hamburger-icon

Kliker.info

Bosanska piramida Sunca : Pronađena keramička skulpturu od osam tona!

Bosanska piramida Sunca : Pronađena keramička skulpturu od osam tona!

17 Februara
07:34 2010

Uzo­rak me­ga­li­ta K-2 ko­ji je pre­li­mi­nar­no ana­li­zi­ran krajem januara 2010., prema zaključku Za­voda za fi­zi­ku ma­te­ri­ja­la hrvat­skog In­si­tu­ta "Ru­đer Bo­ško­vić"  je "de­fi­ni­ti­vno, ke­ra­mi­ka". Kaže to, ekskluzivno za "San", osni­vač Fon­da­ci­je "Ar­he­olo­ški park: Bo­san­ska pi­ra­mi­da Sun­ca" Se­mir Osma­na­gić i pojašnjava da je ri­ječ o naj­sta­ri­joj ke­ra­mi­čkoj skul­ptu­ri na Bal­ka­nu, te­škoj vi­še od osam to­na!- Pro­jekt is­tra­ži­va­nja Bo­san­ske do­li­ne pi­ra­mi­da je his­to­rij­ski ispit za nau­čni­ke i vla­di­nu admi­nis­tra­ci­ju BiH, ali i či­ta­vog svi­je­ta. Ima­mo naj­ve­će pi­ra­mi­de na svi­je­tu i in­sti­tu­ci­je u Sa­ra­je­vu i Ze­ni­ci mo­ra­ju do­ka­za­ti da su do­ra­sle his­to­rij­skom za­dat­ku da is­ko­ris­te ova­kve nau­čne či­nje­ni­ce ko­je će do­ves­ti do bržeg eko­nom­skog ra­zvo­ja BiH – ka­že Osma­na­gić.Ni­ka­da u po­vi­jes­ti, u ar­he­olo­škim is­tra­ži­va­njima na ju­gu Evro­pe ni­je, tvrdi Osmanagić, učestvovalo vi­še nau­čnih i obra­zo­vnih in­sti­tu­ci­ja koliko ih je na pro­je­ktu "Bo­san­ka pi­ra­mi­da Sun­ca".

– Čak se i vo­de­ći svjet­ski struč­njak za na­uku o ma­te­ri­ja­li­ma prof.dr. Jo­sef Da­vi­do­vić iz Fran­cus­ke uklju­čio ana­li­za­ma elek­tron­skim mi­kros­ko­pom, tvrde­ći da je ov­dje ri­ječ o dre­vnom be­to­nu. Egi­pat­ski ek­sper­ti su ja­sno sta­vi­li do zna­nja bh. i svjet­skoj ja­vnos­ti da su vi­so­čke pi­ra­mi­de, "ge­ni­ja­lan gra­đe­vin­ski po­du­hvat", ka­ko to kaže vo­de­ći svjet­ski egip­to­log dr. Na­bil Svelim. Rus­ki aka­de­mi­ci, na­kon dvo­go­diš­njeg is­tra­ži­va­nja u Vi­so­kom, tvrde da "Bo­san­ske pi­ra­mi­de svo­jom for­mom i ka­ra­kte­ris­ti­ka­ma od­go­va­ra­ju egi­pat­skim". Sve su to do­ka­zi da pi­ra­mi­de pos­to­je i da smo na pra­vom pu­tu – ka­že Osmanagić.Iako je ci­je­li svi­jet pot­vrdio da se ra­di o mi­le­ni­jum­skim sta­rim plo­ča­ma, me­đu bh. nau­čni­ci­ma i struč­nja­ci­ma još uvi­jek vla­da sna­žan otpor.- Ti pojedinci iz va­žnih in­sti­tu­ci­ja kao što su drža­vna Ko­mi­si­ja za na­ci­onal­ne spo­me­ni­ke, Za­vod za za­šti­tu spo­me­ni­ka, Ze­malj­ski mu­zej, Fi­lo­zof­ski fa­kul­tet iz Sa­ra­je­va…, na ža­lost pi­šu pe­ti­ci­je pu­ne ne­is­ti­na i žele da za­us­ta­ve pro­jekt. Oni vrše sta­lan pri­ti­sak da se ne iz­da­ju do­zvo­le za rad Fon­da­ci­ji, da se one­mo­gu­ći fi­nan­si­ra­nje pro­je­kta, da se pi­ra­mi­de ne spo­mi­nju u me­di­ji­ma, da nam se one­mo­gu­ći kon­takt s UNES­CO-m. Ri­ječ je o lju­di­ma ko­je pla­ća drža­va da se bri­nu o nje­noj bu­du­ćnos­ti, a oni či­ne sve da one­mo­gu­će is­tra­ži­va­nja i tu­ris­ti­čki ra­zvoj BiH -kaže Osmanagić.Bo­san­ske pi­ra­mi­de za­uvi­jek mi­je­nja­ju, smatra on, po­gre­šna miš­lje­nja bh. struč­nja­ka ko­ji ne pra­te naj­no­vi­ja nau­čna is­tra­ži­va­nja.- Po­gre­šno je ono što su njih uči­li nji­ho­vi pro­fe­so­ri, po­gre­šno oni uče na­šu dje­cu, do­ktor­ske di­ser­ta­ci­je pa­da­ju u vo­du. Sre­diš­nji Bal­kan je dru­ga naj­sta­ri­ja kul­tur­na oaza u Evro­pi i mi to do­ka­zu­je­mo – re­kao je Osma­na­gić. 

Mrav    piramide                        – Od 1. ju­na do 30. sep­tem­bra 2010. go­di­ne or­ga­ni­zu­je­mo ve­li­ku me­đu­na­ro­dnu ra­dnu akci­ju vo­lon­te­ra "Mrav bo­san­ske pi­ra­mi­de 2010". Već ima­mo pri­ja­ve za­in­te­re­si­ra­nih iz 20 ze­ma­lja – Izra­ela, Egip­ta, Ma­le­zi­je, Ho­lan­di­je, Šved­ske… Pri­pre­me su u to­ku, a ra­dit će se na ure­đe­nju pri­la­za Ar­he­olo­škim lo­ka­ci­ja­ma, is­ko­pa­va­nji­ma u po­dru­čji­ma gdje ima­mo do­zvo­le – ka­že Semir Osmanagić.  (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku