hamburger-icon

Kliker.info

Sulejman Tihić: Rezultati glasanja u Domu naroda već se znaju

Sulejman Tihić: Rezultati glasanja u Domu naroda već se znaju

14 Aprila
10:41 2008

Ko­le­gij Do­ma na­ro­da Par­la­men­ta BiH u su­bo­tu se do­go­vo­rio da sje­dni­ca Do­ma umjes­to da­nas, bu­de održa­na u sri­je­du.Pred­sje­da­va­ju­ći Do­ma na­ro­da Su­lej­man Ti­hić, ko­ji se tre­nu­tno na­la­zi na lje­kar­skim pre­tra­ga­ma u Lju­blja­ni, re­kao je ju­čer za "San" da vje­ru­je da će se us­pje­ti do sri­je­de vra­ti­ti u Sa­ra­je­vo, a ako ne uspi­je, da se sje­dni­ca mo­že održa­ti i bez nje­ga.Ti­hić ka­že da se zna ka­ko će se na sje­dni­ci Do­ma, u ko­jem sje­di po pet de­le­ga­ta tri bh. kon­sti­tu­ti­vna na­ro­da, gla­sa­ti o za­ko­ni­ma ve­za­nim za re­for­mu po­li­ci­je.- Gla­sa­nje ot­pri­li­ke ide ta­ko da će Boš­nja­ci bi­ti pro­tiv, a izu­ze­tak je Hil­mo Ne­imar­li­ja iz SBiH ko­ji će bi­ti za, Klub Hrva­ta je­dno­gla­sno će bi­ti za ove za­ko­ne, če­ti­ri de­le­ga­ta iz Klu­ba Srba će ga ta­ko­đer po­drža­ti, a je­dan iz SDS-a, će bi­ti pro­tiv. Mi u Do­mu na­ro­da ne mo­že­mo ni­šta vi­še uči­ni­ti. Odlu­ku o to­me da li je ovim za­ko­ni­ma ugro­žen vi­tal­ni na­ci­onal­ni in­te­res Boš­nja­ka, do­ni­jet će Klub – ka­že Ti­hić.Klub de­le­ga­ta boš­nja­čkog na­ro­da či­ne tri de­le­ga­ta iz SDA, je­dan iz SDP BiH i je­dan Stran­ke za BiH. Ako odlu­ka Klu­ba bu­de da je vi­tal­ni in­te­res Boš­nja­ka ugro­žen, on­da će po­sla ima­ti Us­ta­vni sud BiH, po­jaš­nja­va Ti­hić, ali do­da­je da će se sa­če­ka­ti da se održi sje­dni­ca Klu­ba.

Fi­li­po­vi­će­vo objaš­nje­nje      
Za­mje­nik pred­sje­da­va­ju­ćeg Do­ma na­ro­da Ili­ja Fi­li­po­vić re­kao je da su on i Mla­den Iva­nić pri­hva­ti­li da se sje­dni­ca po­mje­ri za sri­je­du da bi po po­vrat­ku iz Lu­blja­nje Ti­hić su­dje­lo­vao ovoj sje­dni­ci.- Bi­lo bi ne­pri­mje­re­no odlo­ži­ti za­sje­da­nje sje­dni­ce za de­se­tak da­na, kao što je Ti­hić tra­žio, a ne­ko­li­ko da­na ne pred­stav­lja pro­blem ni na­ma, ni OHR-u, ni Bri­se­lu. Svi klu­bo­vi će pri­sus­tvo­va­ti, da­kle ni­ko ne­će boj­ko­to­va­ti sje­dni­cu. Ra­di se o zna­čaj­noj sje­dni­ci, zna­čaj­nom dne­vnom re­du, ta­ko da ne mi­slim da bi bi­lo ko išao to­li­ko da­le­ko da boj­ko­tu­je rad i da za­us­tav­lja BiH na pu­tu ka Evro­pi – re­kao je Fi­li­po­vić.SDA je, ina­če, tra­ži­la da se sje­dni­ca po­mje­ri za ne­ko­li­ko se­dmi­ca. Na­kon tog zah­tje­va po­ja­vi­le su se špe­ku­la­ci­je da će, ako taj zah­tjev ne bu­de pri­hva­ćen, tri de­le­ga­ta iz SDA i je­dan iz SDP-a boj­ko­ti­ra­ti sje­dni­cu, što bi zna­či­lo da Dom ne­ma kvo­ru­ma i da ne mo­že ra­di­ti.Ob­zi­rom da će de­le­ga­ti iz SDA pri­sus­tvo­va­ti sje­dni­ci, Mla­den Iva­nić pro­ci­je­nio je da će i de­le­gat iz SDP-a ta­ko­đer do­ći i da će se u sri­je­du za­vrši­ti po­sao.- Do­ći će SDP u sri­je­du na sje­dni­cu, ni­smo ni mi­sli­li boj­ko­to­va­ti to za­sje­da­nje ka­ko ne­ki ka­žu. Mi smo sa­mo tra­ži­li da se za­sje­da­nje odlo­ži dok se Su­lej­man Ti­hić ne vra­ti iz Lju­blja­ne – re­kao je ju­čer za "San" sde­le­gat iz SDP-a Adem Ibra­him­pa­šić.Ni on ne­ma di­le­ma i oče­ku­je da će Boš­nja­ci bi­ti pre­gla­sa­ni. (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku