hamburger-icon

Kliker.info

Sulejman Tihić : Ne očekujem da ćemo početi ustavnu reformu

Sulejman Tihić : Ne očekujem da ćemo početi ustavnu reformu

14 Avgusta
05:18 2008

Za de­se­tak da­na u Sa­ra­je­vu će se održa­ti skup li­de­ra stra­na­ka vla­da­ju­æe ko­ali­ci­je. Or­ga­ni­za­tor sas­tan­ka čel­nik SDA Su­lej­man Ti­hić za "San" go­vo­ri o oče­ki­va­nji­ma od ovih raz­go­vo­ra, mo­gućænos­ti­ma da se od­blo­ki­ra­ju pro­ce­si pri­va­ti­za­ci­je i in­ves­ti­ci­ja u FBiH, te odno­si­ma sa SBiH na­kon pu­ca­nja ko­ali­ci­je ovih stra­na­ka u Go­ra­ždan­skom kan­to­nu.

Us­ko­ro or­ga­ni­zi­ra­te sas­ta­nak li­de­ra vla­da­ju­će ko­ali­ci­je. Ko­li­ki su nje­go­vi re­al­ni do­me­ti i je li pre­dlo­že­ni dne­vni red pre­am­bi­ci­ozan, ka­ko su već pro­ko­men­ti­ra­li predstavnici po­je­di­nih strana­ka?

– Na­ ža­lost dos­ta pro­ble­ma se na­ku­pi­lo i za­to je pre­dlo­že­ni dne­vni red opši­ran. Ka­da sam sa­zi­vao sas­ta­nak, ja sam evi­den­ti­rao aktu­el­ne pro­ble­me, ali sva­ka­ko će­mo na sas­tan­ku odlu­či­ti o če­mu će­mo raz­go­va­ra­ti. Ja sam dne­vni red ut­vrdio i kon­sul­ti­ra­ju­ći vi­so­kog pred­sta­vni­ka. Ne oèe­ku­jem da ćč­mo, re­ci­mo, po­èe­ti us­ta­vnu re­for­mu, ne­go da æe­mo na­èel­no do­go­vo­ri­ti po­tre­bu i vri­je­me za­po­èi­nja­nja re­for­me. To bi tre­ba­lo bi­ti odmah na­kon izbo­ra. Ne­će­mo ići u de­ta­lje.

Ko­li­ke su šan­se da se pos­ti­gne do­go­vor oko drža­vne imo­vi­ne?

– Tu je pro­blem odno­sa pre­ma drža­vi. Sna­ge iz Re­pu­bli­ke Srpske na sva­ki na­čin že­le uma­nji­ti zna­ččj drža­ve, dok bo­san­ske stran­ke sma­tra­ju da je pre­ma Us­ta­vu i spo­ra­zu­mu o su­kce­si­ji, slje­dnik imo­vi­ne biv­še SFRJ da­nas BiH. Ne že­lim pro­gno­zi­ra­ti mo­že­mo li pos­ti­ći do­go­vor, ali što se ti­če SDA, ne­će­mo odus­ta­ti od zah­tje­va da se pro­ve­de me­ðu­na­ro­dni spo­ra­zum ko­ji je iznad lo­kal­nih za­ko­na. Na ovom sas­tan­ku že­lim i da ras­pra­vi­mo stra­te­gi­ju pro­ce­su­ira­nja ra­tnih zlo­èi­na, va­žno je pi­ta­nje i za­kon o za­bra­ni ne­gi­ra­nja ge­no­ci­da. Ne­ka na je­dnom mjes­tu ja­vnost vi­di ko šta že­li i ko se za šta za­la­že. Mo­ra­mo se su­oči­ti sa či­nje­ni­ca­ma, a ne da ne­ko pri­ča o bo­ljem en­ti­te­tu, a pro­tiv je za­ko­na o ne­gi­ra­nju ge­no­ci­da ili me­ðu­na­ro­dnih spo­ra­zu­ma. 

Šta je sa raz­go­vo­ri­ma čel­ni­ka vlas­ti u FBiH, s ob­zi­rom da od tih sas­ta­na­ka za­vi­si i su­dbi­na pri­va­ti­za­ci­je te­le­ko­ma, te in­ves­ti­ci­je u ener­get­ski se­ktor?

– Mi u SDA že­lje­li smo da se taj sas­ta­nak održi i 18. ju­la, dok ne­ke stran­ke ni­su bi­le vo­ljne. Mi smo spre­mni za nas­ta­vak raz­go­vo­ra, ali ima­ju­ći u vi­du za­što su odlo­že­ni, ne vje­ru­jem da će se pri­je izbo­ra de­si­ti ne­što ozbi­ljni­je. Mogli smo na prvom sas­tan­ku ri­je­ši­ti pi­ta­nje pri­va­ti­za­ci­je. Bio je pos­ti­gnut kon­sen­zus oko to­ga, me­đu­tim SBiH je to uvje­to­va­la do­no­še­njem odlu­ke o izbo­ru stra­te­ških par­tne­ra i zbog to­ga ni pri­va­ti­za­ci­ja ni­je pro­šla. Mi­slim da je po­gre­šno uvje­to­va­ti je­dnu odlu­ku dru­gom.

Zašto su sporni strateški partneri?

– Pro­tiv odlu­ke o stra­te­škim par­tne­ri­ma bi­la su oba HDZ-a, dok mi u SDA sma­tra­mo da ni­je pro­ve­de­na za­kon­ska pro­ce­du­ra. Ne mo­že­mo odre­di­ti par­tne­ra u in­ves­ti­ci­ja­ma od osam mi­li­jar­di bez pro­vo­đe­nja ten­de­ra.

Na­jav­lje­no je da će­te Vi za­je­dno sa pred­sje­dni­kom HDZ BiH Dra­ga­nom Čovi­ćem po­ku­ša­ti ri­je­ši­ti pro­blem oko ško­le u Sto­cu. Ni­je li ža­lo­sno da čak i oko ovih pi­ta­nja odlu­ke mo­ra­ju do­no­si­ti čel­ni­ci stra­na­ka?

– Mi­slim da je to stvar in­sti­tu­ci­ja. Kao što sam bio pro­tiv sas­ta­na­ka li­de­ra, ta­ko sam i pro­tiv to­ga da mi ovo ri­je­ša­va­mo. In­sti­tu­ci­je mo­ra­ju ra­di­ti svoj po­sao. Me­đu­tim, čak i ve­ći­na me­đu­na­ro­dnih pred­sta­vni­ka sma­tra da ova­kvi su­sre­ti mo­gu po­mo­ći r­je­ša­va­nju pro­ble­ma. Ja ću se sas­ta­ti sa go­spo­di­nom Čovi­ćem i raz­go­va­rat će­mo, po­red os­ta­log, i o ško­li u Sto­cu. Me­đu­tim to mo­ra­ju ri­je­ši­ti in­sti­tu­ci­je.

Hoæe li i ko­li­ko pu­ca­nje ko­ali­ci­je izme­đu SDA i SBiH u Bosanskopodrinjskom kan­to­nu uti­ca­ti na sa­ra­dnju i odno­se dvi­je stran­ke na vi­šim ni­vo­ima vlas­ti?

– Mi­slim da ne­će bi­ti uti­ca­ja. Po­li­ti­čki odno­si na vi­šim ni­vo­ima su odre­đe­ni re­zul­ta­ti­ma izbo­ra. Kod nas se ne ide u ko­ali­ci­je i par­tner­ske odno­se jer se sla­že­mo, væć za­to što mo­ra­mo. Uvi­jek smo u di­le­mi da li je bo­lje da vlast pos­to­ji ili ne pos­to­ji. Pri­hva­ta­mo te­zu da je bo­lje da pos­to­ji, sa svim po­te­škoća­ma ne­go da je ne­ma. Sa SBiH pos­to­ji spo­ra­zum o sa­ra­dnji i SDA ne­će bi­ti ta ko­ja æe taj spo­ra­zum ugro­ža­va­ti, jer ne vi­di­mo ne­ku al­ter­na­ti­vu, po­go­to­vo na drža­vnom ni­vou.

Ko­li­ko je po­li­ti­čki mu­dro pred izbo­re otva­ra­ti pri­ču o za­ko­nu o za­bra­ni ne­gi­ra­nja ge­no­ci­da, s ob­zi­rom da bi te­ma zlo­či­na vrlo la­ko mo­gla obi­lje­ži­ti pre­di­zbor­nu kam­pa­nju, što će ne­mi­no­vno vo­di­ti di­za­nju ten­zi­ja?

– Ako bi ta­ko ra­zmiš­lja­li, on­da ni­ka­da ne bi­smo mo­gli ra­di­ti bi­lo šta, jer su kod nas izbo­ri sva­ke dvi­je go­di­ne, a vlast se ne­kad kon­sti­tu­iše i po po­la go­di­ne. Mo­ra­mo ko­na­čć po­če­ti ra­di­ti i r­je­ša­va­ti otvo­re­na pi­ta­nja i pro­ble­me. Ovo su bi­tne stva­ri za bu­dućænost BiH i to mo­ra­mo ra­zri­je­ši­ti, bi­li izbo­ri pred na­ma ili ne. Ad. Mujanović (San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku