hamburger-icon

Kliker.info

Sarajevo, Mostar :Zbog lažnih invalida,ministar Crnkić stopirao isplatu invalidnina

Sarajevo, Mostar :Zbog lažnih invalida,ministar Crnkić stopirao isplatu invalidnina

17 Aprila
11:02 2008

Zbog lažnih ra­tnih voj­nih in­va­li­da u Her­ce­go­vačko-ne­re­tvan­skom kan­to­nu do dalj­njeg neće bi­ti po­dje­la in­va­li­dni­na za RVI, sa­op­štio nem je jučer Za­hid Crnkić, mi­nis­tar za bo­račka pi­ta­nja FBiH.- Sve dok na­dležni u HNK ne pos­tu­pe po upus­tvi­ma Mi­nis­tar­stva, po­dje­la in­va­li­dni­na neće početi! Mi smo im upu­ti­li in­stru­kci­je i sa­da čeka­mo da pos­tu­pe u skla­du s nji­ma. Sve dok u HNK-a ne ri­je­še pro­blem ve­za­no za spor­ne spis­ko­ve, na ko­ji­ma se po­ja­vio vi­šak ko­ri­sni­ka na­kna­da, fe­de­ral­ni mi­nis­tar fi­nan­si­ja Vje­ko­slav Be­van­da neće po­tpi­sa­ti zah­tjev za ra­spo­dje­lu, ni­ti ću mu ja ta­ko ne­što pre­po­ručiti – kaže Crnkić za “San”.Pre­ma nje­go­vim ri­ječima, ka­da je­dnog da­na počne po­dje­la in­va­li­dni­na, one će bi­ti obračuna­te po no­vim ko­efi­ci­jen­ti­ma, odno­sno pre­ma osno­vi­ci 734 KM, a što pred­stav­lja uvećanje za 9,8 pos­to.S dru­ge stra­ne, Sa­vez RVI BiH za­hti­je­va da odmah bu­du is­plaćene mar­tov­ske in­va­li­dni­ne še­hid­skim po­ro­di­ca­ma, po­ro­di­ca­ma po­gi­nu­lih bo­ra­ca i ra­tnim voj­nim in­va­li­di­ma.- U su­pro­tnom, može doći do sa­mo­ini­ci­ja­ti­vnih pro­tes­tnih oku­plja­nja ko­ri­sni­ka ili even­tu­al­nih mje­ra onih ko­ji žele is­ko­ris­ti­ti ovo kaš­nje­nje za svo­je dne­vno­po­li­tičke svrhe i ti­me šte­ti­ti ugle­du i dos­to­jan­stvu bra­ni­la­ca i fun­kci­oni­ra­nju uku­pnog drža­vnog sis­te­ma. Stiče se do­jam da je ne­ko­me sta­lo da iza­zo­ve so­ci­jal­ne ne­mi­re ovog di­je­la bo­račke po­pu­la­ci­je, da bi no­vo­nas­ta­lu si­tu­aci­ju ko­ris­ti­li za svo­je dne­vno­po­li­tičke svrhe – sa­općeno je iz Sa­ve­za.

Blo­ka­da u Ze­ni­ci   

Vi­še od sto­ti­nu ra­tnih voj­nih in­va­li­da i čla­no­va po­ro­di­ca še­hi­da i po­gi­nu­lih bo­ra­ca blo­ki­ra­lo je jučer oko po­dne pro­met u Sa­ra­jev­skoj uli­ci u Ze­ni­ci, ne­da­le­ko od po­slo­vni­ce ABS Ban­ke. Oko 12.30 sa­ti blo­ki­ran je i sao­braćaj u uli­ci As­ka Bo­rića, ta­kođer kod fi­li­ja­le ABS ban­ke, gdje je od ju­tar­njih sa­ti ova po­pu­la­ci­ja be­zus­pje­šno čeka­la na is­pla­tu in­va­li­dni­na, ko­ju im je za jučer na­vo­dno obećao mi­nis­tar Crnkić. (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku