hamburger-icon

Kliker.info

Čelnici Saveza poručili: Ne da­mo svo­je po­zi­ci­je, krvlju ste­če­ne. Su­spen­duj­te nas!

Čelnici Saveza poručili: Ne da­mo svo­je po­zi­ci­je, krvlju ste­če­ne. Su­spen­duj­te nas!

08 Jula
06:25 2010

Čel­ni­ci NSBiH, čla­no­vi Iz­vršnog odbo­ra, Hrva­ti, Boš­nja­ci, Srbi, na­kon po­slje­dnje sje­dni­ce, a uoči pred­sto­je­će Skup­šti­ne Sa­ve­za, po­sla­li su ja­snu i gla­snu po­ru­ku FI­FA -i i UEFA -i.- Ne da­mo svo­je po­zi­ci­je, krvlju ste­če­ne. Su­spen­duj­te nas!Po­ru­ka je ne­dvo­smi­sle­na, alar­man­tna, ali i šo­kan­tna. Go­spo­da iz Sa­ve­za, sta­vi­la je omču oko vra­ta klu­bo­vi­ma i re­pre­zen­ta­ci­ji, iako su sa­mo ne­ko­li­ko da­na ra­ni­je Su­lej­man Čola­ko­vić i Bo­gdan Čeko, pred Mar­se­lom Ben­com i Evom Pas­ke obe­ća­li ko­ope­ra­ti­vnost i us­kla­đi­va­nje sta­tu­ta. Za­pe­lo je oko je­dnog pred­sje­dni­ka, na če­mu in­sis­ti­ra­ju evrop­ska i svjet­ska no­go­me­tna aso­ci­ja­ci­ja. Čola­ko­vić je re­kao: Ka­ko ne­ma te oso­be ko­ja mo­že do­zvo­li­ti da se su­spen­du­ju klu­bo­vi i re­pre­zen­ta­ci­ja».

Na­ža­lost, ima. Čola­ko­vić, Čeko, i kom­pa­ni­ja su uto­rak na sje­dni­ci no­go­me­tne vla­de još je­dnom odbi­li pri­je­dlog FI­FA -e i UEFA -e.Iljo Do­min­ko­vić, do­pred­sje­dnik NSBiH o to­me ka­že:- FI­FA i UEFA su bi­li izni­mno ko­rek­tni pre­ma na­ma. Usvo­ji­li su i dva­de­se­tak na­ših pri­mje­dbi. Boš­nja­ci su pri­hva­ti­li sve. Ni­je mi ja­sno šta se to pro­mi­je­ni­lo. Ni­sam ja adre­sa da to pi­ta­te me­ne, već Čola­ko­vi­ća – izja­vio je za «San Sport» Do­min­ko­vić, ko­ji ni­je bio na sje­dni­ci Iz­vršnog odbo­ra, jer se na­la­zi na odmo­ru.I Mu­hi­din Raš­čić je na odmo­ru.- Ni­sam ni ja bio na sje­dni­ci, ne znam šta će bi­ti. Me­đu­tim, ne znam za­što ste vi na­va­li­li na kro­vni Sa­vez. Pro­blem je ni­že, na fe­de­ral­nom i kan­to­nal­nom ni­vou. Sje­dni­ca Fe­de­ral­nog Sa­ve­za je če­ti­ri pu­ta od­ga­đa­na. Za­što? Ne­ko mu­ti. Pi­taj­te Do­min­ko­vi­ća i Go­la­ća. Oni su re­ži­se­ri ove «igran­ke» – ka­že Raš­čić.Sa­mir Će­ma­lo­vić, ni­je op­ti­mis­ta.- Bo­jim se da je su­spen­zi­ja ne­mi­no­vna! Mir­sad Ibri­šim­be­go­vić, član no­go­me­tne vla­de NSBiH.

– Evo me na aero­dro­mu, idem na odmor u Tur­sku. Ne­mam ti sa­da ja­san stav. Na fe­de­ral­nom ni­vou Boš­nja­ci su pri­hva­ti­li sta­tut, ali je na «kro­vnom», do­šlo do obra­ta. Ne znam ka­ko se to de­si­lo. Bo­jim se naj­go­reg. FI­FA će nam po­nu­di­ti: Uzmi ili os­ta­vi! Na­dam se da će sve za­vrši­ti ka­ko tre­ba – izja­vio je Ibri­šim­be­go­vić. Jo­sip Be­van­da, član Iz­vršnog odbo­ra iz Her­ce­go­vi­ne.- Tre­ba­lo je sve ra­ni­je us­kla­di­ti. Sa­da je sve na skup­šti­ni. Iz­vršni odbor je po­ka­zao je­din­stvo. Ne vje­ru­jem da će nas su­spen­di­ra­ti – miš­lje­nje je Be­van­de.Bo­gdan Čeko, do­pred­sje­dnik NSBiH:- Dra­go mi je što se pri­hva­ti­lo mo­je miš­lje­nje. FI­FA i UEFA mo­ra­ju ima­ti vi­še slu­ha za na­šu si­tu­aci­ju. Znam do­kle mo­gu ići sa pri­je­tnja­ma. Uvje­ren sam da nas ne­će su­spen­di­ra­ti. To vi­še vi no­vi­na­ri for­si­ra­te. Ne ka­žem da mo­žda ne­kom iz Sa­ve­za to od­go­va­ra, ali vas uvje­ra­vam da ne­će bi­ti su­spen­zi­je. Mo­ra­ju i oni shva­ti­ti am­bi­jent u ko­jem ži­vi­mo. No­vi sta­tus tre­ba za­ži­vje­ti od 2014. go­di­ne. Ne bri­ni­te ni­šta, sve će pro­ći ka­ko tre­ba – op­ti­mis­ta je Bo­gdan Čeko, ko­ji nam je re­kao, ka­ko je pre­ki­nuo odmor da bi do­šao na sas­ta­nak. Ka­ko se stvar odvi­ja, bo­lje da je os­tao lje­to­va­ti. (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku