hamburger-icon

Kliker.info

Vedad Ibišević : Plakao sam zbog poruka koje sam dobivao

Vedad Ibišević : Plakao sam zbog poruka koje sam dobivao

22 Juna
19:28 2009

 

 

Do pri­je po­la go­di­ne, svi su ga sla­vi­li, pa­zi­li i ma­zi­li, te­to­ši­li, a on­da je do­šla ko­bna po­vre­da. Du­go­traj­no li­je­če­nje, ne­pro­spa­va­ne no­ći, da­ni i da­ni na šta­ka­ma, sa no­gom u gip­su, spe­ci­jal­ne vje­žbe… Sve je ma­nje bi­lo onih ko­ji su se hva­li­li pri­ja­telj­stvom sa, do ta­da, prvim stri­jel­cem Bun­de­sli­ge. Uz nje­ga su os­ta­li pra­vi. Ve­dad ni­je i ne smi­je bi­ti za­bo­rav­ljen. Spor­tska i ljud­ska gro­ma­da, as ko­ji je, kao da­nas Edin Dže­ko pro­no­sio sla­vu svo­je ze­mlje, bio naš pra­vi am­ba­sa­dor, us­pje­šno se opo­rav­lja i us­ko­ro će ra­di­ti pu­nim in­te­zi­te­tom.

Na­zva­li smo ga dok je odma­rao u sta­nu. Na sms po­ru­ku je, kao i uvi­jek od­go­vo­rio pot­vrdno. "Na­zo­vi kad mo­žeš"!

– Evo me u sta­nu odma­ram i po­la­ko se spre­man za no­vu se­zo­nu – do­če­kao nas je Ve­dad ovim op­ti­mis­ti­čkim pro­gno­za­ma

Da li je ovo bio Vaš naj­du­ži odmor?

– Ni­je, mo­žda je bio naj­kra­ći, jer sam na­por­no ra­dio spe­ci­jal­ne vje­žbe. Do­du­še, bio sam kod svo­jih u Ame­ri­ci, ali i ta­mo sam ra­dio po upu­ta­ma li­je­čni­ka.

Na­kon us­pje­šne se­zo­ne, kao da ste oče­ki­va­li ne­ki "kvar"…

– Ni­je da sam oče­ki­vao, ali ka­da je čo­vjek u fu­dba­lu, po­vre­de su nor­mal­na po­ja­va. Is­ti­na, sve me išlo i ljud­ski je ne­ki oprez, strah da se ne de­si ne­što lo­še.

Kao ni­kad pri­je po­ka­za­lo se da, ipak, je­dan igrač drži eki­pu. Sa Va­šom po­vre­dom, za­re­da­la je se­ri­ja po­ra­za u Ho­fen­haj­mu…

– Ni ja ni­sam vje­ro­vao da je­dan igrač mo­že to­li­ko ne­dos­ta­ja­ti. U klu­bu ni­su mo­gli na­ći za­mje­nu za me­ne. Me­đu­tim, ni­sam sa­mo ja ne­dos­ta­jao. Po­vre­de se na­pa­le Sa­li­ho­vi­ća, pa Oba­si­ja, bi­lo je ra­znih pe­ho­va i sve se to odra­zi­lo na re­zul­tat.

 Sva­ki nor­mal­ni Sa­vez po­sje­tio bi svog asa. Naš Sa­vez ni­je imao vre­me­na, jer se lo­bi­ra­lo za op­sta­nak Mu­ni­ba Uša­no­vić. Do­du­še, NSBiH se i ne mo­že sma­tra­ti ozbi­ljnim. Da li ste Vi oče­ki­va­li po­sje­tu, mo­žda i se­le­kto­ra Mi­ro­sla­va Bla­že­vi­ća?

– Ni­sam mi­slio da sam ne­ko­me pri­ori­tet. Po­sje­te ni­su ni­ka­kve ek­stre­mna po­ja­va, me­đu­tim, pu­no je ne­nor­mal­nih sta­ri u na­šem sa­ve­zu, da me nji­ho­vo drža­nje po stra­ni ni­je ra­zo­ča­ra­lo. Mo­gu­će da bi ne­ka po­ru­ka ili po­sje­ta, zna­či­lo ne­što, ali su­vi­še sam otpo­ran, jak na ne­da­će da bi me ne­što slo­mi­lo. Ni­je ovo naj­go­re što me za­de­si­lo, ka­da sam pre­ži­vio "93" znao sam da ću iz­drža­ti i ovo.

Do­bi­li ste na sto­ti­ne sms po­ru­ka, ima li ne­ka ko­ju bi ste iz­dvo­ji­li po sa­drža­ju?

– Ne bih mo­gao iz­dvo­ji­ti, ni­ti že­lim ne­ku po­se­bno jer su sve bi­le dir­lji­ve. Svi su že­lje­li moj brzi opo­ra­vak i po­vra­tak na te­ren. Ipak, do­bio sam mno­ge po­ru­ke zbog ko­jih sam pla­kao. To me du­bo­ko ga­nu­lo, ali i da­lo no­vu sna­gu. Za­to još je­dnom svi­ma za­hva­lju­jem.

Vje­ro­va­tno su nes­ta­li ne­ki pri­ja­te­lji, ko­ji su uz Vas bi­li sa­mo ka­da ste tre­sli mre­že?

– Imao sam vre­me­na da i to ana­li­zi­ram. Oni su do­šli i oti­šli, a pra­vi pri­ja­te­lji su os­ta­li.

Ima­te li stra­ha na­kon to­li­ke pa­uze?

– Ne­mam stra­ha, imam ve­li­ku že­lju da is­trčim pred na­še na­vi­ja­če, po­no­vo se ra­du­jem po­vrat­ku na bun­de­sli­ga­ške te­re­ne.

Us­ko­ro će fi­niš kva­li­fi­ka­ci­ja, na­vi­ja­či Vas sa nes­trplje­njem če­ka­ju. Va­ša po­ru­ka za kraj?

– Obos­tra­na je že­lja. I ja se sil­no ra­du­jem po­vrat­ku, no­vom oku­plja­nju. Na­vi­ja­či su me uvi­jek bo­dri­li, po­drža­va­li i sla­vi­li mo­je us­pje­he. Tre­ba­mo is­klju­či­ti eufo­ri­ju i spre­mno do­če­ka­ti kva­li­fi­ka­ci­je. Naj­pri­je nam va­lja po­bi­je­di­ti Ar­me­ni­ju, po­tom se kon­cen­tri­ra­ti na os­ta­le. Vje­ru­jem da mo­že­mo izbo­ri­ti ba­raž, mo­žda i pla­sman na SP – izja­vio je za "San" Ve­dad Ibi­še­vić.

 Šta bi ste sa­vje­to­va­li Edi­nu Dže­ki?

– Dže­ko je pa­me­tan mo­mak, vje­ru­jem da će iza­bra­ti naj­bo­lje rje­še­nje. Naj­va­žni­je da ga zdrav­lje slu­ži!

Do­go­di­ne sam u Di­vi­ču

Ne­da­vno su bh aso­vi gos­to­va­li u Di­vi­ču, Va­ma su skan­di­ra­li, iako ste u to vri­je­me bi­li u Ame­ri­ci?

– Čuo sam i či­tao o toj uta­kmi­ci. Sva­ka čast svi­ma što su do­šli, a ja do­la­zim ako­bo­gda idu­će go­di­ne –

na­ja­vio je Ve­dad.   (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku