hamburger-icon

Kliker.info

Adnan Terzić : Kompletna Vlada Federacije Bosne i Hercegovine mora otići

Adnan Terzić : Kompletna Vlada Federacije Bosne i Hercegovine mora otići

19 Decembra
07:52 2008

Na­kon svo­je­vrsne po­li­ti­čke hi­ber­na­ci­je, ne­ka­daš­nji drža­vni pre­mi­jer Adnan Ter­zić po­no­vo je pro­tre­sao po­li­ti­čku sce­nu u BiH, a na­ro­či­to vlas­ti­tu SDA u či­jem Pred­sje­dniš­tvu je žes­to­ko op­tu­žio stranačke ka­dro­ve u Vla­di FBiH i Vi­je­ću mi­nis­ta­ra da ne ra­de svoj po­sao. Za "San" ka­že da to ni­je ura­dio jer se­be vi­di u ne­koj od pre­mi­jer­skih ili mi­nis­tar­skih fo­te­lja, već iz že­lje da se ne­što ko­na­čno ura­di da u idu­ćoj go­di­ni ne bi bi­li u još ve­ćim pro­ble­mi­ma. Ter­zić za "San" ot­kri­va i ima li li­der­skih am­bi­ci­ja u SDA, kao i po­za­di­nu su­ko­ba Su­lej­ma­na Ti­hi­ća i Ha­ri­sa Si­laj­dži­ća. Na pitanje vra­ća li se u po­li­ti­ku, odgovara da ni­ka­da nije ni iza­šao iz nje.

– Ja sam za­mje­nik pred­sje­dni­ka SDA, ali se do­jam da sam oti­šao iz po­li­ti­ke mo­gao ste­ći jer sam se po­vu­kao iz ne­kih stra­na­čkih dis­ku­si­ja, pošto sam osje­tio da lju­de ko­ji ta­mo sje­de ne in­te­re­su­ju ni mo­je ide­je ni mo­je dis­ku­si­je. Opre­dje­li­li su se da idu bez me­ne i os­ta­vio sam ih da ra­de.

Ipak na po­slje­dnjoj sje­dni­ci Pred­sje­dniš­tva SDA žes­to­ko ste kri­ti­ko­va­li po­li­ti­ku stranke u Vla­di FBiH i Vi­je­ću mi­nis­ta­ra?

– Mi­slim da je to pre­ne­se­no po prin­ci­pu re­kla-ka­za­la. Ras­pra­vljalo se o aktu­el­noj po­li­ti­čkoj si­tu­aci­ji i oti­šao sam na sje­dni­cu Pred­sje­dniš­tva da upo­zo­rim i ja­sno ka­žem ka­ko je ovo što se ra­di oko li­be­ra­li­za­ci­je vi­znog re­ži­ma zlo­čin pro­tiv Boš­nja­ka. Mi smo u ja­nu­aru 2007. go­di­ne ima­li po­zi­ci­ju li­de­ra me­đu ze­mlja­ma ko­je su pre­go­va­ra­le o li­be­ra­li­za­ci­ji vi­znog re­ži­ma sa EU. Ta­da je iz Bri­se­la ja­sno re­če­no da BiH ide prva u li­be­ra­li­za­ci­ju. Nea­kti­vnost ovog Vi­je­ća mi­nis­ta­ra BiH kri­va je za su­no­vrat. Ako je mo­je Vi­je­će mi­nis­ta­ra dos­ti­glo taj ni­vo sa mi­nis­trom si­gur­nos­ti ko­ji je bio Hrvat, a pri­znat će­te da gra­đa­ne BiH ko­ji ima­ju hrvat­ski pa­soš vi­ze ne­ma­ju šta da in­te­re­su­ju, on­da je ovo mo­ra­lo po­sao za­vrši­ti. Mi smo ulo­ži­li dos­ta ener­gi­je, ali su ci­je­lo sa­daš­nje Vi­je­će mi­nis­ta­ra i mi­nis­tar si­gur­nos­ti Ta­rik Sa­do­vić do­ve­li do po­zi­ci­je da je BiH sad za­dnja na lis­ti. To je sve bi­lo u fa­zi kad ni­je tre­bao ni­ka­kav do­go­vor, Prud ili bi­lo šta. Tre­ba­lo je po­sao nas­ta­vi­ti te­hni­čki, ali umjes­to to­ga mi smo vo­di­li po­li­ti­ku ko­ja nas je do­ve­la na za­dnje mjes­to i sad je ne­iz­vje­sno kad će uo­pće do­ći do li­be­ra­li­za­ci­je.

Da li je ta­čno da ste tra­ži­li smje­nu federalnog pre­mi­je­ra Ne­dža­da Bran­ko­vi­ća? Šta za­mje­ra­te Vla­di FBiH?

– Ni­je ta­čno da sam tra­žio Bran­ko­vi­će­vu smje­nu. On je tra­žio da se usvo­ji iz­vje­štaj o ra­du Vla­de u za­dnje dvi­je go­di­ne, a ja sam u svojoj dis­ku­si­ji upozorio da FBiH ima ma­njak u bu­dže­tu od 400 mi­li­ona KM. Osno­vna za­da­ća Vla­de je da ispo­štu­je ono što je za­kon oba­ve­zu­je. Kad se pro­ve­de osno­vna za­da­ća, sve dru­go je stvar spo­so­bnos­ti. Oči­to je da kop­mle­tna Vla­da FBiH ne za­do­vo­lja­va tu za­da­ću. Ja sam za­to re­kao da Vla­da ko­ja ima 67 pos­to re­ali­za­ci­ju bu­dže­ta, mo­ra ići kom­ple­tna i da to ni­je stvar stra­na­ka, ne­go je to či­nje­ni­ca ko­ja se mo­ra uva­ži­ti.

Suština problema

Pa je li to zna­či da su rje­še­nje van­re­dni izbo­ri?

– Ne, mi sa­da mo­ra­mo sve pro­ble­me sta­vi­ti po stra­ni i ako že­li­mo spa­si­ti si­tu­aci­ju, do kra­ja go­di­ne mo­ra­mo do­ni­je­ti bu­džet. Odlu­ka o pri­vre­me­nom fi­nan­si­ra­nju ko­ja bi u su­pro­tnom bi­la do­ni­je­ta, po­dra­zu­mi­je­va da bi se čet­vrti­na od ovih ne­dos­ta­ju­ćih sred­sta­va za ovu go­di­nu pre­li­la i u ta tri mje­se­ca. Mi mo­ra­mo za­us­ta­vi­ti ero­zi­ju, ovo je kri­za ko­ju smo sa­mi na­pra­vi­li i ja sam že­lio da uo­zbi­lji­mo Vla­du i Vi­je­će mi­nis­ta­ra, da na­pra­vi bu­džet, ali i pri­je­dlog mje­ra za ubla­žavanje po­slje­di­ca eko­nom­ske kri­ze ko­ja će tek da nas po­go­di. Po rea­kci­ja­ma, me­đu­tim, vi­dim da je problem to što ja to go­vo­rim, a ne šta ja to go­vo­rim. U ku­lo­ari­ma se već pri­ča da že­lim bi­ti pre­mi­jer FBiH, što je smi­je­šno. Re­kao sam ovo za­to što će slje­de­će go­di­ne FBiH po­go­di­ti eko­nom­ska kri­za i što mo­ra­mo dje­lo­va­ti, a ne sva­đa­ti se. U fe­bru­aru pro­šle go­di­ne sam re­kao čel­ni­ci­ma stran­ke da će u 2008. ima­ti pro­be­lam sa bu­dže­tom i problem je tu, sad go­vo­rim sve ovo da bi se ne­što ko­na­čno ura­di­lo.

Sma­tra­te li sa­daš­nje odno­se SDA i SBiH do­ka­zom Va­še tvrdnje da će stva­ri u BiH po­če­ti da se ri­je­ša­va­ju ka­da se ras­pro­da­ju te­le­ko­mi i ener­get­ski po­ten­ci­ja­li?

– Pi­ta­nje je ta­da bi­lo ka­da će po­li­ti­ča­ri po­če­ti da se ba­ve re­for­ma­ma i ja sam on­da to re­kao. Sa ovom pa­me­ću možda to ne bih ni re­kao jer ne mi­slim da je stra­na­čki su­kob po­slje­di­ca bor­be oko ener­ge­ti­ke ili te­le­ko­ma. Od po­čet­ka je pro­blem to što je ko­ali­ci­ja na­pra­vljena izme­đu dva pred­sje­dni­ka ko­ja su bi­la u utrci za čla­na Pred­sje­dniš­tva, u ko­joj je je­dan po­bje­dio, a dru­gi iz­gu­bio i što se od star­ta kre­nu­lo ne­is­kre­no. To je pro­blem.

Ho­će­te da ka­že­te da su u po­za­di­na sve­ga ipak sa­mo su­je­te Su­lej­ma­na Ti­hi­ća i Ha­ri­sa Si­laj­dži­ća?

– Ne sve, ali ima dos­ta i to­ga.

Na­re­dne go­di­ne je Kon­gres SDA. Ima­te li li­der­skih am­bi­ci­ja i ho­će­te li se na­tje­ca­ti za mjes­to pred­sje­dni­ka? – Što se ti­če po­li­ti­čkih am­bi­ci­ja, ne kri­jem da one pos­to­je, ali što se ti­če pred­sje­dni­čkog mjes­ta u stran­ci, to za­vi­si od to­ga ho­će li ne­ko bi­ti za­in­te­re­si­ran da me kan­di­di­ra i na­ra­vno od to­ga ko će se kan­di­di­ra­ti. Ako se pred­sje­dnik Sulejman Ti­hić bu­de kan­di­di­rao, ja ću nje­ga po­drža­ti.  Ad. Mujanović (San) 

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku