hamburger-icon

Kliker.info

San : Ćiro će pozvati Dodika u Istanbul da navija za BiH

San : Ćiro će pozvati Dodika u Istanbul da navija za BiH

18 Septembra
05:56 2008

 

 Se­le­ktor no­go­me­tne re­pre­zen­ta­ci­je BiH Mi­ro­slav Ćiro Blažević ima na­mje­ru po­zva­ti u is­tan­bul na uta­kmi­cu pro­tiv Tur­ske ne­ko­li­ko po­li­tičara, sa­zna­je „San“ iz svo­jih izvo­ra.Među nji­ma je i Mi­lo­rad Do­dik, pre­mi­jer Re­pu­bli­ke Srpske. Po­zna­to je da je Do­dik ja­vno ka­zao da će za re­pre­zen­ta­ci­ju BiH na­vi­ja­ti sa­mo ka­da bu­de igra­la pro­tiv se­le­kci­je Tur­ske, pa mu se već u okto­bru za to pruža pri­li­ka.Tre­ba reći da je pri­je ne­ko­li­ko da­na gra­do­načel­nik Za­gre­ba Mi­lan Ban­dić, ko­ji je ro­dom iz Gru­da, ka­zao Ćirio Blaževiću da će sva­ka­ko otići na uta­kmi­cu Tur­ska-BiH i na­vi­ja­ti za re­pre­zen­ta­ci­ju na­še ze­mlje, a svo­je do­mo­vi­ne. (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku