hamburger-icon

Kliker.info

Bakira Hasečić : Ne­do­pus­ti­vo je da ra­tni zločinac i ubica i sa­da ra­di kao pros­vje­tni ra­dnik

Bakira Hasečić : Ne­do­pus­ti­vo je da ra­tni zločinac i ubica i sa­da ra­di kao pros­vje­tni ra­dnik

16 Juna
01:54 2009

Iako su udruženja ko­ja oku­plja­ju žrtve i po­ro­di­ce ubi­je­nih i nes­ta­lih pla­ni­ra­la održati mir­ne pro­tes­te pred zgra­dom UN-a u Sa­ra­je­vu zbog suđenja biv­šoj ha­škoj gla­sno­go­vor­ni­ci Flo­rens Har­tman, odus­ta­li su od to­ga.

Bru­tal­ne pro­vo­ka­ci­je

– S ob­zi­rom da ni­smo bi­li u mo­gućnos­ti fi­nan­si­ra­ti pre­voz do Ha­ga, na­mje­ra­va­li smo pro­tes­ti­ma u Sa­ra­je­vu is­ka­za­ti svo­je ne­za­do­volj­stvo zbog suđenja fran­cus­koj no­vi­nar­ki. Međutim, pro­te­klih da­na de­si­lo se mno­go to­ga što nas je mno­go po­vri­je­di­lo, pa smo odus­ta­li – kaže za «San» ped­sje­dni­ca Udruženja «Žene – žrtve ra­ta» Ba­ki­ra Ha­sećić, na­vo­deći kao naj­svježiji in­ci­dent ko­ji se de­sio u ne­dje­lju na džena­zi u Vi­še­gra­du, ka­da je čla­ni­ca ovog udruženja Mu­je­si­ra Me­mi­še­vić uko­pa­la sve­krvu Sma­ilu, su­pru­ga Ibri­ši­ma, te za­ovu Me­di­hu Ahmet­spa­hić i nje­nu de­ve­to­mje­sečnu kćer­ku Ame­lu. Mu­je­si­ra je preži­vje­la pra­vu gol­go­tu – ubi­li su se­dam čla­no­va nje­nog do­maćin­stva i još uvi­jek tra­ga za kos­ti­ma svo­je dvo­je dje­ce.

Po­moć svje­dočenjem

– Prvo je bi­lo ra­zbi­ja­nje sta­ka­la na obnov­lje­noj džami­ji u Vi­še­gra­du, a po­tom i ugi­nu­lo pse­to ko­je smo pro­na­šli na is­ko­pa­nom me­za­ru de­ve­to­mje­sečne Ame­le Ahmet­spa­hić. Us­mrdje­lo pse­to na­mjer­no je do­vučeno tu, jer pret­ho­dnog da­na, ka­da su ko­pa­ni me­za­ri, ni­je ga bi­lo. To nas je sve šo­ki­ra­lo i vra­ti­lo u 1992. go­di­nu, jer po­no­vo vrše zločin nad na­ma i nad kos­ti­ma na­še dje­ce. Ta­ko po­tre­se­ni ni­smo mo­gli izaći pred kan­ce­la­ri­ju Ha­škog tri­bu­na­la – po­jaš­nja­va na­ša sa­go­vor­ni­ca, uz na­po­me­nu da bi «na­ša je­di­na po­moć Har­tma­no­voj bi­la da tražimo da po­zo­vu sve žrtve, po­ro­di­ce ubi­je­nih i nes­ta­lih da svje­doče».

Zločin­ci na slo­bo­di

– Za­što svje­do­ci ge­no­ci­da ne smi­ju go­vo­ri­ti o ono­me šta su preži­vje­li, ni pro­zva­ti one ko­ji kri­vo­tvo­re po­vi­jest i pri­pre­ma­ju te­ren za ne­ke no­ve agre­si­je i ge­no­cid». Ne­do­pus­ti­vo je da ra­tni zločinac Ra­de Čapa­ra, ko­ji je ubio dje­cu Mu­je­si­re Me­mi­še­vić, i sa­da ra­di kao pros­vje­tni ra­dnik u Osno­vnoj ško­li «Vuk Ka­radžić», ko­ju su po­hađala i nje­na dje­ca – upo­zo­ra­va Ha­sečić. (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku