hamburger-icon

Kliker.info

Mostar : Dok politički inati rade, policija nema komesara

Mostar : Dok politički inati rade, policija nema komesara

27 Augusta
00:56 2008

Ime­no­va­nje ko­me­sa­ra po­li­ci­je u Her­ce­go­va­čko-ne­re­tvan­skom kan­to­nu, je­dno je od naj­va­žni­jih pi­ta­nja ko­je se, ipak, ni­je na­šlo na dne­vnom re­du sje­dni­ce Vla­de HNK, ko­ja je tre­ba­la bi­ti održa­na pri­je dva da­na. Ka­ko pre­mi­jer Vla­de Sre­ćko Bo­ras to pi­ta­nje ni­je sta­vio na dne­vni red, mi­nis­tri iz SDA i SBiH ni­su do­šli na sje­dni­cu.- Pre­mi­jer zna da je pri­ori­tet da se to sta­vi na Vla­du, bez ob­zi­ra ka­kva odlu­ka bi­la i da se ta pro­ce­du­ra za­vrši. Iz ko­jih ra­zlo­ga se to raz­vla­či, ne znam. To je naj­va­žni­je pi­ta­nje, a sve dru­go je ma­nje va­žno – re­kao je ju­čer za naš list Ra­miz Je­lo­vac, pred­sje­dnik Skup­šti­ne HNK, kadar SDA.S dru­ge stra­ne, Sre­ćko Bo­ras, pred­sje­dnik Vla­de HNK, kadar HDZ 1990, ka­že da su svi mi­nis­tri ure­dno po­zva­ni na sje­dni­cu, ali da ni­je sti­glo ni­ka­kvo obra­zlo­že­nje o ra­zlo­zi­ma ne­do­las­ka na sje­dni­cu mi­nis­ta­ra iz SDA i SBiH.- Ni­je prvi put da se ovo de­ša­va. Ima­li smo, re­ci­mo, si­tu­aci­ju da Vla­da do­ne­se ne­ku odlu­ku, a da je mi­nis­tar ne pro­vo­di. Me­đu­tim, sa­da je to u dras­ti­čnom obli­ku ka­da se to slo­bo­dno mo­že na­zva­ti blo­ka­dom ra­da Vla­de odno­sno op­stru­ira­nje ra­da Vla­de – re­kao je Bo­ras za "San".Mi­nis­tar pri­vre­de Esad Hu­mo, kadar SBiH, ka­že da je Bo­ras se­le­kti­van u svom ra­du te da stav­lja na dne­vni red ono što on mi­sli da tre­ba da bu­de bez kon­sul­ta­ci­ja i do­go­vo­ra.– Za ne­rad Vla­de od­go­vo­ran je Bo­ras i ni­ko dru­gi. Ako mi­nis­tri ne ra­de, od­go­vo­ran je on, kao što je odgovoran i za to što ne­ma sje­dni­ca Vla­de. Rje­še­nja će bi­ti ka­da svi, uklju­ču­ju­ći i pre­mi­je­ra, shva­te šta je de­mo­kra­ti­ja. Smi­sao de­mo­kra­ti­je je u to­me da ne mo­žeš ti ili je­dna gru­pa odlu­či­va­ti ka­ko će­mo svi mi ži­vje­ti. Mo­ra se na­ći kom­pro­mis sa dru­gom stra­nom i da bi ti ne­što pro­šlo mo­raš iza­ći u su­sret i dru­goj stra­ni – is­ta­kao je Hu­mo za "San". (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku