hamburger-icon

Kliker.info

Šemsudin Mehmedović : Dodik skreće pažnju sa postrojavanja četnika

Šemsudin Mehmedović : Dodik skreće pažnju sa postrojavanja četnika

28 Maja
11:54 2008
Po­sla­nik SDA u Pred­sta­vni­čkom do­mu Par­la­men­ta BiH Šem­su­din Me­hme­do­vić otvo­re­no u raz­go­vo­ru za "San" go­vo­ri o op­tu­žba­ma da je je­dan od na­lo­go­da­va­ca za ile­gal­no pre­ba­ci­va­nje na­oru­ža­nja i ek­splo­zi­va u Hrvat­sku, ko sto­ji iza tih pri­ča, šta je nje­na po­za­di­na…

Šta je pozadina ?

– Da sam ja na­lo­go­da­vac, si­gur­no bi već bio uha­pšen. Znam ko­ja je po­za­di­na ci­je­le pri­če. Prvo je to što sam stao u od­bra­nu ne­ovi­snos­ti Re­gu­la­tor­ne agen­ci­je za ko­mu­ni­ka­ci­je, na ko­ju svo­ju ša­pu že­le da sta­ve Ni­ko­la Špi­rić, Mi­lo­rad Do­dik i oni ko­ji že­le da sta­ve me­di­je u BiH pod kon­tro­lu ka­ko je to ura­đe­no u RS. Dru­go, že­li se skre­nu­ti paž­nja sa je­dnog opa­snog si­gur­no­snog pre­se­da­na, a to je re­do­vno pos­tro­ja­va­nje če­tni­čkih for­ma­ci­ja ši­rom BiH. Si­gur­no­sne agen­ci­je mo­ra­ju se tim, uslo­vno re­če­no fe­no­me­nom, po­za­ba­vi­ti zato što se oni pos­tro­ja­va­ju for­ma­cij­ski. To je re­al­na opa­snost za si­gur­nost u BiH, za os­ta­la dva na­ro­da i ši­re. Že­li se, da­kle, skre­nu­ti paž­nja sa su­šti­ne, na ova­ko be­zve­zne pri­če ili pam­fle­te ko­je na­pi­šu po­je­di­ni du­žno­sni­ci ko­ji ra­de u si­gur­no­snim agen­ci­ja­ma BiH.

Ko sto­ji iza ova­kvih op­tu­žbi?

– U ne­ko­li­ko na­vra­ta sam re­kao da pos­to­je dvi­je su­prot­stav­lje­ne po­li­ti­čke op­ci­je u BiH. Je­dna je ko­ja ču­va BiH, a dru­ga ko­ja je raz­gra­đu­je. Ja sam smetnja toj ko­ja je raz­gra­đu­je na če­lu sa SNSD-om. Ot­kud sad spo­mi­nja­ti to da je Me­hme­do­vi­ću su­đe­no za po­dje­lu oru­žja? Bio sam mi­nis­tar či­ja je na­dle­žnost bi­la da vo­di bri­gu o na­oru­ža­nju. Me­ni je za to su­đe­no i oslo­bo­đen sam svih op­tu­žbi. Me­đu­tim, že­li se stal­no na­pra­vi­ti ne­ka ve­za sa mu­dža­he­di­ni­ma u BiH, odno­sno lju­di­ma arap­skog po­ri­je­kla ko­ji su bi­li u odre­du "El Mu­dža­hid" ili ni­su bi­li ili ima­ju ta­man ten ko­že… U s­tva­ri, že­le se za­uze­ti što bo­lje po­zi­ci­je u pre­go­vo­ri­ma u re­for­mi Us­ta­va BiH, jer Do­dik i nje­go­va bu­lu­men­ta že­le da po­ka­žu svjet­skoj ja­vnos­ti: eto mi ži­vi­mo u ri­zi­čnom okru­že­nju i ta­mo ima­ju ne­ki mu­sli­ma­ni ko­ji su, za­to što su mu­sli­ma­ni, po­ten­ci­jal­ni te­ro­ris­ti. Ja je­sam mu­sli­man, jest mi vje­ra islam i to­ga se ne sti­dim. Ali, ni­sam ni u pri­mje­si te­ro­ris­ta. Na­pro­tiv, 1997. go­di­ne bio sam prvi ko­ji je za­po­čeo bor­bu pro­tiv lju­di ko­ji ne mi­sle do­bro ovoj ze­mlji, ko­ji su po­no­vo tre­ba­li da za­po­čnu rat izme­đu Boš­nja­ka i Hrva­ta. A upra­vo oba­vje­štaj­ne slu­žbe Srbi­je že­le da Boš­nja­ke i Hrva­te uda­lje što je mo­gu­će vi­še, jer im je na taj na­čin la­kše po­di­je­li­ti BiH.

Spo­me­nu­li ste pos­tro­ja­va­nje če­tni­ka. Ko­li­ko si­gur­no­sne agen­ci­je po Va­šem miš­lje­nju pra­te si­tu­aci­ju na te­re­nu?

– Na­dam se da oni ko­ji su za­du­že­ni za si­gur­nost BiH vo­de ra­ču­na o to­me. Na­ ža­lost, u tim agen­ci­ja­ma sje­de lju­di ko­ji po­drža­va­ju taj po­kret i to je pro­blem BiH. Kao što sam re­kao, ima­ju i po­dršku ne­kih di­plo­mat­skih kru­go­va iz Evro­pe i ši­re. Si­gur­no je da ima sna­ge, zna­nja i umi­je­ća da se to­me su­prot­sta­vi i ja im sa si­gur­noš­ću mo­gu tvrdi­ti da ovo ni­je 1992. go­di­na. Mo­gu se pos­tro­ja­va­ti ko­li­ko ho­će, ali BiH ne­će mo­ći po­bri­sa­ti gu­mi­com, ni­ti po­mno­ži­ti s nu­lom, ni­ti ra­zo­ri­ti ona­ko ka­ko su mi­sli­li.

Ka­že­te da u si­gur­no­snim agen­ci­ja­ma sje­de lju­di ko­ji po­drža­va­ju če­tni­ke?

– Na­ra­vno. Sa si­gur­noš­ću to tvrdim i to ne tvrdim na­pa­met. Sje­de i u SI­PA-i i u OSA-i lju­di ko­ji ne samo da ne pi­šu svo­jim pre­tpos­tav­lje­nim iz­vje­šta­je o ta­kvim po­ja­va­ma, nego i uma­nju­ju zna­čaj ta­kvih pos­tro­ja­va­nja. Mi ni­smo za­bo­ra­vi­li na­šu bli­žu his­to­ri­ju, ka­da su lju­di ko­ji pri­pa­da­ju tom po­kre­tu iz­vrši­li ma­so­vne po­ko­lje i ge­no­cid u ko­me su naj­vi­še stra­da­li Boš­nja­ci.

Ko su ti lju­di u bezbjednosnim službama?

– O ime­ni­ma ne­ću sad raz­go­va­ra­ti, ali bit će pri­li­ke.

Mo­gu li se on­da ko­na­čno re­do­vi bezbjednosnih službi očis­ti­ti od lju­di ko­ji pred­stav­lja­ju opa­snost za drža­vu?

– Da pos­to­ji do­bra vo­lja kod Špi­ri­ća da se te stva­ri do­ve­du na svo­je mjes­to, si­gur­no je da bi se to ura­di­lo. Oni su bi­li ma­nji od ma­ko­vog zrna, ali su do­las­kom Špi­ri­ća ohra­bre­ni. Špi­rić pro­vo­di po­li­ti­ku Do­di­ka ko­ji ima te po­ri­ve i ima­mo si­tu­aci­ju ta­kvu ka­kvu ima­mo. Sa­da su te sna­ge ohra­bre­ne u in­sti­tu­ci­ja­ma BiH i oni ne pro­vo­de za­kon, kao što ni Špi­rić ne pro­vo­di za­kon, ne­go pro­vo­de Do­di­ko­vu po­li­ti­ku.

S ob­zi­rom na či­nje­ni­cu da Vas je Sud oslo­bo­dio op­tu­žbi za ne­za­ko­ni­tu po­dje­lu oru­žja, oče­ku­je­te li da ova­kvi na­pa­di pres­ta­nu?

– Ne oče­ku­jem da će pres­ta­ti, jer će te stva­ri po­te­za­ti kad je to po­li­ti­čki pro­fi­ta­bil­no u BiH. Me­ne to uo­pće ne po­ga­đa. Ono što za­bri­nja­va je to da se lju­di u slu­žba­ma i agen­ci­ja­ma ko­je se ba­ve si­gur­noš­ću, ba­ve tim stva­ri­ma. Oni to po­te­žu i da­ju no­vi­na­ri­ma. Znam ime­nom i pre­zi­me­nom ko je to ura­dio i bo­li taj kraj­nji ne­pro­fe­si­ona­li­zam lju­di od ko­jih oče­ku­je­te da vo­de ra­ču­na o si­gur­nos­ti i me­ne kao gra­đa­ni­na. Ko­ris­te te agen­ci­je kao sna­žnu po­li­ti­čku po­lu­gu Do­di­ka, odno­sno RS i tom po­lu­gom že­le da uni­šta­va­ju BiH. Ne­će us­pje­ti u toj na­ka­ni. A. Žigo (San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku