hamburger-icon

Kliker.info

Popravnog doma ni na vidiku : Do kada će maloljetnici nekažnjeno ubijati?

Popravnog doma ni na vidiku : Do kada će maloljetnici nekažnjeno ubijati?

19 Aprila
03:27 2010

Ma­lo­lje­tni de­li­kven­ti i na­sil­ni­ci u Bo­sni i Her­ce­go­vi­ni, iako osu­đe­ni, slo­bo­dno ho­da­ju uli­com. Na­ime, za­kon­ska re­gu­la­ti­va fun­kci­oni­še, oni bu­du osu­đe­ni, ali BiH ne­ma do­vo­ljno za­tvor­skih ka­pa­ci­te­ta za njih. Je­di­na od­goj­no-po­pra­vna us­ta­no­va, ali ne za­tvor, jes­te "Hum" u Sa­ra­je­vu, dok su za­tvor­ski ka­pa­ci­te­ti za odra­sle, ko­ji ima­ju i odje­le za ma­lo­lje­tni­ke, pre­pu­ni. 

Zli­kov­ci na slo­bo­di            Ova­kva ne­sre­đe­na si­tu­aci­ja od­go­va­ra ra­znim mu­či­šti­ma, osma­ni­ji­ma, hrus­ti­ći­ma…., ko­ji i da­lje slo­bo­dno ho­da­ju uli­ca­ma i re­do­vno krše za­kon plja­čka­ju­ći pa čak i ubi­ja­ju­ći lju­de, zna­ju­ći da im ni­ko ni­šta ne mo­že.Ta­ko će iz­gle­da bi­ti još du­go, jer, ka­ko za "San" ka­že En­to­ni Še­pe­rić, por­tpa­rol fe­de­ral­nog Mi­nis­tar­stva prav­de, za­tvo­ra za ma­lo­lje­tni­ke ne­će bi­ti u do­gle­dno vri­je­me.-To je du­go­ro­čan pro­blem, ko­jeg ni­je je­dnos­ta­vno ri­je­ši­ti iz vi­še ra­zlo­ga. Ima­mo tre­nu­tno si­tu­aci­ju da ka­pa­ci­te­ti ko­ji su na ra­spo­la­ga­nju u Ka­zne­no-po­pra­vnom za­vo­du Ze­ni­ca ne od­go­va­ra­ju po­tre­ba­ma Fe­de­ra­ci­je. S dru­ge stra­ne, ne­do­pus­ti­vo je, i na taj pro­blem je vi­še pu­ta uka­za­no i mi ga pri­hva­ća­mo i ra­zu­mi­je­mo, da za­tvor za ma­lo­lje­tni­ke bu­de u okvi­ru pos­to­je­ćih ka­zne­no-po­pra­vnih za­vo­da, gdje su smje­šte­ne pu­no­lje­tne oso­be. Iako ima­mo u pla­nu iz­gra­dnju no­vo­ga za­tvo­ra za ma­lo­lje­tni­ke, a ta­ko­đer i no­vog žen­skog za­tvo­ra, ne na­ila­zi­mo na ra­zu­mi­je­va­nje lo­kal­nih za­je­dni­ca – pre­ba­cu­je Še­pe­rić kri­vi­cu na ni­ži ni­vo. 

Lo­kal­na kri­vi­ca                         On is­ti­če da je "te­ško do­bi­ti do­pu­šte­nje za iz­gra­dnju je­dnog ta­kvog za­vo­da na po­dru­čju odre­đe­ne opći­ne".- U us­ta­vnom ure­đe­nju na­še drža­ve mi ne­ma­mo mo­gu­ćnost da na­me­će­mo rje­še­nja, odno­sno ide­je o to­me gdje bi ta­kvi ka­zne­no-po­pra­vni za­vo­di mo­gli bi­ti. Mo­že­mo pre­dlo­ži­ti lo­ka­ci­ju, ali, iako oče­ku­je­mo po­dršku lo­kal­nih za­je­dni­ca, ona re­do­vi­to izos­ta­je. Pos­to­ji ne­ga­ti­vno ra­spo­lo­že­nje od sa­mih lo­kal­nih za­je­dni­ca na sa­mi spo­men za­tvo­ra – is­ti­če on, bez pre­ci­zi­ra­nja kon­kre­tnih slu­ča­je­va u ko­ji­ma je iz­gra­dnja za­tvo­ra za ma­lo­lje­tni­ke spri­je­če­na pro­tiv­lje­njem lo­kal­nog sta­no­vniš­tva… 

Po­pra­vni dom u Ora­šju              – Us­pje­li smo je­di­no do­bi­ti do­zvo­lu za gra­dnju no­vog od­goj­no-po­pra­vnog do­ma u Ora­šju i tu ima­mo po­dršku Opći­ne. Tre­nu­tno su svi pri­pre­mni ra­do­vi go­to­vi, po­zna­ta je lo­ka­ci­ja, a do kra­ja mje­se­ca će­mo pre­zen­ti­ra­ti i sam iz­gled do­ma. Na te­me­lju idej­nog pro­je­kta, sli­je­di ra­spi­si­va­nje ja­vnog kon­kur­sa za izvo­đa­če, ta­ko da bi do kra­ja go­di­ne bi­smo mo­gli ima­ti gla­vne ra­do­ve za­vrše­ne – ka­že Še­pe­rić. (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku