narušava suverenitet BiH". U èemu se onda ogleda ta bolja atmosfera?

English: Napravljeni su konkretni rezultati od posljednje promjene visokog predstavnika. Najoèigledniji je potpisivanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Sjajan primjer saradnje u BiH je i dogovor o statusu Brèko distrikta. Taj dogovor je jedan od "pet plus dva zahjeva" PIC-a. Nažalost, niste mnogo uradili nakon potpisivanja sporazuma s EU. Treba riješiti pitanja državne i vojne imovine. Kao što su meðunarodna zajednica, a posebno SAD, pomogli da se postigne dogovor o Brèkom, spremni smo pomoæi i u postizanju kompromisa o ovim pitanjima. A, kad smo kod retorike, nas više brine ono što stoji iza nje.

NN: Šta stoji iza retorike?

English: Iza nje postoje prijetnje djelovanjem. Postoje prijetnje politièkih lidera da neæe saraðivati s tužiocima i sudovima po pitanjima kljuènim za vladavinu prava. Vladavina prava se mora poštovati u BiH. Retorika o pravu jednog entiteta na secesiju od države destabilizirajuæa je kao i retorika koja poziva na ukidanje entiteta. To su aktivnosti koje stoje iza retorike, a koje smatramo neprihvatljivim. Želimo da se zaustave takve prijetnje.

NN: Bivši visoki predstavnik Miroslav Lajèak priznao je da je svaki dan imao razlièite sugestije zemalja èlanica PIC-a. Hoæe li njegov nasljednik Valentin Incko imati iste probleme?

English: Institucije meðunarodne zajednice imaju jedinstven stav o buduænosti BiH. Meðunarodna zajednica želi da BiH zauzme mjesto koje joj pripada u EU.

Možda postoje neslaganja s vremena na vrijeme o taktièkom pristupu kako BiH pomoæi na tom putu. Prirodno je da razlièite zemlje imaju drugaèiji pristup istom problemu. Zato imamo stalne sastanke i njihova svrha je da se unutar PIC-a doðe do konsenzusa da bi se govorilo jednim glasom. Mislim da smo bili poprilièno uspješni, jer je u kominikeu PIC-a bio jedan glas u potcrtavanju vlastima BiH da smo ozbiljni o potrebi da se postigne pet ciljeva i ispune dva uslova i da se bez toga OHR ne može pretvoriti u ured specijalnog predstavnika EU.

NN: SAD su u poèetku imale rezerve prema imenovanju Incka za visokog predstavnika. Jeste li se "predomislili" i podržali ga nakon njegovog obeæanja da æe, ako bude morao, koristiti bonske ovlasti?

English: Imenovanje Miroslava Lajèaka za ministra vanjskih poslova Slovaèke desilo se iznenada. Èlanice PIC-a morale su brzo reagovati i tražiti nove kandidate. Bilo je nekoliko vrlo dobrih kandidata, koji su odmah mogli preuzeti posao i ambasador Incko je bio meðu njima. Lideri u Briselu imali su priliku razgovarati s njim i odluèili su da je on izvrstan kandidat. Vlada SAD je željela imati istu priliku – da razgovaramo s njim i da shvatimo kako možemo imati zajednièki stav. Došao je u Vašington, razgovarali smo i ubijedio nas je da je on pravi èovjek za taj posao.

Bilo koji visoki predstavnik koji doðe u BiH mora shvatiti da ima odgovornosti i da ima posebne moguænosti da odgovori tim zadacima. I kad prihvati Ured visokog predstavnika, prihvata i odgovornosti i potrebu da koristi sredstva koja su mu na raspolaganju da ispuni te obaveze. Osjeæamo se dobro zbog èinjenice da ambasador Incko razumije taj spektar sredstava.

NN: Koliko æe SAD izgubiti svoj uticaj u BiH nakon zatvaranja OHR-a?

English: Naš stav se neæe promijeniti. Ostaæemo opredijeljeni da radimo sve što je u našoj moæi da pomognemo BiH da nastavi svojim evroatlantskim putem. Ne vjerujem da Vlada SAD zavisi od bilo kakvog konkretnog mehanizma da bi unaprijedila svoju moguænost da saraðuje sa BiH. Neæe biti nikakve promjene u nivou našeg interesa i zainteresovanosti za ovu zemlju. To je na vrlo visokom nivou i ostaæe tako. Ova poruka dolazi direktno od rukovodstva administracije predsjednika Obame.

NN: Hoæe li SAD imenovati svog specijalnog predstavnika za Balkan kao što je najavljivano?

English: Nikakva odluka još nije donesena, ali ubijeðen sam da æe pitanju zapadnog Balkana, i BiH posebno, biti posveæeno mnogo pažnje na vrlo visokom nivou. BiH æe moæi raèunati na aktivno prijateljstvo i aktivnu podršku SAD u rješavanju pitanja neophodnih za napredak ka evropskim ciljevima.

Aktuelna administracija SAD suoèava se s mnogim izazovima, ali sam ubijeðen da æe biti puno pažnje posveæeno ovom dijelu svijeta i BiH posebno. Raèunajte na nas.
Bonska ovlaštenja za ekstremne sluèajeve

NN: Jedan od uslova za zatvaranje OHR-a je "pozitivna ocjena politièke situacije u BiH". Èime se konkretno zaslužuje ta ocjena?

English: Sporna je nesaradnja sa sudijama i tužiocima kao nepoštivanje vladavine prava, nastojanje da se unazade reforme kljuène na putu BiH ka EU, nastojanje da se uništi "Elektroprenos BiH". Takve aktivnosti meðunarodna zajednica mora razmatrati kada donosi procjenu o stabilnosti BiH. Moramo biti uvjereni da provedene reforme neæe biti osporavane i zanemarene kada se zatvori OHR.

NN: Oèito je ovo zaèarani krug, jer nema mehanizama da se nekog natjera da poštuje vladavinu prava.

English: U ekstremnim sluèajevima trenutno imamo mehanizme. Bonske ovlasti su ti mehanizmi. Sve dok postoji OHR, SAD æe podržati visokog predstavnika u korištenju svih njegovih ovlasti.                        Nihada Hasiæ (Nezavisne novine)


 

 

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku