hamburger-icon

Kliker.info

Predsjedničke muke : Silajdžić ne zna da je sarajevski aerodrom najskuplji u Evropi

Predsjedničke muke : Silajdžić ne zna da je sarajevski aerodrom najskuplji u Evropi

23 Aprila
11:07 2008

Na ju­če­raš­njem sas­tan­ku am­ba­sa­do­ra zemalja članica Evrop­ske uni­je u BiH sa pred­sje­da­va­ju­ćim Pred­sje­dniš­tva BiH Ha­risom Si­laj­džićem bi­lo je go­vo­ra o sve­mu, po­čev od po­tpi­si­va­nja Spo­ra­zu­ma o sta­bi­li­za­ci­ji i pri­dru­ži­va­nju, us­ta­vnih pro­mje­na­, ali, na kra­ju, naj­vi­še o eko­no­mi­ji.

Odbili Janšu

Domaćica, am­ba­sa­do­ri­ca Slo­ve­ni­je u Sa­ra­je­vu Na­ta­ša Vo­du­šek, nakon sas­tan­ka je kazala da nije si­gur­na ka­da će EU sa BiH po­tpi­sa­ti Spo­ra­zum o sta­bi­li­za­ci­ji i pri­dru­ži­va­nju, ali ona "ne bi sto posto odba­ci­la ni 29. april" iako sa si­gur­noš­ću može go­vo­ri­ti o 26. ma­ju.- Mi se tru­di­mo da to bu­de što pri­je, ali pos­to­je te­hni­čki pro­ble­mi sa pre­vo­di­ma, jer sve ze­mlje čla­ni­ce EU tre­ba­ju da dos­ta­ve izvo­de pre­vo­da. To je 1.300 stra­ni­ca, od če­ga je 700 Spo­ra­zum, a 600 do­da­tnih stra­na eko­no­mi­je i trgo­vi­ne. Da­kle ov­dje se ne ra­di sa­mo o pre­vo­du, već ek­sper­ti mo­ra­ju to sve pre­gle­da­ti – re­kla je Vodušekova.Janez Janša, pre­mi­jer Slo­ve­ni­je koja sad predsjedava Evropskom unijom, kao i mi­nis­tar vanj­skih po­slo­va te ze­mlje Dimitrije Rupel, zatražili su od Bri­sela da se ubrza pro­ce­du­ra i da se sa kom­pri­mo­som na en­gles­kom je­zi­ku Sporazum po­tpi­še 29. apri­la, ali ni­su nai­šli na sa­gla­snost svih drža­va EU. Vo­du­še­ko­va ni­je željela re­ći koje zemlje su bile protiv.Haris Silajdžić kaže da je sa am­ba­sa­do­ri­ma bi­lo go­vo­ra o tome na ko­ji na­čin ola­kša­ti pro­ho­dnost in­ves­ti­ci­ja u BiH.- Ne­ko­li­ko am­ba­sa­do­ra je re­klo da u BiH pos­to­ji mno­go pre­pre­ka. Moj od­go­vor je bio da se ra­di o vrlo kom­pli­ko­va­nom sis­te­mu, da ima­mo pre­pre­ke ko­je ima­mo, ko­je su ne­kad bi­ro­krat­ske, ne­kad po­li­ti­čke, ali da je ve­li­ka šte­ta za BiH ako ne re­ali­zu­je sve svo­je po­ten­ci­ja­le, jer je ovo ze­mlja ko­ja svo­jim gra­đa­ni­ma mo­že osi­gu­ra­ti do­bar ži­vot uz po­ten­ci­ja­le ko­je ima. Na­ve­de­no mi je ne­ko­li­ko pri­mje­ra ne­mo­gu­ćnos­ti in­ves­ti­ra­nja u BiH za ko­je sam i ja znao, ali ni­sam znao da je aero­drom u Sa­ra­je­vu naj­sku­plji aero­drom u Evro­pi, da se na­pla­ću­je sve – kaže Si­laj­džić.

Podržava Vladu  

Silajdžić kaže da je bilo govora i o ulaganjima u elektroenergetski sektor u Federaciji i izbor strateških partnera za gradnju centrala.- Re­kao sam im da je Vla­da FBiH ispo­što­va­la za­ko­ne i da bi bi­la ve­li­ka šte­ta ako ne po­kre­ne­mo nje­ne pro­je­kte, jer bi se u su­pro­tnom od izvo­zni­ka ener­gi­je, mo­gli pre­tvo­ri­ti u uvo­zni­ke – re­kao je Si­laj­džić.Ta izjava izazvala je novinarsko pi­ta­nje ka­ko mo­že tvrditi da je Vla­da FBiH ispo­što­va­la sve za­ko­ne, ka­da je sarajevsko Kantonalno tužilaštvo otvorilo istrage pro­tiv pre­mi­je­ra Ne­dža­da Bran­ko­vi­ća, mi­nis­tra ener­ge­ti­ke, in­dus­tri­je i ru­dar­sta­va Va­hi­da He­će i dru­gih fun­kci­one­ra.- Kod nas je obi­čaj da se lju­di, in­sti­tu­ci­je kva­li­fi­ku­ju pri­je bi­lo ka­kve gre­ške. Is­tra­ga je do­bra i tre­ba da po­ka­že ovo što sam re­kao i iza če­ga sto­jim. Tu se ra­di o do­brim pro­je­kti­ma za BiH. Sa­ma is­tra­ga ne zna­či da ima ne­što ne­za­ko­ni­to. Bo­jim se da ove fir­me ko­je že­le da bu­du stra­te­ški par­tne­ri, ne odu na ne­ku dru­gu stra­nu – odgovorio je Silajdžić i ponovio da po­drža­va fe­de­ral­nu Vla­du.

Dug za struju

– Imam ma­te­ri­jal ko­ji po­ka­zu­je da na­ma Srbi­ja i Hrvat­ska du­gu­ju 4,5 mi­li­jar­di eura zbog nei­spo­ru­če­ne elek­tri­čne ener­gi­je. To sam po­nu­dio Pred­sje­dniš­tvu BiH i na­ći će se na na­re­dnoj sje­dni­ci – kaže Haris Si­laj­džić.

Ustavne promjene

To­kom sas­tan­ka sa am­ba­sa­do­ri­ma EU bi­lo je ri­je­či i o us­ta­vnim pro­mje­na­ma.

– Dej­ton je odre­dio ne­ke stva­ri ko­je su za­vrše­ne, ali ima­mo pe­ri­od po­sli­je Dej­to­na u ko­me se ni­su po­što­va­li ane­ksi, kao što je Aneks 7 o po­vrat­ku. On ni­je ispo­što­van. Dej­ton je spo­ra­zum u kojem se mo­ra­ju po­što­va­ti svi ane­ksi, a ne sa­mo se po­zi­va­ti na Aneks 4, ko­ji slu­ži kao Us­tav BiH. Zbog to­ga što ni­je pri­mje­njen, ima­mo pro­ble­ma sa en­ti­tet­skim gla­sa­njem. Da su se lju­di vra­ti­li, ne bi ima­li pro­ble­ma – kaže Haris Si­laj­džić.

Kazna Bahtiću   

Haris Si­laj­džić je re­kao da SBiH ža­li zbog na­pa­da njenog čla­na Sa­di­ka Ba­hti­ća na no­vi­na­ra FTV Av­du Advi­ća. Bahtića čeka stranački sud i odluka će, najavio je Silajdžić, biti poznata za dva dana.

Na na­re­dnom sas­tan­ku sa am­ba­sa­do­ri­ma EU u am­ba­sa­di Slo­ve­ni­je bi­će po­zva­ni pred­sta­vni­ci Odbo­ra za za­šti­tu spo­me­ni­ka BiH, a do­go­va­ra se da je­dnom sas­tan­ku pri­sus­tvu­je federalni premijer Ne­džad Bran­ko­vić, a po­tom drža­vni mi­nis­tar fin­si­ja i tre­zo­ra Dra­gan Vran­kić.  (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku